หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกตามทางเพศในการทำงาน 11:23:00 - 29 ม.ค. 2564
2 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:45:00 - 23 ธ.ค. 2563
3 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 (2.4) Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:44:00 - 23 ธ.ค. 2563
4 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 (3.5) Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:44:00 - 23 ธ.ค. 2563
5 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 (1.6) Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:43:00 - 23 ธ.ค. 2563
6 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:42:00 - 23 ธ.ค. 2563
7 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 12 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:41:00 - 23 ธ.ค. 2563
8 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:40:00 - 23 ธ.ค. 2563
9 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 1 (1.1) ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประม... 17:32:00 - 22 ธ.ค. 2563
10 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยง... 15:14:00 - 22 ธ.ค. 2563
11 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ร... 15:14:00 - 22 ธ.ค. 2563
12 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1 (1.15) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 19:56:00 - 21 ธ.ค. 2563
13 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1 (1.13) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนั... 19:47:00 - 21 ธ.ค. 2563
14 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ1.(1.12) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 19:30:00 - 21 ธ.ค. 2563
15 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.11) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 19:27:00 - 21 ธ.ค. 2563
16 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 18:56:00 - 21 ธ.ค. 2563
17 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 17:41:00 - 21 ธ.ค. 2563
18 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9 (9.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17:40:00 - 21 ธ.ค. 2563
19 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9 (9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประ... 17:39:00 - 21 ธ.ค. 2563
20 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9 (9.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 17:39:00 - 21 ธ.ค. 2563
21 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9 (9.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 17:38:00 - 21 ธ.ค. 2563
22 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9 (9.1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านม... 17:37:00 - 21 ธ.ค. 2563
23 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บร... 17:35:00 - 21 ธ.ค. 2563
24 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 17:35:00 - 21 ธ.ค. 2563
25 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 6 . หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการ ทุจริ... 17:12:00 - 21 ธ.ค. 2563
26 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการ ปฏิบ... 16:48:00 - 21 ธ.ค. 2563
27 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 16:47:00 - 21 ธ.ค. 2563
28 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 16:45:00 - 21 ธ.ค. 2563
29 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 16:44:00 - 21 ธ.ค. 2563
30 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.14) อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประ... 16:29:00 - 21 ธ.ค. 2563
31 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.10) ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 16:27:00 - 21 ธ.ค. 2563
32 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.9) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 16:26:00 - 21 ธ.ค. 2563
33 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุค... 16:23:00 - 21 ธ.ค. 2563
34 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.7) ข้อมูลการติดต่อ 15:35:00 - 21 ธ.ค. 2563
35 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ 15:34:00 - 21 ธ.ค. 2563
36 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 15:31:00 - 21 ธ.ค. 2563
37 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.4) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมา... 15:28:00 - 21 ธ.ค. 2563
38 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.3) โครงสร้างหน่วยงาน 15:27:00 - 21 ธ.ค. 2563
39 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.2) นโยบายของผู้บริหาร 15:26:00 - 21 ธ.ค. 2563
40 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.1) ข้อมูลผู้บริหาร 15:18:00 - 21 ธ.ค. 2563
41 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมา... 14:50:00 - 21 ธ.ค. 2563
42 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:55:00 - 20 ธ.ค. 2563
43 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:54:00 - 20 ธ.ค. 2563
44 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:53:00 - 20 ธ.ค. 2563
45 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:53:00 - 20 ธ.ค. 2563
46 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:52:00 - 20 ธ.ค. 2563
47 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:51:00 - 20 ธ.ค. 2563
48 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:49:00 - 20 ธ.ค. 2563
49 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 รายงานผลของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน (2.3) 16:11:00 - 20 ธ.ค. 2563
50 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:11:00 - 20 ธ.ค. 2563
51 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 รายงานผลของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน (2.2) 16:10:00 - 20 ธ.ค. 2563
52 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 รายงานผลของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน (2.1) 16:06:00 - 20 ธ.ค. 2563
53 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน (1.5) 16:03:00 - 20 ธ.ค. 2563
54 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน (1.4) 16:01:00 - 20 ธ.ค. 2563
55 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน (1.2) 15:58:00 - 20 ธ.ค. 2563
56 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน (1.3) 15:58:00 - 20 ธ.ค. 2563
57 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน (1.1) 15:50:00 - 20 ธ.ค. 2563
58 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน 14:53:00 - 20 ธ.ค. 2563
59 . ประกาศทั่วไป EB 3 ช้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานวิเคราะห... 14:49:00 - 20 ธ.ค. 2563
60 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:21:00 - 20 ธ.ค. 2563
61 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เดือนธันวาคม 2563 13:19:00 - 20 ธ.ค. 2563
62 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เดือนพฤศจิกายน 2563 13:17:00 - 20 ธ.ค. 2563
63 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เดือนตุลาคม 2563 13:13:00 - 20 ธ.ค. 2563
64 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารับทราบและสั่งการ ปรากฏการของอนุญาตนำเผยแ... 13:05:00 - 20 ธ.ค. 2563
65 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 12:53:00 - 20 ธ.ค. 2563
66 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 4 รายงานผลการติตตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้... 12:47:00 - 20 ธ.ค. 2563
67 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน 23:43:00 - 19 ธ.ค. 2563
68 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ... 23:32:00 - 19 ธ.ค. 2563
69 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่... 22:37:00 - 19 ธ.ค. 2563
70 . ประกาศในหน่วยงาน EB16 ข้อ 3.2 คู่มือการปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้ 10:34:00 - 08 ก.ย. 2563
71 . ประกาศในหน่วยงาน EB16ข้อ3.1คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่อง 10:33:00 - 08 ก.ย. 2563
72 . ประกาศในหน่วยงาน EB24 ข้อ 2 - 2.4 LINK แสดงหลักฐาน ไตรมาส 4 18:15:00 - 04 ก.ย. 2563
73 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากไซค์ของหน่วยงาน 18:08:00 - 04 ก.ย. 2563
74 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2 -2.3 print screen เว็ปไซต์หน่วยงาน 18:04:00 - 04 ก.ย. 2563
75 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และ Print Screen จากเ... 18:02:00 - 04 ก.ย. 2563
76 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงาน ไตรมาส... 18:01:00 - 04 ก.ย. 2563
77 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2 -2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน 18:00:00 - 04 ก.ย. 2563
78 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2 -2.1แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ... 17:51:00 - 04 ก.ย. 2563
79 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2 -2.2 บันทึกข้อความขออรุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 17:51:00 - 04 ก.ย. 2563
80 . ประกาศในหน่วยงาน EB24 ข้อ 1 - 1.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 17:48:00 - 04 ก.ย. 2563
81 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1 - 1.3 print screen เว็ปไซต์ของหน่วยงาน 17:41:00 - 04 ก.ย. 2563
82 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:36:00 - 04 ก.ย. 2563
83 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1 -1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ สั้งการการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ป... 17:35:00 - 04 ก.ย. 2563
84 . ประกาศในหน่วยงาน EB16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเวปไซค์หน่วยงาน 17:35:00 - 04 ก.ย. 2563
85 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1 -1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ... 17:35:00 - 04 ก.ย. 2563
86 . ประกาศในหน่วยงาน EB24 ข้อ 1 - 1.1 แบบรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริ... 17:34:00 - 04 ก.ย. 2563
87 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 17:00:00 - 04 ก.ย. 2563
88 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4 16:57:00 - 04 ก.ย. 2563
89 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ6 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS ไตรมาส 4 16:54:00 - 04 ก.ย. 2563
90 . ประกาศในหน่วยงาน EB21 ข้อ5 Print Screen จากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 16:53:00 - 04 ก.ย. 2563
91 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้... 16:52:00 - 04 ก.ย. 2563
92 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.5 Print screen จากระบบ Wep Site หน่วยงาน 16:47:00 - 04 ก.ย. 2563
93 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด ไตรมาส 4 16:38:00 - 04 ก.ย. 2563
94 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานผลการดำเนินงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับ... 16:37:00 - 04 ก.ย. 2563
95 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.7 หนังสือชี้แจงการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล ไตรมาส 4 16:37:00 - 04 ก.ย. 2563
96 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (รอบที่ 2)ไตรมาส 4 16:37:00 - 04 ก.ย. 2563
97 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่... 16:36:00 - 04 ก.ย. 2563
98 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.6 มาตราการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใด ไตรมาส 4 16:36:00 - 04 ก.ย. 2563
99 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ไตรมาส 4 16:36:00 - 04 ก.ย. 2563
100 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบร... 16:35:00 - 04 ก.ย. 2563
101 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี 2563 รอบที่ 2 (31... 16:35:00 - 04 ก.ย. 2563
102 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการประกาศ และปรากฏการ ขออนุญาตเผยแพร่... 16:34:00 - 04 ก.ย. 2563
103 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 16:31:00 - 04 ก.ย. 2563
104 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.2.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาข... 16:31:00 - 04 ก.ย. 2563
105 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษา... 16:30:00 - 04 ก.ย. 2563
106 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผ... 16:25:00 - 04 ก.ย. 2563
107 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 3 (3.2)Print screen จาก Wep site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 16:19:00 - 04 ก.ย. 2563
108 . ประกาศในหน่วยงาน EB16 ข้อ9 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS ไตรมาส 4 16:15:00 - 04 ก.ย. 2563
109 . ประกาศในหน่วยงาน EB16 ข้อ7.3 บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียนทั้ง2เรื่อง ไตรมาส 4 16:12:00 - 04 ก.ย. 2563
110 . ประกาศในหน่วยงาน EB16 ข้อ7.2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนมิชอบ ไตรมาส 4 16:10:00 - 04 ก.ย. 2563
111 . ประกาศในหน่วยงาน EB16 ข้อ7.1รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไตรมาส4 16:09:00 - 04 ก.ย. 2563
112 . ประกาศในหน่วยงาน EB16 ข้อ 3.2 คู่มือการปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 16:01:00 - 04 ก.ย. 2563
113 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1 และ ข้อ 2 สค.63 (งบดำเนินงาน) รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนกา... 15:58:00 - 04 ก.ย. 2563
114 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1และข้อ2 สค.63 (งบลงทุน)รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจ... 15:58:00 - 04 ก.ย. 2563
115 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1และข้อ2 กค.63 (งบลงทุน)รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจ... 15:57:00 - 04 ก.ย. 2563
116 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1และข้อ2 มิย.63 (งบลงทุน )บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัด... 15:56:00 - 04 ก.ย. 2563
117 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1 และ ข้อ 2 กค.63 (งบดำเนินงาน)รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจ... 15:56:00 - 04 ก.ย. 2563
118 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1 และ ข้อ 2 มิย.63 (งบดำเนินงาน) รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนกา... 15:55:00 - 04 ก.ย. 2563
119 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 3 Print Screen การเผยแพร่ จาก Web site หน่วยงาน(รอบ 1) 15:46:00 - 04 ก.ย. 2563
120 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.5 Print screen จากเวปไซต์ ของหน่วยงาน 15:46:00 - 04 ก.ย. 2563
121 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) 15:45:00 - 04 ก.ย. 2563
122 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน (รอบที่ 1)และขออนุ... 15:41:00 - 04 ก.ย. 2563
123 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 3 Print Screen การเผยแพร่ จาก Web site หน่วยงาน(รอบ 2) 15:38:00 - 04 ก.ย. 2563
124 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) 15:35:00 - 04 ก.ย. 2563
125 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน (รอบที่ 2)และขออนุ... 15:32:00 - 04 ก.ย. 2563
126 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่... 15:31:00 - 04 ก.ย. 2563
127 . ประกาศในหน่วยงาน EB3 ข้อ 1 (1.3 )กรณีจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 บาท 15:30:00 - 04 ก.ย. 2563
128 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1 (1.2 ) เอกสารกาเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบฯ EGP วงเงินสูงสุ... 15:29:00 - 04 ก.ย. 2563
129 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1 (1.1 ) เอกสารกาเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบฯ EGP วงเงินเกิน ... 15:26:00 - 04 ก.ย. 2563
130 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2 สค.63 งบลงทุน ขอรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเวป... 15:18:00 - 04 ก.ย. 2563
131 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2 มิย.63 งบลงทุน ขอรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว... 15:17:00 - 04 ก.ย. 2563
132 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2 สค.63 งบดำเนินงาน ขอรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่ผ่า... 15:17:00 - 04 ก.ย. 2563
133 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2 กค.63 งบดำเนินงาน ขอรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่ผ่า... 15:16:00 - 04 ก.ย. 2563
134 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2 มิย.63 งบดำเนินงาน ขอรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่ผ่... 15:16:00 - 04 ก.ย. 2563
135 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2 .กค.63 งบลงทุน ขอรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว... 15:15:00 - 04 ก.ย. 2563
136 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ3.1 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปี 2563 14:42:00 - 04 ก.ย. 2563
137 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ1 1.2.3 ภาพกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 17:10:00 - 03 ก.ย. 2563
138 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ3 3.2 Print Screen จากระบบ Web Site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 23:03:00 - 01 ก.ย. 2563
139 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 2 (2.1) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั้ง/ประกาศลงนามโดย... 14:56:00 - 01 ก.ย. 2563
140 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 3 LINK แสดงหลักฐานจากเวปไซค์ในหน่วยงานและในระบบ MITAS 08:28:00 - 19 มิ.ย. 2563
141 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2563 งวด 2 ผ่านเวปไซค์ 08:08:00 - 19 มิ.ย. 2563
142 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 งวด 2 08:07:00 - 19 มิ.ย. 2563
143 . ประกาศทั่วไป EB10 ข้อ1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี งวด 2 ประจำปี 2563 และข... 08:05:00 - 19 มิ.ย. 2563
144 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงานและการควบคุมกำกับติดตามประเมินผล 07:06:00 - 19 มิ.ย. 2563
145 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการควบคุมกำกับติดตาม 07:05:00 - 19 มิ.ย. 2563
146 . ประกาศทั่วไป EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 06:29:00 - 19 มิ.ย. 2563
147 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 งบลงทุน เมษายน 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 05:57:00 - 19 มิ.ย. 2563
148 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 งบลงุทุน มีนาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 05:49:00 - 19 มิ.ย. 2563
149 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 งบลงุทุน พฤษภาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือ... 05:47:00 - 19 มิ.ย. 2563
150 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 งบดำเนินงาน พฤษภาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเ... 05:39:00 - 19 มิ.ย. 2563
151 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 งบดำเนินงาน เมษายน 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเ... 05:38:00 - 19 มิ.ย. 2563
152 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 งบดำเเนินงาน มีนาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบ... 05:37:00 - 19 มิ.ย. 2563
153 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7,5 งบดำเนินการ พฤษภาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอ... 04:48:00 - 19 มิ.ย. 2563
154 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7,5 งบดำเนินการ เมษายน 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบ... 04:47:00 - 19 มิ.ย. 2563
155 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7,5 งบลงทุน พฤษภาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดื... 04:44:00 - 19 มิ.ย. 2563
156 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7,5 งบดำเนินการ มีนาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบ... 04:44:00 - 19 มิ.ย. 2563
157 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7,5 งบลงทุน เมษายน 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือ... 04:43:00 - 19 มิ.ย. 2563
158 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7,5 งบลงทุน มีนาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือ... 04:40:00 - 19 มิ.ย. 2563
159 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 7 LiNK แสดงหลักฐานจากเวปไซต์ขอ่งหน่วยงาน 16:51:00 - 17 มิ.ย. 2563
160 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารการปรับกิจกรรม 16:47:00 - 17 มิ.ย. 2563
161 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 16:47:00 - 17 มิ.ย. 2563
162 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 8 LiNK แสดงหลักฐานจากเวปไซต์ขอ่งหน่วยงาน 16:44:00 - 17 มิ.ย. 2563
163 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 6 หนังสือรายงานผู้บริหารการปรับกิจกรรม 16:29:00 - 17 มิ.ย. 2563
164 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 16:29:00 - 17 มิ.ย. 2563
165 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 7 LiNK แสดงหลักฐานจากเวปไซต์ขอ่งหน่วยงาน 16:24:00 - 17 มิ.ย. 2563
166 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 16:13:00 - 17 มิ.ย. 2563
167 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารการปรับกิจกรรม 16:12:00 - 17 มิ.ย. 2563
168 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.6 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web site ของหน่วยงานในระบบ MITAS 15:28:00 - 17 มิ.ย. 2563
169 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 15:27:00 - 17 มิ.ย. 2563
170 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประม... 14:51:00 - 17 มิ.ย. 2563
171 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) งบลงทุน พ.ค.๖๓ 14:00:00 - 17 มิ.ย. 2563
172 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) งบลงทุน เม.ย.๖๓ 13:54:00 - 17 มิ.ย. 2563
173 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) งบลงทุน มี.ค.๖๓ 13:50:00 - 17 มิ.ย. 2563
174 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) งบดำเนินงาน พ.ค... 13:45:00 - 17 มิ.ย. 2563
175 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แแบ สขร.๑) งบดำเนินงาน เม.... 13:41:00 - 17 มิ.ย. 2563
176 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) งบดำเนินงาน มี.... 13:36:00 - 17 มิ.ย. 2563
177 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(งบลงทุ... 13:33:00 - 17 มิ.ย. 2563
178 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(งบลงทุ... 13:30:00 - 17 มิ.ย. 2563
179 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(งบดำเน... 13:21:00 - 17 มิ.ย. 2563
180 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(งบดำเน... 13:16:00 - 17 มิ.ย. 2563
181 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(งบดำเน... 13:13:00 - 17 มิ.ย. 2563
182 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... 13:07:00 - 17 มิ.ย. 2563
183 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประม... 13:02:00 - 17 มิ.ย. 2563
184 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประม... 12:57:00 - 17 มิ.ย. 2563
185 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ... 12:54:00 - 17 มิ.ย. 2563
186 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดอน เมษายน ๒๕... 12:46:00 - 17 มิ.ย. 2563
187 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒... 12:43:00 - 17 มิ.ย. 2563
188 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 12:40:00 - 17 มิ.ย. 2563
189 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 12:35:00 - 17 มิ.ย. 2563
190 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพ่รตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 12:30:00 - 17 มิ.ย. 2563
191 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 11:36:00 - 17 มิ.ย. 2563
192 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 11:29:00 - 17 มิ.ย. 2563
193 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 11:19:00 - 17 มิ.ย. 2563
194 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 8 LinK แสดงหลักฐานจากเวปไซต์ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื... 23:33:00 - 16 มิ.ย. 2563
195 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงานและปริ้นสกรีน 23:19:00 - 16 มิ.ย. 2563
196 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 6 หนังสือรายงานผู้บริหารการปรับกิจกรรมโครงการและขออนุญาตเผยแพร่ในเวปไซ... 23:18:00 - 16 มิ.ย. 2563
197 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 7 LiNK แสดงหลักฐานจากเวปไซต์ขอ่งหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 23:10:00 - 16 มิ.ย. 2563
198 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงานและปริ้นสกรีน 23:04:00 - 16 มิ.ย. 2563
199 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 22:12:00 - 16 มิ.ย. 2563
200 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 2 ประกาศการรายงานประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ร... 21:23:00 - 16 มิ.ย. 2563
201 . ประกาศทั่วไป B14 ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบหน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบ... 20:35:00 - 16 มิ.ย. 2563
202 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซค์ของหน่... 05:23:00 - 16 มิ.ย. 2563
203 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด ... 04:36:00 - 16 มิ.ย. 2563
204 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 00:29:00 - 12 มิ.ย. 2563
205 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 00:28:00 - 12 มิ.ย. 2563
206 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 00:28:00 - 12 มิ.ย. 2563
207 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 00:27:00 - 12 มิ.ย. 2563
208 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 00:27:00 - 12 มิ.ย. 2563
209 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 00:26:00 - 12 มิ.ย. 2563
210 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... 00:16:00 - 12 มิ.ย. 2563
211 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... 00:16:00 - 12 มิ.ย. 2563
212 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... 00:15:00 - 12 มิ.ย. 2563
213 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... 00:14:00 - 12 มิ.ย. 2563
214 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... 00:14:00 - 12 มิ.ย. 2563
215 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... 00:13:00 - 12 มิ.ย. 2563
216 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (งบดำเ... 00:08:00 - 12 มิ.ย. 2563
217 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (งบลงท... 00:07:00 - 12 มิ.ย. 2563
218 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (งบดำเ... 00:07:00 - 12 มิ.ย. 2563
219 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (งบดำเ... 00:07:00 - 12 มิ.ย. 2563
220 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (งบลงท... 00:06:00 - 12 มิ.ย. 2563
221 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (งบลงท... 00:06:00 - 12 มิ.ย. 2563
222 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) งบดำเนินงาน เมษ... 00:02:00 - 12 มิ.ย. 2563
223 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) งบดำเนินงาน พฤษ... 00:02:00 - 12 มิ.ย. 2563
224 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) งบดำเนินงาน มีน... 00:01:00 - 12 มิ.ย. 2563
225 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) งบลงทุน พฤษภาคม... 00:00:00 - 12 มิ.ย. 2563
226 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) งบลงทุน เมษายน ... 23:59:00 - 11 มิ.ย. 2563
227 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) งบลงทุน มีนาคม ... 23:59:00 - 11 มิ.ย. 2563
228 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 23:57:00 - 11 มิ.ย. 2563
229 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติราชกาประจำปีของบ... 23:56:00 - 11 มิ.ย. 2563
230 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด ... 18:58:00 - 10 มิ.ย. 2563
231 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 Print screen หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 22:59:00 - 09 มิ.ย. 2563
232 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม... 22:32:00 - 09 มิ.ย. 2563
233 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22:22:00 - 09 มิ.ย. 2563
234 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรั... 19:13:00 - 09 มิ.ย. 2563
235 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามก 23:08:00 - 14 มี.ค. 2563
236 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 22:56:00 - 14 มี.ค. 2563
237 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.9 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 20:37:00 - 14 มี.ค. 2563
238 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.8 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือ... 20:35:00 - 14 มี.ค. 2563
239 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.6 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5000 บ 20:33:00 - 14 มี.ค. 2563
240 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.6 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5000 บ 20:32:00 - 14 มี.ค. 2563
241 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 20:30:00 - 14 มี.ค. 2563
242 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข 20:29:00 - 14 มี.ค. 2563
243 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.4 ขออนุญาตเผยแพร่ 20:29:00 - 14 มี.ค. 2563
244 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานแนวทางการต 20:28:00 - 14 มี.ค. 2563
245 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.1 ประกาศสสอ.ดอยสะเก็ด 20:27:00 - 14 มี.ค. 2563
246 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.1 ประกาศกระทรวง 20:26:00 - 14 มี.ค. 2563
247 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบสรุปผลการจัดพัสดุแต่ละรอบเดือน 20:24:00 - 14 มี.ค. 2563
248 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการ 20:22:00 - 14 มี.ค. 2563
249 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.-มี.ค.63. แบบสรุปผลการ 08:48:00 - 14 มี.ค. 2563
250 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบสรุปผลการจัดพัสดุแต่ละรอบเดือน 08:48:00 - 14 มี.ค. 2563
251 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติ 08:47:00 - 14 มี.ค. 2563
252 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.2 บันทึกข้อความขออนุญาติเผยแพร่ 08:46:00 - 14 มี.ค. 2563
253 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 หนังสือสั่งการ 08:45:00 - 14 มี.ค. 2563
254 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร 08:44:00 - 14 มี.ค. 2563
255 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 08:40:00 - 14 มี.ค. 2563
256 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7.4.1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 08:38:00 - 14 มี.ค. 2563
257 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 08:37:00 - 14 มี.ค. 2563
258 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-9 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก 08:36:00 - 14 มี.ค. 2563
259 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-2 นโยบาย สสอ.ดอยสะเก็ด 08:35:00 - 14 มี.ค. 2563
260 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 08:34:00 - 14 มี.ค. 2563
261 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 08:34:00 - 14 มี.ค. 2563
262 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน สสอ.ดอยสะเก็ด 08:33:00 - 14 มี.ค. 2563
263 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.7.5 แบบสรุปผลการจัดพัสดุแต่ละรอบเดือน 08:32:00 - 14 มี.ค. 2563
264 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 08:31:00 - 14 มี.ค. 2563
265 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.11.1 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 08:30:00 - 14 มี.ค. 2563
266 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.11. 2 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวง 08:29:00 - 14 มี.ค. 2563
267 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-ส 08:28:00 - 14 มี.ค. 2563
268 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 08:28:00 - 14 มี.ค. 2563
269 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 08:27:00 - 14 มี.ค. 2563
270 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 08:26:00 - 14 มี.ค. 2563
271 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.4 บทบาทหน้าที่ สํานักงานสาธารณสุข 08:25:00 - 14 มี.ค. 2563
272 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ 08:25:00 - 14 มี.ค. 2563
273 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.7 ฟอร์มลงเว็บ 08:22:00 - 14 มี.ค. 2563
274 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.6 ภาพถ่ายเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 08:21:00 - 14 มี.ค. 2563
275 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 08:20:00 - 14 มี.ค. 2563
276 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ63 08:19:00 - 14 มี.ค. 2563
277 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.2 ขออนุญาตเผยแพร่บันทึกข้อความรายงาน 08:18:00 - 14 มี.ค. 2563
278 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.1.1 บันทึกข้อความ ชี้แจงงบลงทุน 08:17:00 - 14 มี.ค. 2563
279 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 08:16:00 - 14 มี.ค. 2563
280 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63 08:15:00 - 14 มี.ค. 2563
281 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริม 08:14:00 - 14 มี.ค. 2563
282 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3 พรบ.2560 เอกสารหมายเลข1 08:13:00 - 14 มี.ค. 2563
283 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3 .15 คำสั่ง ปิดปดประกาศocx 08:12:00 - 14 มี.ค. 2563
284 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 2.1 คำสั่งคณะทำงาน ITA อำเภอดอยสะเก็ด ปี 2563 08:11:00 - 14 มี.ค. 2563
285 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 1.1 สั่งการคำสั่ง 08:04:00 - 14 มี.ค. 2563
286 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 1.2 หนังสือสั่งการ 08:04:00 - 14 มี.ค. 2563
287 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอคำสั่ง 08:03:00 - 14 มี.ค. 2563
288 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 1.1 ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 07:59:00 - 14 มี.ค. 2563
289 . ประกาศในหน่วยงาน 8 แบบฟอร์มเผยแพร่ คู่มือมาตรฐาน 07:55:00 - 14 มี.ค. 2563
290 . ประกาศในหน่วยงาน 9 แบบฟอร์มเผยแพร่ มาตรฐานขั้นตอน 07:55:00 - 14 มี.ค. 2563
291 . ประกาศในหน่วยงาน 8 คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกัน 07:54:00 - 14 มี.ค. 2563
292 . ประกาศในหน่วยงาน 7.2 แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63 07:53:00 - 14 มี.ค. 2563
293 . ประกาศในหน่วยงาน 7 แบบฟอร์มเผยแพร่ จัดซื้อจัดจ้าง 07:52:00 - 14 มี.ค. 2563
294 . ประกาศในหน่วยงาน 7.1 แผนการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 62 07:52:00 - 14 มี.ค. 2563
295 . ประกาศในหน่วยงาน 6 สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน 07:51:00 - 14 มี.ค. 2563
296 . ประกาศในหน่วยงาน 6 แบบฟอร์มเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินงาน 07:50:00 - 14 มี.ค. 2563
297 . ประกาศในหน่วยงาน 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ คู่มือปฏืบัติงาน 07:49:00 - 14 มี.ค. 2563
298 . ประกาศในหน่วยงาน 4 แบบฟอร์มเผยแพร่ แผนใช้จ่ายงบประมาณ 07:48:00 - 14 มี.ค. 2563
299 . ประกาศในหน่วยงาน 5 คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน 07:48:00 - 14 มี.ค. 2563
300 . ประกาศในหน่วยงาน 2 แบบฟอร์มเผยแพร่ นโยบาย 07:46:00 - 14 มี.ค. 2563
301 . ประกาศในหน่วยงาน 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ แผนปฏิบัติการ 07:46:00 - 14 มี.ค. 2563
302 . ประกาศในหน่วยงาน 1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน 07:44:00 - 14 มี.ค. 2563
303 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 21:27:00 - 13 มี.ค. 2563
304 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 5 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อ... 21:26:00 - 13 มี.ค. 2563
305 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ 21:24:00 - 13 มี.ค. 2563
306 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล 21:23:00 - 13 มี.ค. 2563
307 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ 21:22:00 - 13 มี.ค. 2563
308 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร สั่งการ 21:21:00 - 13 มี.ค. 2563
309 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศแนวทาง 21:20:00 - 13 มี.ค. 2563
310 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 7 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 21:15:00 - 13 มี.ค. 2563
311 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 6 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อ... 21:13:00 - 13 มี.ค. 2563
312 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 21:11:00 - 13 มี.ค. 2563
313 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหาร 21:10:00 - 13 มี.ค. 2563
314 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา 21:09:00 - 13 มี.ค. 2563
315 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 21:08:00 - 13 มี.ค. 2563
316 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 8 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:54:00 - 13 มี.ค. 2563
317 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 7 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อ... 19:52:00 - 13 มี.ค. 2563
318 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 19:50:00 - 13 มี.ค. 2563
319 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 6 หนังสือรายงานผู้บริหาร 19:49:00 - 13 มี.ค. 2563
320 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 4 แผนงานโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก 19:48:00 - 13 มี.ค. 2563
321 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา 19:47:00 - 13 มี.ค. 2563
322 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 19:46:00 - 13 มี.ค. 2563
323 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 7 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:44:00 - 13 มี.ค. 2563
324 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 6 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อ... 19:42:00 - 13 มี.ค. 2563
325 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 19:40:00 - 13 มี.ค. 2563
326 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหาร 19:39:00 - 13 มี.ค. 2563
327 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา 19:38:00 - 13 มี.ค. 2563
328 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 19:37:00 - 13 มี.ค. 2563
329 . ประกาศในหน่วยงาน EB 10 ข้อ 3 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:32:00 - 13 มี.ค. 2563
330 . ประกาศในหน่วยงาน EB 10 ข้อ 3.1 ฟอร์มลงเว็บ 19:30:00 - 13 มี.ค. 2563
331 . ประกาศในหน่วยงาน EB 10 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติ 19:29:00 - 13 มี.ค. 2563
332 . ประกาศในหน่วยงาน EB 10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 19:29:00 - 13 มี.ค. 2563
333 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11 ข้อ 3 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:27:00 - 13 มี.ค. 2563
334 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 19:25:00 - 13 มี.ค. 2563
335 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11ข้อ 2 รายงานการประเมินผลปี 62 19:24:00 - 13 มี.ค. 2563
336 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11 ข้อ 2 รายงานการประเมินตามแผนปี 62 19:23:00 - 13 มี.ค. 2563
337 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11 ข้อ 1 รายงานผลจัดซื้อจ้าง62 19:22:00 - 13 มี.ค. 2563
338 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 3 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:20:00 - 13 มี.ค. 2563
339 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานปี62 19:19:00 - 13 มี.ค. 2563
340 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 1 รายงานผู้บริหารผลการดำเนินงาน62 19:18:00 - 13 มี.ค. 2563
341 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:17:00 - 13 มี.ค. 2563
342 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 6 หนังสือขอเผยแพร่ผู้ริหารทราบ 19:15:00 - 13 มี.ค. 2563
343 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่มาตรการในการบริหาร 19:14:00 - 13 มี.ค. 2563
344 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 4 รายงานการประชุม 19:13:00 - 13 มี.ค. 2563
345 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 5 หนังสือแจ้งมาตรการในการบริหาร 19:13:00 - 13 มี.ค. 2563
346 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 2 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการ 19:09:00 - 13 มี.ค. 2563
347 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี... 19:09:00 - 13 มี.ค. 2563
348 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 1 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่มาตรการในการบริหาร 19:07:00 - 13 มี.ค. 2563
349 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 18:11:00 - 13 มี.ค. 2563
350 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.5 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื... 18:09:00 - 13 มี.ค. 2563
351 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศการเผยแพร่แผน 18:05:00 - 13 มี.ค. 2563
352 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.3 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18:03:00 - 13 มี.ค. 2563
353 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5000 บ 18:02:00 - 13 มี.ค. 2563
354 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5000 บ 17:59:00 - 13 มี.ค. 2563
355 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 3.1 ฟอร์มลงเว็บ 18:06:00 - 12 มี.ค. 2563
356 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.62-ก.พ.63. แบบสรุปผลการดำ 18:04:00 - 12 มี.ค. 2563
357 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1.3 คำสั่งคณะทำงาน ITA อำเภอดอยสะเก็ด ปี 2563 18:03:00 - 12 มี.ค. 2563
358 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1.2 สั่งการ ให้ดำเนินการเผยแพร่บันทึก 18:02:00 - 12 มี.ค. 2563
359 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ 18:00:00 - 12 มี.ค. 2563
360 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 4 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 17:58:00 - 12 มี.ค. 2563
361 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 3 ภาพประกอบการประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น... 17:55:00 - 12 มี.ค. 2563
362 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 2 บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก รอบ... 17:54:00 - 12 มี.ค. 2563
363 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 1 รายงานผลการประเมินความดีรอบที่2-62 17:52:00 - 12 มี.ค. 2563
364 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 5 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 17:50:00 - 12 มี.ค. 2563
365 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 4 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่... 17:48:00 - 12 มี.ค. 2563
366 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภ... 17:46:00 - 12 มี.ค. 2563
367 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 17:45:00 - 12 มี.ค. 2563
368 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 17:44:00 - 12 มี.ค. 2563
369 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 17:42:00 - 12 มี.ค. 2563
370 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 9 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 17:38:00 - 12 มี.ค. 2563
371 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:36:00 - 12 มี.ค. 2563
372 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 7 (7.1,7.2,7.3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่อง 17:32:00 - 12 มี.ค. 2563
373 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน 17:31:00 - 12 มี.ค. 2563
374 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 3 แบบฟอร์มหัวข้อช่องทางการร้องเรียน 17:30:00 - 12 มี.ค. 2563
375 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 17:29:00 - 12 มี.ค. 2563
376 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 3 หลักฐานช่องทางร้องเรียนและขั้นตอน 17:28:00 - 12 มี.ค. 2563
377 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2-4.3 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผล 17:26:00 - 12 มี.ค. 2563
378 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2-4.3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 17:25:00 - 12 มี.ค. 2563
379 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2-2 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่คู่มือ 17:24:00 - 12 มี.ค. 2563
380 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2-2 ขออนุญาตเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงาน 17:23:00 - 12 มี.ค. 2563
381 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ 17:22:00 - 12 มี.ค. 2563
382 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 1 แบบฟอร์์มขออนุญาตเผยแพร่คำสั่ง 17:21:00 - 12 มี.ค. 2563
383 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ คส. แต่งตั้งคณะกรรมการ 01:14:00 - 12 มี.ค. 2563
384 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ 01:10:00 - 12 มี.ค. 2563
385 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 01:02:00 - 12 มี.ค. 2563
386 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่มาตรการป้องกัน 00:56:00 - 12 มี.ค. 2563
387 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 4 รายงานมาตรการป้องกันการรับสินบนทุก 00:53:00 - 12 มี.ค. 2563
388 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 4 ขออนุมัติกำหนด มาตรกร กลไกและระบบ 00:52:00 - 12 มี.ค. 2563
389 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน 00:50:00 - 12 มี.ค. 2563
390 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 2-2.3 ประกาศมาตรการการรับสินบน 00:48:00 - 12 มี.ค. 2563
391 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 2.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแ 00:46:00 - 12 มี.ค. 2563
392 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 00:36:00 - 12 มี.ค. 2563
393 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 2 แบบฟอร์มสั่งการแจ้ง มาตรการ กลไก 00:33:00 - 12 มี.ค. 2563
394 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 1 ขออนุมัติกำหนด มาตรกร กลไกและระบบ 00:31:00 - 12 มี.ค. 2563
395 . ประกาศในหน่วยงาน EB 18 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 00:26:00 - 12 มี.ค. 2563
396 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ 00:17:00 - 12 มี.ค. 2563
397 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 4 รายงานสรปผลการดำเนินงาน่จรรยาข้าราการ 00:15:00 - 12 มี.ค. 2563
398 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 3 ภาพประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรม 00:13:00 - 12 มี.ค. 2563
399 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 2 แผนการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการ 00:12:00 - 12 มี.ค. 2563
400 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 00:10:00 - 12 มี.ค. 2563
401 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 23:14:00 - 11 มี.ค. 2563
402 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 5 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่... 23:13:00 - 11 มี.ค. 2563
403 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที 23:05:00 - 11 มี.ค. 2563
404 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 4 หนังสือรายงานผู้บริหาร 23:04:00 - 11 มี.ค. 2563
405 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 3-3.4 หนังสือรายงานผลการประชุมผู้บริหาร 23:02:00 - 11 มี.ค. 2563
406 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 3-3.2 ประชุมกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาผลประโยชน์ 23:01:00 - 11 มี.ค. 2563
407 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 3-3.1 หนังสือรายงานผู้บริหาร 22:59:00 - 11 มี.ค. 2563
408 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 3.1 หนังสือรายงานผู้บริหารขออนุมัติ 22:58:00 - 11 มี.ค. 2563
409 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 2 หลักฐานแสดงกิจกรรมต่อยอด 22:57:00 - 11 มี.ค. 2563
410 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 2 หนังสือรายงานผู้บริหาร 22:55:00 - 11 มี.ค. 2563
411 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 1-1.3 แนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรม 22:54:00 - 11 มี.ค. 2563
412 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ1 สมาชิกกลุ่ม STRONG คุณธรรมจริยธรรม ดอยสะเก็ด 22:44:00 - 11 มี.ค. 2563
413 . ประกาศในหน่วยงาน EB 20 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 22:39:00 - 11 มี.ค. 2563
414 . ประกาศในหน่วยงาน EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 22:37:00 - 11 มี.ค. 2563
415 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 4 link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 01:34:00 - 11 มี.ค. 2563
416 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 3 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่... 01:34:00 - 11 มี.ค. 2563
417 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติ 01:21:00 - 11 มี.ค. 2563
418 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 3 แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติ 01:20:00 - 11 มี.ค. 2563
419 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 2.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 01:19:00 - 11 มี.ค. 2563
420 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 2 หนังสือขอเผยแพร่ผู้บริหารทราบ 01:17:00 - 11 มี.ค. 2563
421 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบป... 01:15:00 - 11 มี.ค. 2563
422 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด ... 01:11:00 - 11 มี.ค. 2563
423 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภู... 00:54:00 - 11 มี.ค. 2563
424 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภู... 00:53:00 - 11 มี.ค. 2563
425 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 4 บันทึกรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลป... 00:52:00 - 11 มี.ค. 2563
426 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง 00:51:00 - 11 มี.ค. 2563
427 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 2.1 แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ... 00:49:00 - 11 มี.ค. 2563
428 . ประกาศในหน่วยงาน EB 20 ข้อ 2. รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที... 00:48:00 - 11 มี.ค. 2563
429 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ1.2 หนังสือเชิญคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อ... 00:47:00 - 11 มี.ค. 2563
430 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม 00:45:00 - 11 มี.ค. 2563
431 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.2.4 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ... 22:23:00 - 10 มี.ค. 2563
432 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในชองทาง... 21:12:00 - 10 มี.ค. 2563
433 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 5 Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 21:08:00 - 10 มี.ค. 2563
434 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก... 21:04:00 - 10 มี.ค. 2563
435 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 4 บันทึกรายงานผู้บริหารเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการและเผยแพร่สรุปผลการอบรมแล... 21:02:00 - 10 มี.ค. 2563
436 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบอบรม 21:00:00 - 10 มี.ค. 2563
437 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 1.4 บันทึกรายงานผู้บริหารเผยแพร่ข้อมูลการอบรมความรู้การป้องกันผลประโยช... 20:59:00 - 10 มี.ค. 2563
438 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธ... 20:55:00 - 10 มี.ค. 2563
439 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 1.1 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส บริหารความเสี่ยง ป้องกันผลประโยช... 20:55:00 - 10 มี.ค. 2563
440 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 20:48:00 - 10 มี.ค. 2563
441 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.1 แผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต 63 20:37:00 - 10 มี.ค. 2563
442 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มกาเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร... 20:28:00 - 10 มี.ค. 2563
443 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25.2 คู่มือการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุ... 20:14:00 - 10 มี.ค. 2563
444 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอย... 20:11:00 - 10 มี.ค. 2563
445 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติด 20:08:00 - 10 มี.ค. 2563
446 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 19:57:00 - 10 มี.ค. 2563
447 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 3 หลักฐานการประชุม 19:56:00 - 10 มี.ค. 2563
448 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 3 ภาพประชุมกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ... 19:55:00 - 10 มี.ค. 2563
449 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 2-2.3 กำหนดกลไกการติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบ... 19:53:00 - 10 มี.ค. 2563
450 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 2-2.2. ขั้นตอนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ฯ ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภ... 19:50:00 - 10 มี.ค. 2563
451 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 2-2.1 ดำเนินการตาม Flow chart แนวทางการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานขอ... 19:44:00 - 10 มี.ค. 2563
452 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 2 คู่มือระบบการป้องกัน และตรวจสอบการปฏิบัตหิน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ในสัง... 19:42:00 - 10 มี.ค. 2563
453 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส... 19:41:00 - 10 มี.ค. 2563
454 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 1 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกัน และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ... 19:38:00 - 10 มี.ค. 2563
455 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 15:25:00 - 10 มี.ค. 2563
456 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 5.1 Print screen จาก web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 15:23:00 - 10 มี.ค. 2563
457 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 15:11:00 - 10 มี.ค. 2563
458 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 15:11:00 - 10 มี.ค. 2563
459 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 15:10:00 - 10 มี.ค. 2563
460 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 1.2 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประ... 15:08:00 - 10 มี.ค. 2563
461 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:08:00 - 10 มี.ค. 2563
462 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 1.1 ขอกำหนดมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำค... 15:07:00 - 10 มี.ค. 2563
463 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.4 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 21:54:00 - 09 มี.ค. 2563
464 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.3 Print screen จาก web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 21:50:00 - 09 มี.ค. 2563
465 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 21:38:00 - 09 มี.ค. 2563
466 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามข้อ... 21:37:00 - 09 มี.ค. 2563
467 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.1 รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการ... 21:36:00 - 09 มี.ค. 2563
468 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1.4 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 21:35:00 - 09 มี.ค. 2563
469 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใ... 21:19:00 - 09 มี.ค. 2563
470 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21:11:00 - 09 มี.ค. 2563
471 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1.2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้อง... 21:10:00 - 09 มี.ค. 2563
472 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 4 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 15:22:00 - 09 มี.ค. 2563
473 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 3.3 Print screen จาก web site ของหน่วยงาน 15:06:00 - 09 มี.ค. 2563
474 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 2 ภาพประกอบการบริการขอรับใบขออนุญาตด้านอาหาร 14:59:00 - 09 มี.ค. 2563
475 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 14:38:00 - 09 มี.ค. 2563
476 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 1.1-1.3 เอกสารแสดงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือก... 14:36:00 - 09 มี.ค. 2563
477 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยกา... 14:33:00 - 09 มี.ค. 2563
478 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 4 link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 23:02:00 - 07 มี.ค. 2563
479 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 3.3 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือส... 22:56:00 - 07 มี.ค. 2563
480 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 3.2คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ข... 22:33:00 - 07 มี.ค. 2563
481 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วน... 22:30:00 - 07 มี.ค. 2563
482 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 2 รูปเล่มรายงานการวิเคราะหค์วามเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... 22:27:00 - 07 มี.ค. 2563
483 . ประกาศในหน่วยงาน EB1 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภ... 22:22:00 - 07 มี.ค. 2563
484 . ประกาศในหน่วยงาน EB1 ข้อ1.2 ผู้บริหารรับทราบ สั่งการอนุญาตให้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้า... 22:17:00 - 07 มี.ค. 2563
485 . ประกาศในหน่วยงาน EB1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 20:53:00 - 07 มี.ค. 2563
486 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ (1.4)ภาพถ่ายการปิดประกาศการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 01:01:00 - 16 ธ.ค. 2562
487 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.62. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 11 01:00:00 - 16 ธ.ค. 2562
488 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.62. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 11 01:00:00 - 16 ธ.ค. 2562
489 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 3.1 ฟอร์มลงเว็บการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่า... 01:00:00 - 16 ธ.ค. 2562
490 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 1.2สั่งการ ให้ดำเนินการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้า... 00:59:00 - 16 ธ.ค. 2562
491 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 1.4 บันทึกข้อความขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์ 00:59:00 - 16 ธ.ค. 2562
492 . ประกาศทั่วไป EB3 (ข้อ1.3) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5000 บาท (บันทึก... 00:58:00 - 16 ธ.ค. 2562
493 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ 00:58:00 - 16 ธ.ค. 2562
494 . ประกาศทั่วไป EB3 (ข้อ1.2) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด (บันทึกข้อความชี้... 00:57:00 - 16 ธ.ค. 2562
495 . ประกาศทั่วไป EB3 (ข้อ1.1) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป (บันทึกข... 00:54:00 - 16 ธ.ค. 2562
496 . ประกาศทั่วไป EB3 (ข้อ1.1) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป (บันทึกข... 00:54:00 - 16 ธ.ค. 2562
497 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.1) บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รอบท... 20:24:00 - 15 ธ.ค. 2562
498 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุญาต... 20:22:00 - 15 ธ.ค. 2562
499 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3) แบบรายงานการดำเนินการตามแผน สขร.1 (งบดำเนินงาน) 20:21:00 - 15 ธ.ค. 2562
500 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภู... 20:20:00 - 15 ธ.ค. 2562
501 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.6) บันทึกข้อความรายงานหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ... 20:18:00 - 15 ธ.ค. 2562
502 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.6 ) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล(รายงานหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเ... 20:16:00 - 15 ธ.ค. 2562
503 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.5) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในาชการบริหา... 20:15:00 - 15 ธ.ค. 2562
504 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.4 ) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อ... 20:13:00 - 15 ธ.ค. 2562
505 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.3) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท ) 20:12:00 - 15 ธ.ค. 2562
506 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.2) บันทึกข้อโปรดพิจารณาลงนามแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับ... 20:09:00 - 15 ธ.ค. 2562
507 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.2) บันทึกข้อความสั่งการ แจ้งเวียนแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้... 20:08:00 - 15 ธ.ค. 2562
508 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3) แบบรายงานการดำเนินการตามแผน สขร.1 20:05:00 - 15 ธ.ค. 2562
509 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุญาตเ... 20:03:00 - 15 ธ.ค. 2562
510 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3 ) แบบรายงานการดำเนินการตามแผน สขร.1 (งบลงทุน) 20:01:00 - 15 ธ.ค. 2562
511 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.4) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 19:43:00 - 15 ธ.ค. 2562
512 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3 ) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุญาต... 19:41:00 - 15 ธ.ค. 2562
513 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 19:25:00 - 15 ธ.ค. 2562
514 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 18:12:00 - 15 ธ.ค. 2562
515 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1.2) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดสรรงบลงทุน เงินงบประมาณ ปี 2563 18:10:00 - 15 ธ.ค. 2562
516 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 บันทึกข้อความรายงานผลการปิดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256... 18:09:00 - 15 ธ.ค. 2562
517 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 บันทึกข้อความกรอบแนวทางการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจ... 18:07:00 - 15 ธ.ค. 2562
518 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 18:05:00 - 15 ธ.ค. 2562
519 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 3.1ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17:56:00 - 15 ธ.ค. 2562
520 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.1 ) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหา... 17:54:00 - 15 ธ.ค. 2562
521 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1.7) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริห... 17:52:00 - 15 ธ.ค. 2562
522 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1.5) คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ ปี พ.ศ. 2563 17:50:00 - 15 ธ.ค. 2562
523 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1.4) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 17:48:00 - 15 ธ.ค. 2562
524 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 17:24:00 - 15 ธ.ค. 2562
525 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขอนุมัติกำหนด มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส แล... 17:23:00 - 15 ธ.ค. 2562
526 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 3.2แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภ... 17:20:00 - 15 ธ.ค. 2562
527 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 3.1แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภ... 17:18:00 - 15 ธ.ค. 2562
528 . ประกาศทั่วไป แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของหน่วยงานพ.ศ.2563 15:31:00 - 15 ธ.ค. 2562
529 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเ... 15:14:00 - 15 ธ.ค. 2562
530 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 3 (3.2)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมู... 14:58:00 - 15 ธ.ค. 2562
531 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256... 14:39:00 - 15 ธ.ค. 2562
532 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 14:12:00 - 15 ธ.ค. 2562
533 . ประกาศทั่วไป EB2 -3.2.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 09:58:00 - 23 ส.ค. 2562
534 . ประกาศทั่วไป EB2 -3.2.3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดวื้อจัดจ้างฯ 09:57:00 - 23 ส.ค. 2562
535 . ประกาศทั่วไป EB2 ส่วนที่2 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 09:49:00 - 23 ส.ค. 2562
536 . ประกาศทั่วไป EB2 ส่วนที่2 -3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน 19:05:00 - 22 ส.ค. 2562
537 . ประกาศทั่วไป EB2 ส่วนที่2-3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ 19:04:00 - 22 ส.ค. 2562
538 . ประกาศในหน่วยงาน EB2 ส่วนที่2 3.2.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ 18:52:00 - 22 ส.ค. 2562
539 . ประกาศทั่วไป EB8 ข้อ4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณผ... 19:11:00 - 20 ส.ค. 2562
540 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 4-4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซด์หน่วยงาน 14:44:00 - 20 ส.ค. 2562
541 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 3.ภาพถ่ายประกอบการปิดประกาศเผยแพร่ผลการประเมินฯ 14:42:00 - 20 ส.ค. 2562
542 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 2ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปกิบัติราชการประจำปีขอ... 14:41:00 - 20 ส.ค. 2562
543 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและอนุญาตเผยแพร่บนเวปไซด์หน่วยงาน 14:38:00 - 20 ส.ค. 2562
544 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 09:46:00 - 19 ส.ค. 2562
545 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐาน... 09:45:00 - 19 ส.ค. 2562
546 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ก้องป้องกัน ปราบป... 15:07:00 - 18 ส.ค. 2562
547 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 15:07:00 - 18 ส.ค. 2562
548 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนห้องกันและปราบ... 15:06:00 - 18 ส.ค. 2562
549 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนิน... 14:45:00 - 18 ส.ค. 2562
550 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 2.4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปส... 14:43:00 - 18 ส.ค. 2562
551 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 3 แบบแสดงหลักฐานการเปิดเผยข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบั... 14:40:00 - 18 ส.ค. 2562
552 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บ... 14:39:00 - 18 ส.ค. 2562
553 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินตามระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 14:39:00 - 18 ส.ค. 2562
554 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน 14:37:00 - 18 ส.ค. 2562
555 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 14:36:00 - 18 ส.ค. 2562
556 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหน... 14:35:00 - 18 ส.ค. 2562
557 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 6 บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 14:33:00 - 18 ส.ค. 2562
558 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 14:32:00 - 18 ส.ค. 2562
559 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 14:30:00 - 18 ส.ค. 2562
560 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 14:30:00 - 18 ส.ค. 2562
561 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 14:28:00 - 18 ส.ค. 2562
562 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 14:28:00 - 18 ส.ค. 2562
563 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎกา... 14:27:00 - 18 ส.ค. 2562
564 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ 14:20:00 - 18 ส.ค. 2562
565 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องสอดคล้องกับรอบ... 14:17:00 - 18 ส.ค. 2562
566 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการ... 20:35:00 - 10 มิ.ย. 2562
567 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 20:32:00 - 10 มิ.ย. 2562
568 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สชร.1) 20:31:00 - 10 มิ.ย. 2562
569 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 1 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน มีเนื้อหาที่แส... 20:29:00 - 10 มิ.ย. 2562
570 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ 3 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 16:51:00 - 10 มิ.ย. 2562
571 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ2 แนบแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 16:50:00 - 10 มิ.ย. 2562
572 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) 16:48:00 - 10 มิ.ย. 2562
573 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ 1บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน(ปีที่ผ่านมา) 16:47:00 - 10 มิ.ย. 2562
574 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์... 15:57:00 - 10 มิ.ย. 2562
575 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 2 2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมลายมือชื่อ 15:35:00 - 10 มิ.ย. 2562
576 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 2 2.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณพร้อมลายมือชื่อผู้รับรองรายงา... 15:29:00 - 10 มิ.ย. 2562
577 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั่งองค์กร 13:28:00 - 10 มิ.ย. 2562
578 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 13:28:00 - 10 มิ.ย. 2562
579 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 3-3.1 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงาน 16:54:00 - 22 มี.ค. 2562
580 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1-1.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน... 16:32:00 - 19 มี.ค. 2562
581 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1-1.2 เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางวงเงินสูงสุด 16:31:00 - 19 มี.ค. 2562
582 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1-1.1เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างระบบกรมบัญชีกลางวงเงินเกิน5พัน 16:30:00 - 19 มี.ค. 2562
583 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.6หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯงบปี2562-ชุด2 16:08:00 - 19 มี.ค. 2562
584 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบ 2562 -ชุด1 16:06:00 - 19 มี.ค. 2562
585 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบ 2562 -ชุด1 16:06:00 - 19 มี.ค. 2562
586 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล 16:05:00 - 19 มี.ค. 2562
587 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.4 หนังสือขอเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบ 16:04:00 - 19 มี.ค. 2562
588 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 16:03:00 - 19 มี.ค. 2562
589 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางตรวจสอบ 16:02:00 - 19 มี.ค. 2562
590 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง จนท.ที่เกี่ยวข้องกับก... 16:00:00 - 19 มี.ค. 2562
591 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.2.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่่ข้อมูลบนเวปไศด์หน่วยงาน 14:45:00 - 19 มี.ค. 2562
592 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.2.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14:42:00 - 19 มี.ค. 2562
593 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.2.1-3.2.2 บันทึกรายงานผู้บริหารและขอเผยแพร่บนเวปไซด์หน่วยงาน 14:39:00 - 19 มี.ค. 2562
594 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.8 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 14:29:00 - 19 มี.ค. 2562
595 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.7 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 14:28:00 - 19 มี.ค. 2562
596 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.6 มีคำสั่ง ปิด ปลด ประกาศ 14:27:00 - 19 มี.ค. 2562
597 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.5 แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 14:26:00 - 19 มี.ค. 2562
598 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.4 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 14:25:00 - 19 มี.ค. 2562
599 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.2-3.1.3 บันทึกรายงานผู้บริหารและขอเผยแพร่ 14:24:00 - 19 มี.ค. 2562
600 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14:21:00 - 19 มี.ค. 2562
601 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 3-3.2คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 12:49:00 - 19 มี.ค. 2562
602 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ 12:35:00 - 19 มี.ค. 2562
603 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2.1-.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 17:35:00 - 17 มี.ค. 2562
604 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 14:20:00 - 15 มี.ค. 2562
605 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ก้องป้องกัน ปราบป... 14:18:00 - 15 มี.ค. 2562
606 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนห้องกันและปราบ... 14:16:00 - 15 มี.ค. 2562
607 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 14:06:00 - 15 มี.ค. 2562
608 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรร... 14:05:00 - 15 มี.ค. 2562
609 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม... 14:03:00 - 15 มี.ค. 2562
610 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 13:54:00 - 15 มี.ค. 2562
611 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อมราบรายงานสรุปผลการจัดประชุม หรืออบรม... 13:52:00 - 15 มี.ค. 2562
612 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 3 ภาพประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมท... 13:51:00 - 15 มี.ค. 2562
613 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ้งต้... 13:50:00 - 15 มี.ค. 2562
614 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 1 หลักฐานการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงา... 13:49:00 - 15 มี.ค. 2562
615 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 13:29:00 - 15 มี.ค. 2562
616 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 3 ต้องมีกรอบแนวทางบริหารการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหนา้ที่ผู้... 13:26:00 - 15 มี.ค. 2562
617 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 2 คำสั่งหรือปรพกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้... 13:24:00 - 15 มี.ค. 2562
618 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 1 บักทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 13:11:00 - 15 มี.ค. 2562
619 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 11:09:00 - 15 มี.ค. 2562
620 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินรายงานตามโครงการ/กิจกรรมต้องระบุ วิธีดำเนินกิจก... 11:07:00 - 15 มี.ค. 2562
621 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบรายงานตามโครงการ/กิจกรรมต้องระบุ วิธีดำเนินกิจกร... 11:05:00 - 15 มี.ค. 2562
622 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิ... 11:04:00 - 15 มี.ค. 2562
623 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่า... 11:03:00 - 15 มี.ค. 2562
624 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ... 11:01:00 - 15 มี.ค. 2562
625 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 09:52:00 - 15 มี.ค. 2562
626 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแ... 09:51:00 - 15 มี.ค. 2562
627 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน 09:50:00 - 15 มี.ค. 2562
628 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจ้ง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้้งองกร 09:48:00 - 15 มี.ค. 2562
629 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐาน... 09:43:00 - 15 มี.ค. 2562
630 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 1 บักทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ... 09:39:00 - 15 มี.ค. 2562
631 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 09:33:00 - 15 มี.ค. 2562
632 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 3 หลักฐานสะท้อนคตวามริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัต... 09:30:00 - 15 มี.ค. 2562
633 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 2 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงบริหารงานของหน่วยงานใ... 09:28:00 - 15 มี.ค. 2562
634 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 1 หลักฐานการวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกร... 09:25:00 - 15 มี.ค. 2562
635 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:53:00 - 13 มี.ค. 2562
636 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 2 ถาพภ่ายประกอบ 17:52:00 - 13 มี.ค. 2562
637 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:48:00 - 13 มี.ค. 2562
638 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือเจ้งเวียน 17:47:00 - 13 มี.ค. 2562
639 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนิน... 17:47:00 - 13 มี.ค. 2562
640 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 3 หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2 17:46:00 - 13 มี.ค. 2562
641 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเค... 17:44:00 - 13 มี.ค. 2562
642 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกั... 17:42:00 - 13 มี.ค. 2562
643 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:40:00 - 13 มี.ค. 2562
644 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน... 17:39:00 - 13 มี.ค. 2562
645 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์... 17:37:00 - 13 มี.ค. 2562
646 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 2 สรุปผลรายงานการประชุม ฯ 17:36:00 - 13 มี.ค. 2562
647 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผล... 17:35:00 - 13 มี.ค. 2562
648 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:27:00 - 13 มี.ค. 2562
649 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 4 บันทึกความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้อง... 17:26:00 - 13 มี.ค. 2562
650 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 17:25:00 - 13 มี.ค. 2562
651 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตา... 17:22:00 - 13 มี.ค. 2562
652 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ย... 17:20:00 - 13 มี.ค. 2562
653 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:16:00 - 13 มี.ค. 2562
654 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 8 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่อง... 17:14:00 - 13 มี.ค. 2562
655 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 5 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มื... 17:11:00 - 13 มี.ค. 2562
656 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 4 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรั... 17:10:00 - 13 มี.ค. 2562
657 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 3 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน๊ต/ผ่านระบบไ... 17:08:00 - 13 มี.ค. 2562
658 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 2 กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมีรายละเอียด ตา... 17:07:00 - 13 มี.ค. 2562
659 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ (คำสั่งอย่งเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยง... 17:03:00 - 13 มี.ค. 2562
660 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:00:00 - 13 มี.ค. 2562
661 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 3 ภาพประกอบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 16:59:00 - 13 มี.ค. 2562
662 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 16:58:00 - 13 มี.ค. 2562
663 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการ... 16:56:00 - 13 มี.ค. 2562
664 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 16:52:00 - 13 มี.ค. 2562
665 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน... 16:41:00 - 13 มี.ค. 2562
666 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินตามระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 12:02:00 - 13 มี.ค. 2562
667 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บ... 12:01:00 - 13 มี.ค. 2562
668 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา... 11:58:00 - 13 มี.ค. 2562
669 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชก... 11:56:00 - 13 มี.ค. 2562
670 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11:53:00 - 13 มี.ค. 2562
671 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุฒัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 11:52:00 - 13 มี.ค. 2562
672 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 11:48:00 - 13 มี.ค. 2562
673 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 11:46:00 - 13 มี.ค. 2562
674 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติก... 11:46:00 - 13 มี.ค. 2562
675 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 11:45:00 - 13 มี.ค. 2562
676 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รายงาน 2 ครั้ง 11:43:00 - 13 มี.ค. 2562
677 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือ... 11:41:00 - 13 มี.ค. 2562
678 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประมเินผลการดำเ... 11:39:00 - 13 มี.ค. 2562
679 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 11:37:00 - 13 มี.ค. 2562
680 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผ... 11:37:00 - 13 มี.ค. 2562
681 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ที่มีข้อมูล 11:34:00 - 13 มี.ค. 2562
682 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 19:56:00 - 12 มี.ค. 2562
683 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอถปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข... 19:55:00 - 12 มี.ค. 2562
684 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะและผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รายละ... 19:53:00 - 12 มี.ค. 2562
685 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่า... 19:51:00 - 12 มี.ค. 2562
686 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บ... 19:48:00 - 12 มี.ค. 2562
687 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 19:46:00 - 12 มี.ค. 2562
688 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/พิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน... 19:44:00 - 12 มี.ค. 2562
689 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 4 ภาพกิจกรรมประกอบเพิ่ม 19:43:00 - 12 มี.ค. 2562
690 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 2 โครงการ 19:40:00 - 12 มี.ค. 2562
691 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีสาวนได้เส... 19:40:00 - 12 มี.ค. 2562
692 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ 19:38:00 - 12 มี.ค. 2562
693 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 17:51:00 - 12 มี.ค. 2562
694 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 17:39:00 - 12 มี.ค. 2562
695 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏกา... 17:39:00 - 12 มี.ค. 2562
696 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก 17:38:00 - 12 มี.ค. 2562
697 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 2 โครงการ 17:36:00 - 12 มี.ค. 2562
698 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเ... 17:36:00 - 12 มี.ค. 2562
699 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ 17:35:00 - 12 มี.ค. 2562
700 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 16:49:00 - 12 มี.ค. 2562
701 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต... 16:46:00 - 12 มี.ค. 2562
702 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 16:41:00 - 12 มี.ค. 2562
703 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ 16:39:00 - 12 มี.ค. 2562
704 . ประกาศทั่วไป EB5 ข้อ 2 โครงการ 16:25:00 - 12 มี.ค. 2562
705 . ประกาศทั่วไป EB5 ข้อ 1 บันทึกความขออนุมัติดำเนินโครงการ 16:12:00 - 12 มี.ค. 2562
706 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.1 การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ได้รับการจัดสร... 16:05:00 - 27 ก.พ. 2562
707 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกฏกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 09:00:00 - 24 ธ.ค. 2561
708 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกฏกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 09:00:00 - 24 ธ.ค. 2561
709 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกฏกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 09:00:00 - 24 ธ.ค. 2561
710 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกฏกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 08:54:00 - 24 ธ.ค. 2561
711 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ3.3 ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน 12:58:00 - 21 ธ.ค. 2561
712 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ3.3 การป้องกันผู้มีหน้าที่จัดซื้อ/จ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียฯ 12:54:00 - 21 ธ.ค. 2561
713 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎกา... 20:30:00 - 13 ธ.ค. 2561
714 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 19:27:00 - 13 ธ.ค. 2561
715 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 19:26:00 - 13 ธ.ค. 2561
716 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ 1 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี... 19:22:00 - 13 ธ.ค. 2561
717 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 .3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วน... 19:20:00 - 13 ธ.ค. 2561
718 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประ... 19:17:00 - 13 ธ.ค. 2561
719 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 2 คำสั่ง*ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หร... 19:16:00 - 13 ธ.ค. 2561
720 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็... 19:14:00 - 13 ธ.ค. 2561
721 . ประกาศในหน่วยงาน EB1 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 18:02:00 - 13 ธ.ค. 2561
722 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีลั... 17:51:00 - 13 ธ.ค. 2561
723 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1 บันทึกความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสังการและปรากฎการขออนุ... 17:47:00 - 13 ธ.ค. 2561
724 . ประกาศทั่วไป EB8(4) ข้อ2 รายงานผลเสนอผู้บริหารสรุปเรื่องร้องเรียน และขอเผยแพร่ 14:51:00 - 22 ส.ค. 2561
725 . ประกาศทั่วไป EB11(2)ข้อ 3 หนังสือเสนอผู้บริหารสั่งการและขอเผยแพร่ 21:10:00 - 22 มิ.ย. 2561
726 . ประกาศทั่วไป EB11(2) ข้อ 2หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม ชุดที่ 2 21:09:00 - 22 มิ.ย. 2561
727 . ประกาศทั่วไป EB11(2) ข้อ 2หลักฐานสะท้อนความคิดของกลุ่ม ชุดที่ 3 21:09:00 - 22 มิ.ย. 2561
728 . ประกาศทั่วไป EB11(2) ข้อ 2หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม ชุดที่ 1 21:08:00 - 22 มิ.ย. 2561
729 . ประกาศทั่วไป EB11(2) ข้่อ1หลักฐานแสดงความพยายามปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใส 21:07:00 - 22 มิ.ย. 2561
730 . ประกาศทั่วไป EB10(1 ข้อ2 หนังสือเสนอผู้บริหาร 18:51:00 - 22 มิ.ย. 2561
731 . ประกาศทั่วไป EB10(1)ข้อ 1 มีรายงานผลการวิเคราะห์ 18:50:00 - 22 มิ.ย. 2561
732 . ประกาศทั่วไป EB9(3) ข้อ3 มีภาพถ่ายประกอบ 18:35:00 - 22 มิ.ย. 2561
733 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ 4 มีหนังสือเสนอผู้บริหารสรุปการจัดประชุมและขออนุญาตเผยแพร่ 18:35:00 - 22 มิ.ย. 2561
734 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 18:34:00 - 22 มิ.ย. 2561
735 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 18:34:00 - 22 มิ.ย. 2561
736 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ 1 หลักฐานการจัดประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 18:33:00 - 22 มิ.ย. 2561
737 . ประกาศทั่วไป EB8(3) ข้อ2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน 17:31:00 - 22 มิ.ย. 2561
738 . ประกาศในหน่วยงาน EB8(4) ข้อ5 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน 17:18:00 - 22 มิ.ย. 2561
739 . ประกาศทั่วไป EB10(1 ข้อ2 หนังสือเสนอผู้บริหาร 16:33:00 - 21 มิ.ย. 2561
740 . ประกาศทั่วไป EB10(1)ข้อ1 รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต 16:32:00 - 21 มิ.ย. 2561
741 . ประกาศในหน่วยงาน EB7(2) เผยแพร่กฏกระทรวง 16:30:00 - 21 มิ.ย. 2561
742 . ประกาศในหน่วยงาน EB4(2) ข้อ4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซด์ 16:27:00 - 21 มิ.ย. 2561
743 . ประกาศในหน่วยงาน EB4(2) ข้อ2มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 16:26:00 - 21 มิ.ย. 2561
744 . ประกาศในหน่วยงาน EB4(2) ข้อ3 มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 16:26:00 - 21 มิ.ย. 2561
745 . ประกาศในหน่วยงาน EB4(2) ข้อ 1 หนังสืออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง 16:25:00 - 21 มิ.ย. 2561
746 . ประกาศทั่วไป EB3(2) ข้อ1 หนังสือสั่งการให้ปฏิบัติตามคู่มือป้องกันละเว้นการปฏิบัติ 16:20:00 - 21 มิ.ย. 2561
747 . ประกาศทั่วไป EB3(2)ข้อ 2คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 16:19:00 - 21 มิ.ย. 2561
748 . ประกาศทั่วไป EB11(1) ข้อ2 เอกสารหลักฐานประกอบการทำกิจกรรมกลุ่ม 13:41:00 - 04 มิ.ย. 2561
749 . ประกาศทั่วไป EB11(1) ข้อ 1หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต 13:38:00 - 04 มิ.ย. 2561
750 . ประกาศทั่วไป EB8(4) ข้อ2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสรุปเรื่องร้องเรียน และขอเผยแพร่ 15:02:00 - 03 มิ.ย. 2561
751 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 6 สรุปการดำเนินงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไตรมาส 3 15:57:00 - 01 มิ.ย. 2561
752 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 5 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 15:56:00 - 01 มิ.ย. 2561
753 . ประกาศในหน่วยงาน EB10 (2) ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติเผยแพร่ 15:55:00 - 01 มิ.ย. 2561
754 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ2 หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผน 15:54:00 - 01 มิ.ย. 2561
755 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 1 แผนปฎิบัติการป้องการทุจริตของหน่วยงาน 15:51:00 - 01 มิ.ย. 2561
756 . ประกาศทั่วไป EB4 (2) ข้อ 8 มีหนังสือขออนุญาติผู้บริหารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 15:50:00 - 01 มิ.ย. 2561
757 . ประกาศทั่วไป EB4 (2) ข้อ 7 มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 15:49:00 - 01 มิ.ย. 2561
758 . ประกาศทั่วไป EB2(1) ข้อ 2 มีการประชุมคณะทำงาน 15:45:00 - 01 มิ.ย. 2561
759 . ประกาศทั่วไป EB2(1) ข้อ 3 มีรายงานการประชุมคณะทำงาน 15:45:00 - 01 มิ.ย. 2561
760 . ประกาศทั่วไป EB2(1) ข้อ 1 มีคำสั่งคณะทำงานคู่มือการปฎิบัติงาน 15:42:00 - 01 มิ.ย. 2561
761 . ประกาศทั่วไป EB10(2) ข้อ6 สรุปผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต 14:55:00 - 23 มี.ค. 2561
762 . ประกาศทั่วไป EB9(4)ข้อ2 รายงานผลการปรับปรุงประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน 14:54:00 - 23 มี.ค. 2561
763 . ประกาศทั่วไป EB9(4)ข้อ1 การปรับปรุงแนวทางการปกิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:53:00 - 23 มี.ค. 2561
764 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ4 รายงานสรุปผลการจัดอบรมและขออนุญาตขึ้นเวป 14:52:00 - 23 มี.ค. 2561
765 . ประกาศทั่วไป EB9(2) ข้อ1รายงานประชุมการจัดทำร่างคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 14:50:00 - 23 มี.ค. 2561
766 . ประกาศทั่วไป EB9(1)ข้อ3รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 14:49:00 - 23 มี.ค. 2561
767 . ประกาศในหน่วยงาน EB8(3)ข้อ1สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 14:48:00 - 23 มี.ค. 2561
768 . ประกาศทั่วไป EB8(1)ข้อ1ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 14:46:00 - 23 มี.ค. 2561
769 . ประกาศทั่วไป ตารางการให้บริการ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 15:30:00 - 16 มี.ค. 2561
770 . ประกาศในหน่วยงาน EB11 (1) ข้อ 1 รายงานการประชุมดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริต 14:58:00 - 16 มี.ค. 2561
771 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่หนังสือและดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและป... 13:31:00 - 16 มี.ค. 2561
772 . ประกาศทั่วไป EB10 (1) ข้อ 5 คำสั่งสสอ.ดอยสะเก็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและคว... 12:07:00 - 16 มี.ค. 2561
773 . ประกาศทั่วไป EB11 (2) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 16:24:00 - 15 มี.ค. 2561
774 . ประกาศทั่วไป EB11 (2) ข้อ 2 การสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อส... 16:22:00 - 15 มี.ค. 2561
775 . ประกาศทั่วไป EB11 (2) ข้อ 1 กิจกรรมแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วย... 16:20:00 - 15 มี.ค. 2561
776 . ประกาศทั่วไป EB11 (1) ข้อ 2 หลักฐานอื่นประกอบการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเ... 16:19:00 - 15 มี.ค. 2561
777 . ประกาศทั่วไป EB11 (1) ข้อ 1 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมป... 16:18:00 - 15 มี.ค. 2561
778 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 6 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต 16:14:00 - 15 มี.ค. 2561
779 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 5 การประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริต 16:13:00 - 15 มี.ค. 2561
780 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติแผนฯ 16:12:00 - 15 มี.ค. 2561
781 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราใมการทุจริตของหน่วยงาน 16:10:00 - 15 มี.ค. 2561
782 . ประกาศทั่วไป EB10 (1) ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน 16:07:00 - 15 มี.ค. 2561
783 . ประกาศทั่วไป EB10 (1) ข้อ 1 รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน... 16:06:00 - 15 มี.ค. 2561
784 . ประกาศทั่วไป EB9 (4) ข้อ 3 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูก... 15:58:00 - 15 มี.ค. 2561
785 . ประกาศทั่วไป EB9 (4) ข้อ 2 ประกาศสสอ.ดอยสะเก็ด เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ... 15:50:00 - 15 มี.ค. 2561
786 . ประกาศทั่วไป EB9 (4) ข้อ 1 แนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:46:00 - 15 มี.ค. 2561
787 . ประกาศทั่วไป EB9 (4) ข้อ 1 แนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:46:00 - 15 มี.ค. 2561
788 . ประกาศทั่วไป EB9 (3) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมความรู้เรื่องกา... 15:41:00 - 15 มี.ค. 2561
789 . ประกาศทั่วไป EB9 (3) ข้อ 3 ภาพถ่ายประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรสสอ.ดอยสะเก็ด 15:39:00 - 15 มี.ค. 2561
790 . ประกาศทั่วไป EB9 (3) ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมนา 15:21:00 - 15 มี.ค. 2561
791 . ประกาศทั่วไป EB9 (3) ข้อ 1 หนังสือขออนุญาตดำเนินงานโครงการการพัฒนาตามมาตรการประเมินคุณธรรมและ... 15:16:00 - 15 มี.ค. 2561
792 . ประกาศทั่วไป EB9 (2) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ... 15:11:00 - 15 มี.ค. 2561
793 . ประกาศทั่วไป EB9 (2) ข้อ 3 หนังสือให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ท... 15:08:00 - 15 มี.ค. 2561
794 . ประกาศทั่วไป EB9 (2) ข้อ 2 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:05:00 - 15 มี.ค. 2561
795 . ประกาศทั่วไป EB9 (2) ข้อ 1 แต่งตั้งคณะทำงานร่างคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:01:00 - 15 มี.ค. 2561
796 . ประกาศทั่วไป EB9 (1) ข้อ 3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 14:57:00 - 15 มี.ค. 2561
797 . ประกาศทั่วไป EB9 (1) ข้อ 2 บันทึกการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน 14:56:00 - 15 มี.ค. 2561
798 . ประกาศทั่วไป EB9 (1) ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 14:49:00 - 15 มี.ค. 2561
799 . ประกาศทั่วไป EB9 (1) ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานหลักฐานการจัดประชุม 14:48:00 - 15 มี.ค. 2561
800 . ประกาศทั่วไป EB7 (4) ข้อ หลักฐานการให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการ(เวลาราชการ) 14:36:00 - 15 มี.ค. 2561
801 . ประกาศทั่วไป EB7 (4) ข้อ 2 หลักฐานโทรศัพท์หน่วยงาน 14:35:00 - 15 มี.ค. 2561
802 . ประกาศทั่วไป EB7 (4) ข้อ 1 หลักฐานแสดงระบบการเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน 14:32:00 - 15 มี.ค. 2561
803 . ประกาศทั่วไป EB7 (3) ข้อ 2 แสดงข้อมูลระบุวันที่ หรือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นปัจุบัน การดำเนิ... 14:28:00 - 15 มี.ค. 2561
804 . ประกาศทั่วไป EB7 (3) ข้อ 1 ข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางWeb site 14:20:00 - 15 มี.ค. 2561
805 . ประกาศทั่วไป EB7 (2) ข้อ 4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 14:04:00 - 15 มี.ค. 2561
806 . ประกาศทั่วไป EB7 (2) ข้อ 3 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 14:00:00 - 15 มี.ค. 2561
807 . ประกาศทั่วไป EB7 (2) ข้อ 2 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 13:48:00 - 15 มี.ค. 2561
808 . ประกาศทั่วไป EB7 (2) ข้อ 2 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน (ราชกิจจานุเบกษา) 13:36:00 - 15 มี.ค. 2561
809 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 6 กรอบโครงสร้างสสอ. 12:50:00 - 15 มี.ค. 2561
810 . ประกาศทั่วไป RB7 (1) ข้อ 4 แผนภูมิการแบ่งงาน สสอ.ดอยสะเก็ด 12:45:00 - 15 มี.ค. 2561
811 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 5 ภาพถ่ายการให้บริการข่าวสารแก่ประชาชน 12:39:00 - 15 มี.ค. 2561
812 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 3 จุดให้บริการข่าวสารประชาชน 12:38:00 - 15 มี.ค. 2561
813 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 2 คำสั่งมอบหมายงานในส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ในงานด้านประชาสัมพันธ์ข... 12:35:00 - 15 มี.ค. 2561
814 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 1 เวลาการให้บริการของสสอ. 12:11:00 - 15 มี.ค. 2561
815 . ประกาศทั่วไป EB8 (4) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่กระบวนการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ 11:54:00 - 15 มี.ค. 2561
816 . ประกาศทั่วไป EB8 (4) ข้อ 2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่กระบวนการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ 11:49:00 - 15 มี.ค. 2561
817 . ประกาศทั่วไป EB8 (3) ข้อ 1 หนังสือราชการการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้... 11:46:00 - 15 มี.ค. 2561
818 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตนำคำสั่งฯ ขึ้นเผยแพร่บน Web site หน่วยงาน 11:22:00 - 15 มี.ค. 2561
819 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 3 แผนผังกระบวนการเรื่องการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 11:17:00 - 15 มี.ค. 2561
820 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 11:15:00 - 15 มี.ค. 2561
821 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 2 มีคำสั่งมอบหมายให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดการเรื่องร้องเ... 11:08:00 - 15 มี.ค. 2561
822 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/คำสั่งมอบหมายให้สำนัก กอง ฝ่าย มีหน้าที... 11:02:00 - 15 มี.ค. 2561
823 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ 3 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน Chart ที่ติดบร... 10:56:00 - 15 มี.ค. 2561
824 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ 4 ภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน 10:50:00 - 15 มี.ค. 2561
825 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ 2 หนังสือขออนุญาตนำคู่มือฯ ขึ้นเผยแพร่บบ Web site หน่วยงาน 10:43:00 - 15 มี.ค. 2561
826 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ1 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 10:37:00 - 15 มี.ค. 2561
827 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ 2 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเจ้... 10:22:00 - 15 มี.ค. 2561
828 . ประกาศทั่วไป EB3 (2) ข้อ 4 แสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่ 19:39:00 - 14 มี.ค. 2561
829 . ประกาศทั่วไป EB3 (2) ข้อ 3 กรณีแสดงระบบ ต้องมีคู่มือประกอบแสเงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง... 19:36:00 - 14 มี.ค. 2561
830 . ประกาศทั่วไป EB3 (2) ข้อ 2 คู่มือที่เป็นระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฎิบ... 19:35:00 - 14 มี.ค. 2561
831 . ประกาศทั่วไป EB3 (2) ข้อ 1 หนังสือให้ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณา/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตินำเ... 19:34:00 - 14 มี.ค. 2561
832 . ประกาศทั่วไป EB3 (1) ข้อ 3 แสดงหลักฐานช่องทางที่นำเผยแพร่ 19:29:00 - 14 มี.ค. 2561
833 . ประกาศทั่วไป EB3 (1) ข้อ 2 แนวทาง/คู่มือการปฎิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานทำขึ้นม... 19:27:00 - 14 มี.ค. 2561
834 . ประกาศทั่วไป EB3 (1) ข้อ 1 หนังสือให้ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณา/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตินำเ... 19:25:00 - 14 มี.ค. 2561
835 . ประกาศทั่วไป EB2 (2) ข้อ 2 รายงานผลการปฎิบัติงานตามแนวทางการปฎิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานก... 18:47:00 - 14 มี.ค. 2561
836 . ประกาศทั่วไป EB2 (2) ข้อ 1 หนังสือให้ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณา/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตินำเ... 18:40:00 - 14 มี.ค. 2561
837 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 6 แสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่ 18:39:00 - 14 มี.ค. 2561
838 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 5 แนวทาง/คู่มือการปฎิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานทำขึ้นมา... 18:37:00 - 14 มี.ค. 2561
839 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 4 หนังสือสั่งการ/มีการสื่อสารให้ปฎิบัติการตามแนวทาง และปรากฎการขออนุ... 18:32:00 - 14 มี.ค. 2561
840 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 3 มีรายงานการประชุมคณะทำงาน 18:30:00 - 14 มี.ค. 2561
841 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 2 มีการประชุมคณะกรรมการทำงาน 18:29:00 - 14 มี.ค. 2561
842 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 1 มีคำสั่งคณะทำงานคู่มือการปฎิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงา... 18:27:00 - 14 มี.ค. 2561
843 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB8 (1) ข้อ 2 คู่มือการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ... 17:31:00 - 14 มี.ค. 2561
844 . ประกาศในหน่วยงาน ขอเชิญประชุม Video Conference วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 16:23:00 - 21 ก.พ. 2561
845 . ประกาศในหน่วยงาน การอบรม อสม.แก้ไขปัญหาหมอกควัญและไฟป่า 16:17:00 - 21 ก.พ. 2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง