หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ยินดีต้อนรับสู่สาธารณาสุขอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

08 ก.ย. 2563

08 ก.ย. 2563

04 ก.ย. 2563

04 ก.ย. 2563

04 ก.ย. 2563


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

19 มิ.ย. 2563

19 มิ.ย. 2563

19 มิ.ย. 2563

19 มิ.ย. 2563

19 มิ.ย. 2563


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

14 มี.ค. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ

 


นายสาคร ไชยอำมาตย์
สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
CMBIS
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
โรงพยาบาลนครพิงค์
HDC เชียงใหม่
จัดซื้อ จัดจ้าง
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  11122 - รพช.ดอยสะเก็ด
  05850 - รพ.สต.บ้านกอกหม่น
  05851 - รพ.สต.บ้านทุ่งมะหนิ้ว
  05852 - รพ.สต.บ้านดวงดี
  05853 - รพ.สต.บ้านท่า
  05854 - รพ.สต.บ้านป่าดู่
  05855 - รพ.สต.บ้านป่าแงะ
  05856 - รพ.สต.บ้านพันหลัง
  05857 - รพ.สต.บ้านสันต้นแหน
  05858 - รพ.สต.บ้านแม่ก๊ะ
  05859 - รพ.สต.บ้านสันทราย
  05860 - รพ.สต.บ้านแม่โป่ง
  05861 - รพ.สต.บ้านห้วยหม้อ
  05862 - รพ.สต.บ้านโป่งดิน
  05863 - รพ.สต.บ้านปางไฮ
  77564 - ศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงดอย


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์

   วิสัยทัศน์ (Vision): 
            เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ  ที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชน อำเภอดอยสะเก็ด  สุขภาพดี
   พันธกิจ (Mission) :
          ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม   ประชาชนเข้าถึงบริการประชาชน  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
   เป้าประสงค์ (goals):
            1. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคี
          2. พัฒนาระบบบริการ
          3. เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง