หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

การติดตามการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ครั้งที่ 2/2564
บุคลากรสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019
พิธีเปิดหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่
ทีมควบคุมโรคอำเภอดอยสะเก็ด ตรวจมาตรการสถานที่ทำกิจกรรมในชุมชน
ทีมควบคุมโรคตำบล เยี่ยมผู้สัมผัสสอบถามผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่
คณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอดอยสะเก็ดดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่
ทีมเฝ้าระวังดำเนินการเฝ้าระวังกลุ่มพนักงานโรงงาน บริษัทในพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด
ทีมอำเภอตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเยียมด่านประชาสัมพันธ์คัดกรองติดตามผู้เดินทางเข้าจังหวัด
เจ้าหน้าทีสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ดร่วมกิจกรรมปลูกป่าพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด
เยี่ยมติดตามผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมในชุมชน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ศูนย์การปฎิบัติงานโควิด 19 อ.ดอยสะเก็ด
คนดอยสะเก็ดฉีดช่วยชาติ
นายอำเภอดอยสะเก็ดและสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่และผู้ที่มารับการฉีดวัคโควิด 19 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด เข้าร่วมพิธิกรรมทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ลงพื้นที่ รณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 19
เชิญชวน “อสม. ทุกคน ชวนทุกครอบครัว ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19”
กรมวิทย์ฯ เผยการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ ติดตามสอบสวนผู้ที่เดินทางเข้าในชุมชน
สื่อสุขภาพ ตอน ไวรัสโคโรน่า 2019
เชียงใหม่ ปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือ ส่งเด็กเล็กผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับสู่ครอบครัว
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ต่อต้านการทุจริต 2564
ร่วมปล่อยแถวกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน/แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า อำเภอดอยสะเก็ด
โครงการกำกับติดตามและประเมินผล
สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ด ออกตรวจมาตราการปฎิบัติตนป้องกันไวรัส COVID 2019
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด รับมอบประกาศเกียรติคุณผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับ A
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง