หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามก 23:08:00 - 14 มี.ค. 2563
2 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 22:56:00 - 14 มี.ค. 2563
3 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.9 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 20:37:00 - 14 มี.ค. 2563
4 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.8 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือ... 20:35:00 - 14 มี.ค. 2563
5 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.6 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5000 บ 20:33:00 - 14 มี.ค. 2563
6 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.6 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5000 บ 20:32:00 - 14 มี.ค. 2563
7 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 20:30:00 - 14 มี.ค. 2563
8 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข 20:29:00 - 14 มี.ค. 2563
9 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.4 ขออนุญาตเผยแพร่ 20:29:00 - 14 มี.ค. 2563
10 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานแนวทางการต 20:28:00 - 14 มี.ค. 2563
11 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.1 ประกาศสสอ.ดอยสะเก็ด 20:27:00 - 14 มี.ค. 2563
12 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.1 ประกาศกระทรวง 20:26:00 - 14 มี.ค. 2563
13 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบสรุปผลการจัดพัสดุแต่ละรอบเดือน 20:24:00 - 14 มี.ค. 2563
14 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการ 20:22:00 - 14 มี.ค. 2563
15 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.-มี.ค.63. แบบสรุปผลการ 08:48:00 - 14 มี.ค. 2563
16 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบสรุปผลการจัดพัสดุแต่ละรอบเดือน 08:48:00 - 14 มี.ค. 2563
17 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติ 08:47:00 - 14 มี.ค. 2563
18 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.2 บันทึกข้อความขออนุญาติเผยแพร่ 08:46:00 - 14 มี.ค. 2563
19 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 หนังสือสั่งการ 08:45:00 - 14 มี.ค. 2563
20 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร 08:44:00 - 14 มี.ค. 2563
21 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 08:40:00 - 14 มี.ค. 2563
22 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7.4.1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 08:38:00 - 14 มี.ค. 2563
23 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 08:37:00 - 14 มี.ค. 2563
24 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-9 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก 08:36:00 - 14 มี.ค. 2563
25 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-2 นโยบาย สสอ.ดอยสะเก็ด 08:35:00 - 14 มี.ค. 2563
26 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 08:34:00 - 14 มี.ค. 2563
27 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 08:34:00 - 14 มี.ค. 2563
28 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน สสอ.ดอยสะเก็ด 08:33:00 - 14 มี.ค. 2563
29 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.7.5 แบบสรุปผลการจัดพัสดุแต่ละรอบเดือน 08:32:00 - 14 มี.ค. 2563
30 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 08:31:00 - 14 มี.ค. 2563
31 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.11.1 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 08:30:00 - 14 มี.ค. 2563
32 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.11. 2 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวง 08:29:00 - 14 มี.ค. 2563
33 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-ส 08:28:00 - 14 มี.ค. 2563
34 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 08:28:00 - 14 มี.ค. 2563
35 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 08:27:00 - 14 มี.ค. 2563
36 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 08:26:00 - 14 มี.ค. 2563
37 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.4 บทบาทหน้าที่ สํานักงานสาธารณสุข 08:25:00 - 14 มี.ค. 2563
38 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ 08:25:00 - 14 มี.ค. 2563
39 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.7 ฟอร์มลงเว็บ 08:22:00 - 14 มี.ค. 2563
40 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.6 ภาพถ่ายเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 08:21:00 - 14 มี.ค. 2563
41 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 08:20:00 - 14 มี.ค. 2563
42 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ63 08:19:00 - 14 มี.ค. 2563
43 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.2 ขออนุญาตเผยแพร่บันทึกข้อความรายงาน 08:18:00 - 14 มี.ค. 2563
44 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.1.1 บันทึกข้อความ ชี้แจงงบลงทุน 08:17:00 - 14 มี.ค. 2563
45 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 08:16:00 - 14 มี.ค. 2563
46 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63 08:15:00 - 14 มี.ค. 2563
47 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริม 08:14:00 - 14 มี.ค. 2563
48 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3 พรบ.2560 เอกสารหมายเลข1 08:13:00 - 14 มี.ค. 2563
49 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3 .15 คำสั่ง ปิดปดประกาศocx 08:12:00 - 14 มี.ค. 2563
50 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 2.1 คำสั่งคณะทำงาน ITA อำเภอดอยสะเก็ด ปี 2563 08:11:00 - 14 มี.ค. 2563
51 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 1.1 สั่งการคำสั่ง 08:04:00 - 14 มี.ค. 2563
52 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 1.2 หนังสือสั่งการ 08:04:00 - 14 มี.ค. 2563
53 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอคำสั่ง 08:03:00 - 14 มี.ค. 2563
54 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 1.1 ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 07:59:00 - 14 มี.ค. 2563
55 . ประกาศในหน่วยงาน 8 แบบฟอร์มเผยแพร่ คู่มือมาตรฐาน 07:55:00 - 14 มี.ค. 2563
56 . ประกาศในหน่วยงาน 9 แบบฟอร์มเผยแพร่ มาตรฐานขั้นตอน 07:55:00 - 14 มี.ค. 2563
57 . ประกาศในหน่วยงาน 8 คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกัน 07:54:00 - 14 มี.ค. 2563
58 . ประกาศในหน่วยงาน 7.2 แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63 07:53:00 - 14 มี.ค. 2563
59 . ประกาศในหน่วยงาน 7 แบบฟอร์มเผยแพร่ จัดซื้อจัดจ้าง 07:52:00 - 14 มี.ค. 2563
60 . ประกาศในหน่วยงาน 7.1 แผนการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 62 07:52:00 - 14 มี.ค. 2563
61 . ประกาศในหน่วยงาน 6 สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน 07:51:00 - 14 มี.ค. 2563
62 . ประกาศในหน่วยงาน 6 แบบฟอร์มเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินงาน 07:50:00 - 14 มี.ค. 2563
63 . ประกาศในหน่วยงาน 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ คู่มือปฏืบัติงาน 07:49:00 - 14 มี.ค. 2563
64 . ประกาศในหน่วยงาน 4 แบบฟอร์มเผยแพร่ แผนใช้จ่ายงบประมาณ 07:48:00 - 14 มี.ค. 2563
65 . ประกาศในหน่วยงาน 5 คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน 07:48:00 - 14 มี.ค. 2563
66 . ประกาศในหน่วยงาน 2 แบบฟอร์มเผยแพร่ นโยบาย 07:46:00 - 14 มี.ค. 2563
67 . ประกาศในหน่วยงาน 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ แผนปฏิบัติการ 07:46:00 - 14 มี.ค. 2563
68 . ประกาศในหน่วยงาน 1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน 07:44:00 - 14 มี.ค. 2563
69 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 21:27:00 - 13 มี.ค. 2563
70 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 5 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อ... 21:26:00 - 13 มี.ค. 2563
71 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ 21:24:00 - 13 มี.ค. 2563
72 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล 21:23:00 - 13 มี.ค. 2563
73 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ 21:22:00 - 13 มี.ค. 2563
74 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร สั่งการ 21:21:00 - 13 มี.ค. 2563
75 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศแนวทาง 21:20:00 - 13 มี.ค. 2563
76 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 7 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 21:15:00 - 13 มี.ค. 2563
77 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 6 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อ... 21:13:00 - 13 มี.ค. 2563
78 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 21:11:00 - 13 มี.ค. 2563
79 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหาร 21:10:00 - 13 มี.ค. 2563
80 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา 21:09:00 - 13 มี.ค. 2563
81 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 21:08:00 - 13 มี.ค. 2563
82 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 8 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:54:00 - 13 มี.ค. 2563
83 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 7 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อ... 19:52:00 - 13 มี.ค. 2563
84 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 19:50:00 - 13 มี.ค. 2563
85 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 6 หนังสือรายงานผู้บริหาร 19:49:00 - 13 มี.ค. 2563
86 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 4 แผนงานโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก 19:48:00 - 13 มี.ค. 2563
87 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา 19:47:00 - 13 มี.ค. 2563
88 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 19:46:00 - 13 มี.ค. 2563
89 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 7 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:44:00 - 13 มี.ค. 2563
90 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 6 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อ... 19:42:00 - 13 มี.ค. 2563
91 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 19:40:00 - 13 มี.ค. 2563
92 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหาร 19:39:00 - 13 มี.ค. 2563
93 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา 19:38:00 - 13 มี.ค. 2563
94 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 19:37:00 - 13 มี.ค. 2563
95 . ประกาศในหน่วยงาน EB 10 ข้อ 3 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:32:00 - 13 มี.ค. 2563
96 . ประกาศในหน่วยงาน EB 10 ข้อ 3.1 ฟอร์มลงเว็บ 19:30:00 - 13 มี.ค. 2563
97 . ประกาศในหน่วยงาน EB 10 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติ 19:29:00 - 13 มี.ค. 2563
98 . ประกาศในหน่วยงาน EB 10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 19:29:00 - 13 มี.ค. 2563
99 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11 ข้อ 3 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:27:00 - 13 มี.ค. 2563
100 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 19:25:00 - 13 มี.ค. 2563
101 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11ข้อ 2 รายงานการประเมินผลปี 62 19:24:00 - 13 มี.ค. 2563
102 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11 ข้อ 2 รายงานการประเมินตามแผนปี 62 19:23:00 - 13 มี.ค. 2563
103 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11 ข้อ 1 รายงานผลจัดซื้อจ้าง62 19:22:00 - 13 มี.ค. 2563
104 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 3 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:20:00 - 13 มี.ค. 2563
105 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานปี62 19:19:00 - 13 มี.ค. 2563
106 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 1 รายงานผู้บริหารผลการดำเนินงาน62 19:18:00 - 13 มี.ค. 2563
107 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:17:00 - 13 มี.ค. 2563
108 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 6 หนังสือขอเผยแพร่ผู้ริหารทราบ 19:15:00 - 13 มี.ค. 2563
109 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่มาตรการในการบริหาร 19:14:00 - 13 มี.ค. 2563
110 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 4 รายงานการประชุม 19:13:00 - 13 มี.ค. 2563
111 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 5 หนังสือแจ้งมาตรการในการบริหาร 19:13:00 - 13 มี.ค. 2563
112 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 2 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการ 19:09:00 - 13 มี.ค. 2563
113 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 3 แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน 19:09:00 - 13 มี.ค. 2563
114 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 1 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่มาตรการในการบริหาร 19:07:00 - 13 มี.ค. 2563
115 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 18:11:00 - 13 มี.ค. 2563
116 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.5 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื... 18:09:00 - 13 มี.ค. 2563
117 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศการเผยแพร่แผน 18:05:00 - 13 มี.ค. 2563
118 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.3 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18:03:00 - 13 มี.ค. 2563
119 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5000 บ 18:02:00 - 13 มี.ค. 2563
120 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5000 บ 17:59:00 - 13 มี.ค. 2563
121 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 3.1 ฟอร์มลงเว็บ 18:06:00 - 12 มี.ค. 2563
122 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.62-ก.พ.63. แบบสรุปผลการดำ 18:04:00 - 12 มี.ค. 2563
123 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1.3 คำสั่งคณะทำงาน ITA อำเภอดอยสะเก็ด ปี 2563 18:03:00 - 12 มี.ค. 2563
124 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1.2 สั่งการ ให้ดำเนินการเผยแพร่บันทึก 18:02:00 - 12 มี.ค. 2563
125 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ 18:00:00 - 12 มี.ค. 2563
126 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 4 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 17:58:00 - 12 มี.ค. 2563
127 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 3 ภาพประกอบการประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น... 17:55:00 - 12 มี.ค. 2563
128 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 2 บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก รอบ... 17:54:00 - 12 มี.ค. 2563
129 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 1 รายงานผลการประเมินความดีรอบที่2-62 17:52:00 - 12 มี.ค. 2563
130 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 5 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 17:50:00 - 12 มี.ค. 2563
131 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 4 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่... 17:48:00 - 12 มี.ค. 2563
132 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภ... 17:46:00 - 12 มี.ค. 2563
133 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภ... 17:45:00 - 12 มี.ค. 2563
134 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 17:44:00 - 12 มี.ค. 2563
135 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 17:42:00 - 12 มี.ค. 2563
136 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 9 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 17:38:00 - 12 มี.ค. 2563
137 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:36:00 - 12 มี.ค. 2563
138 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 7 (7.1,7.2,7.3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่อง 17:32:00 - 12 มี.ค. 2563
139 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน 17:31:00 - 12 มี.ค. 2563
140 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 3 แบบฟอร์มหัวข้อช่องทางการร้องเรียน 17:30:00 - 12 มี.ค. 2563
141 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 17:29:00 - 12 มี.ค. 2563
142 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 3 หลักฐานช่องทางร้องเรียนและขั้นตอน 17:28:00 - 12 มี.ค. 2563
143 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2-4.3 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผล 17:26:00 - 12 มี.ค. 2563
144 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2-4.3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 17:25:00 - 12 มี.ค. 2563
145 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2-2 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่คู่มือ 17:24:00 - 12 มี.ค. 2563
146 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2-2 ขออนุญาตเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงาน 17:23:00 - 12 มี.ค. 2563
147 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ 17:22:00 - 12 มี.ค. 2563
148 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 1 แบบฟอร์์มขออนุญาตเผยแพร่คำสั่ง 17:21:00 - 12 มี.ค. 2563
149 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ คส. แต่งตั้งคณะกรรมการ 01:14:00 - 12 มี.ค. 2563
150 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ 01:10:00 - 12 มี.ค. 2563
151 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 01:02:00 - 12 มี.ค. 2563
152 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่มาตรการป้องกัน 00:56:00 - 12 มี.ค. 2563
153 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 4 รายงานมาตรการป้องกันการรับสินบนทุก 00:53:00 - 12 มี.ค. 2563
154 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 4 ขออนุมัติกำหนด มาตรกร กลไกและระบบ 00:52:00 - 12 มี.ค. 2563
155 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน 00:50:00 - 12 มี.ค. 2563
156 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 2-2.3 ประกาศมาตรการการรับสินบน 00:48:00 - 12 มี.ค. 2563
157 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 2.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแ 00:46:00 - 12 มี.ค. 2563
158 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 00:36:00 - 12 มี.ค. 2563
159 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 2 แบบฟอร์มสั่งการแจ้ง มาตรการ กลไก 00:33:00 - 12 มี.ค. 2563
160 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 1 ขออนุมัติกำหนด มาตรกร กลไกและระบบ 00:31:00 - 12 มี.ค. 2563
161 . ประกาศในหน่วยงาน EB 18 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 00:26:00 - 12 มี.ค. 2563
162 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ 00:17:00 - 12 มี.ค. 2563
163 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 4 รายงานสรปผลการดำเนินงาน่จรรยาข้าราการ 00:15:00 - 12 มี.ค. 2563
164 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 3 ภาพประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรม 00:13:00 - 12 มี.ค. 2563
165 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 2 แผนการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการ 00:12:00 - 12 มี.ค. 2563
166 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 00:10:00 - 12 มี.ค. 2563
167 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 23:14:00 - 11 มี.ค. 2563
168 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 5 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่... 23:13:00 - 11 มี.ค. 2563
169 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที 23:05:00 - 11 มี.ค. 2563
170 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 4 หนังสือรายงานผู้บริหาร 23:04:00 - 11 มี.ค. 2563
171 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 3-3.4 หนังสือรายงานผลการประชุมผู้บริหาร 23:02:00 - 11 มี.ค. 2563
172 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 3-3.2 ประชุมกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาผลประโยชน์ 23:01:00 - 11 มี.ค. 2563
173 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 3-3.1 หนังสือรายงานผู้บริหาร 22:59:00 - 11 มี.ค. 2563
174 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 3.1 หนังสือรายงานผู้บริหารขออนุมัติ 22:58:00 - 11 มี.ค. 2563
175 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 2 หลักฐานแสดงกิจกรรมต่อยอด 22:57:00 - 11 มี.ค. 2563
176 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 2 หนังสือรายงานผู้บริหาร 22:55:00 - 11 มี.ค. 2563
177 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 1-1.3 แนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรม 22:54:00 - 11 มี.ค. 2563
178 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 1 สมาชิกกลุ่มดอยสะเก็ดโปร่งใส 22:44:00 - 11 มี.ค. 2563
179 . ประกาศในหน่วยงาน EB 20 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 22:39:00 - 11 มี.ค. 2563
180 . ประกาศในหน่วยงาน EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 22:37:00 - 11 มี.ค. 2563
181 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 4 link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 01:34:00 - 11 มี.ค. 2563
182 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 3 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่... 01:34:00 - 11 มี.ค. 2563
183 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติ 01:21:00 - 11 มี.ค. 2563
184 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 3 แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติ 01:20:00 - 11 มี.ค. 2563
185 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 2.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 01:19:00 - 11 มี.ค. 2563
186 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 2 หนังสือขอเผยแพร่ผู้บริหารทราบ 01:17:00 - 11 มี.ค. 2563
187 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบป... 01:15:00 - 11 มี.ค. 2563
188 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด ... 01:11:00 - 11 มี.ค. 2563
189 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภู... 00:54:00 - 11 มี.ค. 2563
190 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภู... 00:53:00 - 11 มี.ค. 2563
191 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 4 บันทึกรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลป... 00:52:00 - 11 มี.ค. 2563
192 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง 00:51:00 - 11 มี.ค. 2563
193 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 2.1 แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ... 00:49:00 - 11 มี.ค. 2563
194 . ประกาศในหน่วยงาน EB 20 ข้อ 2. รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที... 00:48:00 - 11 มี.ค. 2563
195 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ1.2 หนังสือเชิญคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อ... 00:47:00 - 11 มี.ค. 2563
196 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม 00:45:00 - 11 มี.ค. 2563
197 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.2.4 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ... 22:23:00 - 10 มี.ค. 2563
198 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในชองทาง... 21:12:00 - 10 มี.ค. 2563
199 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 5 Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 21:08:00 - 10 มี.ค. 2563
200 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก... 21:04:00 - 10 มี.ค. 2563
201 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 4 บันทึกรายงานผู้บริหารเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการและเผยแพร่สรุปผลการอบรมแล... 21:02:00 - 10 มี.ค. 2563
202 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบอบรม 21:00:00 - 10 มี.ค. 2563
203 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 1.4 บันทึกรายงานผู้บริหารเผยแพร่ข้อมูลการอบรมความรู้การป้องกันผลประโยช... 20:59:00 - 10 มี.ค. 2563
204 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธ... 20:55:00 - 10 มี.ค. 2563
205 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 1.1 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส บริหารความเสี่ยง ป้องกันผลประโยช... 20:55:00 - 10 มี.ค. 2563
206 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 20:48:00 - 10 มี.ค. 2563
207 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.1 แผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต 63 20:37:00 - 10 มี.ค. 2563
208 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มกาเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร... 20:28:00 - 10 มี.ค. 2563
209 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25.2 คู่มือการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุ... 20:14:00 - 10 มี.ค. 2563
210 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอย... 20:11:00 - 10 มี.ค. 2563
211 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติด 20:08:00 - 10 มี.ค. 2563
212 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 19:57:00 - 10 มี.ค. 2563
213 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 3 หลักฐานการประชุม 19:56:00 - 10 มี.ค. 2563
214 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 3 ภาพประชุมกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ... 19:55:00 - 10 มี.ค. 2563
215 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 2-2.3 กำหนดกลไกการติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบ... 19:53:00 - 10 มี.ค. 2563
216 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 2-2.2. ขั้นตอนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ฯ ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภ... 19:50:00 - 10 มี.ค. 2563
217 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 2-2.1 ดำเนินการตาม Flow chart แนวทางการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานขอ... 19:44:00 - 10 มี.ค. 2563
218 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 2 คู่มือระบบการป้องกัน และตรวจสอบการปฏิบัตหิน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ในสัง... 19:42:00 - 10 มี.ค. 2563
219 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส... 19:41:00 - 10 มี.ค. 2563
220 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 1 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกัน และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ... 19:38:00 - 10 มี.ค. 2563
221 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 15:25:00 - 10 มี.ค. 2563
222 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 5.1 Print screen จาก web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 15:23:00 - 10 มี.ค. 2563
223 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 15:11:00 - 10 มี.ค. 2563
224 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 15:11:00 - 10 มี.ค. 2563
225 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 15:10:00 - 10 มี.ค. 2563
226 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 1.2 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประ... 15:08:00 - 10 มี.ค. 2563
227 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:08:00 - 10 มี.ค. 2563
228 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 1.1 ขอกำหนดมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำค... 15:07:00 - 10 มี.ค. 2563
229 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.4 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 21:54:00 - 09 มี.ค. 2563
230 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.3 Print screen จาก web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 21:50:00 - 09 มี.ค. 2563
231 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 21:38:00 - 09 มี.ค. 2563
232 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามข้อ... 21:37:00 - 09 มี.ค. 2563
233 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.1 รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการ... 21:36:00 - 09 มี.ค. 2563
234 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1.4 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 21:35:00 - 09 มี.ค. 2563
235 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใ... 21:19:00 - 09 มี.ค. 2563
236 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21:11:00 - 09 มี.ค. 2563
237 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1.2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้อง... 21:10:00 - 09 มี.ค. 2563
238 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1.1 รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบป... 21:08:00 - 09 มี.ค. 2563
239 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 4 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 15:22:00 - 09 มี.ค. 2563
240 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 3.3 Print screen จาก web site ของหน่วยงาน 15:06:00 - 09 มี.ค. 2563
241 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 2 ภาพประกอบการบริการขอรับใบขออนุญาตด้านอาหาร 14:59:00 - 09 มี.ค. 2563
242 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 14:38:00 - 09 มี.ค. 2563
243 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 1.1-1.3 เอกสารแสดงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือก... 14:36:00 - 09 มี.ค. 2563
244 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยกา... 14:33:00 - 09 มี.ค. 2563
245 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 4 link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 23:02:00 - 07 มี.ค. 2563
246 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 3.3 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือส... 22:56:00 - 07 มี.ค. 2563
247 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 3.2คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ข... 22:33:00 - 07 มี.ค. 2563
248 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วน... 22:30:00 - 07 มี.ค. 2563
249 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 2 รูปเล่มรายงานการวิเคราะหค์วามเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... 22:27:00 - 07 มี.ค. 2563
250 . ประกาศในหน่วยงาน EB1 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภ... 22:22:00 - 07 มี.ค. 2563
251 . ประกาศในหน่วยงาน EB1 ข้อ1.2 ผู้บริหารรับทราบ สั่งการอนุญาตให้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้า... 22:17:00 - 07 มี.ค. 2563
252 . ประกาศในหน่วยงาน EB1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 20:53:00 - 07 มี.ค. 2563
253 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ (1.4)ภาพถ่ายการปิดประกาศการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 01:01:00 - 16 ธ.ค. 2562
254 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.62. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 11 01:00:00 - 16 ธ.ค. 2562
255 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.62. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 11 01:00:00 - 16 ธ.ค. 2562
256 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 3.1 ฟอร์มลงเว็บการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่า... 01:00:00 - 16 ธ.ค. 2562
257 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 1.2สั่งการ ให้ดำเนินการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้า... 00:59:00 - 16 ธ.ค. 2562
258 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 1.4 บันทึกข้อความขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์ 00:59:00 - 16 ธ.ค. 2562
259 . ประกาศทั่วไป EB3 (ข้อ1.3) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5000 บาท (บันทึก... 00:58:00 - 16 ธ.ค. 2562
260 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ 00:58:00 - 16 ธ.ค. 2562
261 . ประกาศทั่วไป EB3 (ข้อ1.2) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด (บันทึกข้อความชี้... 00:57:00 - 16 ธ.ค. 2562
262 . ประกาศทั่วไป EB3 (ข้อ1.1) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป (บันทึกข... 00:54:00 - 16 ธ.ค. 2562
263 . ประกาศทั่วไป EB3 (ข้อ1.1) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป (บันทึกข... 00:54:00 - 16 ธ.ค. 2562
264 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.1) บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รอบท... 20:24:00 - 15 ธ.ค. 2562
265 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุญาต... 20:22:00 - 15 ธ.ค. 2562
266 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3) แบบรายงานการดำเนินการตามแผน สขร.1 (งบดำเนินงาน) 20:21:00 - 15 ธ.ค. 2562
267 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภู... 20:20:00 - 15 ธ.ค. 2562
268 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.6) บันทึกข้อความรายงานหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ... 20:18:00 - 15 ธ.ค. 2562
269 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.6 ) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล(รายงานหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเ... 20:16:00 - 15 ธ.ค. 2562
270 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.5) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในาชการบริหา... 20:15:00 - 15 ธ.ค. 2562
271 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.4 ) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อ... 20:13:00 - 15 ธ.ค. 2562
272 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.3) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท ) 20:12:00 - 15 ธ.ค. 2562
273 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.2) บันทึกข้อโปรดพิจารณาลงนามแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับ... 20:09:00 - 15 ธ.ค. 2562
274 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.2) บันทึกข้อความสั่งการ แจ้งเวียนแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้... 20:08:00 - 15 ธ.ค. 2562
275 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3) แบบรายงานการดำเนินการตามแผน สขร.1 20:05:00 - 15 ธ.ค. 2562
276 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุญาตเ... 20:03:00 - 15 ธ.ค. 2562
277 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3 ) แบบรายงานการดำเนินการตามแผน สขร.1 (งบลงทุน) 20:01:00 - 15 ธ.ค. 2562
278 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.4) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 19:43:00 - 15 ธ.ค. 2562
279 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3 ) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุญาต... 19:41:00 - 15 ธ.ค. 2562
280 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 19:25:00 - 15 ธ.ค. 2562
281 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 18:12:00 - 15 ธ.ค. 2562
282 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1.2) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดสรรงบลงทุน เงินงบประมาณ ปี 2563 18:10:00 - 15 ธ.ค. 2562
283 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 บันทึกข้อความรายงานผลการปิดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256... 18:09:00 - 15 ธ.ค. 2562
284 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 บันทึกข้อความกรอบแนวทางการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจ... 18:07:00 - 15 ธ.ค. 2562
285 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 18:05:00 - 15 ธ.ค. 2562
286 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 3.1ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17:56:00 - 15 ธ.ค. 2562
287 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.1 ) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหา... 17:54:00 - 15 ธ.ค. 2562
288 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1.7) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริห... 17:52:00 - 15 ธ.ค. 2562
289 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1.5) คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ ปี พ.ศ. 2563 17:50:00 - 15 ธ.ค. 2562
290 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1.4) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 17:48:00 - 15 ธ.ค. 2562
291 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 17:24:00 - 15 ธ.ค. 2562
292 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขอนุมัติกำหนด มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส แล... 17:23:00 - 15 ธ.ค. 2562
293 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 3.2แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภ... 17:20:00 - 15 ธ.ค. 2562
294 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 3.1แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภ... 17:18:00 - 15 ธ.ค. 2562
295 . ประกาศทั่วไป แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของหน่วยงานพ.ศ.2563 15:31:00 - 15 ธ.ค. 2562
296 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเ... 15:14:00 - 15 ธ.ค. 2562
297 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 3 (3.2)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมู... 14:58:00 - 15 ธ.ค. 2562
298 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256... 14:39:00 - 15 ธ.ค. 2562
299 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 14:12:00 - 15 ธ.ค. 2562
300 . ประกาศทั่วไป EB2 -3.2.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 09:58:00 - 23 ส.ค. 2562
301 . ประกาศทั่วไป EB2 -3.2.3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดวื้อจัดจ้างฯ 09:57:00 - 23 ส.ค. 2562
302 . ประกาศทั่วไป EB2 ส่วนที่2 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 09:49:00 - 23 ส.ค. 2562
303 . ประกาศทั่วไป EB2 ส่วนที่2 -3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน 19:05:00 - 22 ส.ค. 2562
304 . ประกาศทั่วไป EB2 ส่วนที่2-3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ 19:04:00 - 22 ส.ค. 2562
305 . ประกาศในหน่วยงาน EB2 ส่วนที่2 3.2.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ 18:52:00 - 22 ส.ค. 2562
306 . ประกาศทั่วไป EB8 ข้อ4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณผ... 19:11:00 - 20 ส.ค. 2562
307 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 4-4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซด์หน่วยงาน 14:44:00 - 20 ส.ค. 2562
308 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 3.ภาพถ่ายประกอบการปิดประกาศเผยแพร่ผลการประเมินฯ 14:42:00 - 20 ส.ค. 2562
309 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 2ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปกิบัติราชการประจำปีขอ... 14:41:00 - 20 ส.ค. 2562
310 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและอนุญาตเผยแพร่บนเวปไซด์หน่วยงาน 14:38:00 - 20 ส.ค. 2562
311 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 09:46:00 - 19 ส.ค. 2562
312 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐาน... 09:45:00 - 19 ส.ค. 2562
313 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ก้องป้องกัน ปราบป... 15:07:00 - 18 ส.ค. 2562
314 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 15:07:00 - 18 ส.ค. 2562
315 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนห้องกันและปราบ... 15:06:00 - 18 ส.ค. 2562
316 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนิน... 14:45:00 - 18 ส.ค. 2562
317 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 2.4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปส... 14:43:00 - 18 ส.ค. 2562
318 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 3 แบบแสดงหลักฐานการเปิดเผยข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบั... 14:40:00 - 18 ส.ค. 2562
319 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บ... 14:39:00 - 18 ส.ค. 2562
320 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินตามระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 14:39:00 - 18 ส.ค. 2562
321 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน 14:37:00 - 18 ส.ค. 2562
322 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 14:36:00 - 18 ส.ค. 2562
323 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหน... 14:35:00 - 18 ส.ค. 2562
324 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 6 บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 14:33:00 - 18 ส.ค. 2562
325 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 14:32:00 - 18 ส.ค. 2562
326 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 14:30:00 - 18 ส.ค. 2562
327 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 14:30:00 - 18 ส.ค. 2562
328 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 14:28:00 - 18 ส.ค. 2562
329 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 14:28:00 - 18 ส.ค. 2562
330 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎกา... 14:27:00 - 18 ส.ค. 2562
331 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ 14:20:00 - 18 ส.ค. 2562
332 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องสอดคล้องกับรอบ... 14:17:00 - 18 ส.ค. 2562
333 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการ... 20:35:00 - 10 มิ.ย. 2562
334 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 20:32:00 - 10 มิ.ย. 2562
335 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สชร.1) 20:31:00 - 10 มิ.ย. 2562
336 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 1 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน มีเนื้อหาที่แส... 20:29:00 - 10 มิ.ย. 2562
337 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ 3 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 16:51:00 - 10 มิ.ย. 2562
338 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ2 แนบแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 16:50:00 - 10 มิ.ย. 2562
339 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) 16:48:00 - 10 มิ.ย. 2562
340 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ 1บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน(ปีที่ผ่านมา) 16:47:00 - 10 มิ.ย. 2562
341 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์... 15:57:00 - 10 มิ.ย. 2562
342 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 2 2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมลายมือชื่อ 15:35:00 - 10 มิ.ย. 2562
343 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 2 2.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณพร้อมลายมือชื่อผู้รับรองรายงา... 15:29:00 - 10 มิ.ย. 2562
344 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั่งองค์กร 13:28:00 - 10 มิ.ย. 2562
345 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 13:28:00 - 10 มิ.ย. 2562
346 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 3-3.1 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงาน 16:54:00 - 22 มี.ค. 2562
347 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1-1.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน... 16:32:00 - 19 มี.ค. 2562
348 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1-1.2 เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางวงเงินสูงสุด 16:31:00 - 19 มี.ค. 2562
349 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1-1.1เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างระบบกรมบัญชีกลางวงเงินเกิน5พัน 16:30:00 - 19 มี.ค. 2562
350 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.6หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯงบปี2562-ชุด2 16:08:00 - 19 มี.ค. 2562
351 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบ 2562 -ชุด1 16:06:00 - 19 มี.ค. 2562
352 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบ 2562 -ชุด1 16:06:00 - 19 มี.ค. 2562
353 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล 16:05:00 - 19 มี.ค. 2562
354 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.4 หนังสือขอเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบ 16:04:00 - 19 มี.ค. 2562
355 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 16:03:00 - 19 มี.ค. 2562
356 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางตรวจสอบ 16:02:00 - 19 มี.ค. 2562
357 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง จนท.ที่เกี่ยวข้องกับก... 16:00:00 - 19 มี.ค. 2562
358 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.2.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่่ข้อมูลบนเวปไศด์หน่วยงาน 14:45:00 - 19 มี.ค. 2562
359 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.2.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14:42:00 - 19 มี.ค. 2562
360 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.2.1-3.2.2 บันทึกรายงานผู้บริหารและขอเผยแพร่บนเวปไซด์หน่วยงาน 14:39:00 - 19 มี.ค. 2562
361 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.8 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 14:29:00 - 19 มี.ค. 2562
362 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.7 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 14:28:00 - 19 มี.ค. 2562
363 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.6 มีคำสั่ง ปิด ปลด ประกาศ 14:27:00 - 19 มี.ค. 2562
364 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.5 แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 14:26:00 - 19 มี.ค. 2562
365 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.4 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 14:25:00 - 19 มี.ค. 2562
366 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.2-3.1.3 บันทึกรายงานผู้บริหารและขอเผยแพร่ 14:24:00 - 19 มี.ค. 2562
367 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14:21:00 - 19 มี.ค. 2562
368 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 3-3.2คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 12:49:00 - 19 มี.ค. 2562
369 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ 12:35:00 - 19 มี.ค. 2562
370 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2.1-.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 17:35:00 - 17 มี.ค. 2562
371 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 14:20:00 - 15 มี.ค. 2562
372 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ก้องป้องกัน ปราบป... 14:18:00 - 15 มี.ค. 2562
373 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนห้องกันและปราบ... 14:16:00 - 15 มี.ค. 2562
374 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 14:06:00 - 15 มี.ค. 2562
375 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรร... 14:05:00 - 15 มี.ค. 2562
376 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม... 14:03:00 - 15 มี.ค. 2562
377 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 13:54:00 - 15 มี.ค. 2562
378 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อมราบรายงานสรุปผลการจัดประชุม หรืออบรม... 13:52:00 - 15 มี.ค. 2562
379 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 3 ภาพประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมท... 13:51:00 - 15 มี.ค. 2562
380 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ้งต้... 13:50:00 - 15 มี.ค. 2562
381 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 1 หลักฐานการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงา... 13:49:00 - 15 มี.ค. 2562
382 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 13:29:00 - 15 มี.ค. 2562
383 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 3 ต้องมีกรอบแนวทางบริหารการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหนา้ที่ผู้... 13:26:00 - 15 มี.ค. 2562
384 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 2 คำสั่งหรือปรพกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้... 13:24:00 - 15 มี.ค. 2562
385 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 1 บักทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 13:11:00 - 15 มี.ค. 2562
386 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 11:09:00 - 15 มี.ค. 2562
387 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินรายงานตามโครงการ/กิจกรรมต้องระบุ วิธีดำเนินกิจก... 11:07:00 - 15 มี.ค. 2562
388 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบรายงานตามโครงการ/กิจกรรมต้องระบุ วิธีดำเนินกิจกร... 11:05:00 - 15 มี.ค. 2562
389 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิ... 11:04:00 - 15 มี.ค. 2562
390 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่า... 11:03:00 - 15 มี.ค. 2562
391 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ... 11:01:00 - 15 มี.ค. 2562
392 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 09:52:00 - 15 มี.ค. 2562
393 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแ... 09:51:00 - 15 มี.ค. 2562
394 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน 09:50:00 - 15 มี.ค. 2562
395 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจ้ง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้้งองกร 09:48:00 - 15 มี.ค. 2562
396 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐาน... 09:43:00 - 15 มี.ค. 2562
397 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 1 บักทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ... 09:39:00 - 15 มี.ค. 2562
398 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 09:33:00 - 15 มี.ค. 2562
399 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 3 หลักฐานสะท้อนคตวามริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัต... 09:30:00 - 15 มี.ค. 2562
400 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 2 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงบริหารงานของหน่วยงานใ... 09:28:00 - 15 มี.ค. 2562
401 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 1 หลักฐานการวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกร... 09:25:00 - 15 มี.ค. 2562
402 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:53:00 - 13 มี.ค. 2562
403 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 2 ถาพภ่ายประกอบ 17:52:00 - 13 มี.ค. 2562
404 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:48:00 - 13 มี.ค. 2562
405 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือเจ้งเวียน 17:47:00 - 13 มี.ค. 2562
406 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนิน... 17:47:00 - 13 มี.ค. 2562
407 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 3 หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2 17:46:00 - 13 มี.ค. 2562
408 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเค... 17:44:00 - 13 มี.ค. 2562
409 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกั... 17:42:00 - 13 มี.ค. 2562
410 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:40:00 - 13 มี.ค. 2562
411 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน... 17:39:00 - 13 มี.ค. 2562
412 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์... 17:37:00 - 13 มี.ค. 2562
413 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 2 สรุปผลรายงานการประชุม ฯ 17:36:00 - 13 มี.ค. 2562
414 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผล... 17:35:00 - 13 มี.ค. 2562
415 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:27:00 - 13 มี.ค. 2562
416 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 4 บันทึกความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้อง... 17:26:00 - 13 มี.ค. 2562
417 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 17:25:00 - 13 มี.ค. 2562
418 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตา... 17:22:00 - 13 มี.ค. 2562
419 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ย... 17:20:00 - 13 มี.ค. 2562
420 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:16:00 - 13 มี.ค. 2562
421 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 8 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่อง... 17:14:00 - 13 มี.ค. 2562
422 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 5 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มื... 17:11:00 - 13 มี.ค. 2562
423 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 4 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรั... 17:10:00 - 13 มี.ค. 2562
424 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 3 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน๊ต/ผ่านระบบไ... 17:08:00 - 13 มี.ค. 2562
425 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 2 กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมีรายละเอียด ตา... 17:07:00 - 13 มี.ค. 2562
426 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ (คำสั่งอย่งเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยง... 17:03:00 - 13 มี.ค. 2562
427 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:00:00 - 13 มี.ค. 2562
428 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 3 ภาพประกอบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 16:59:00 - 13 มี.ค. 2562
429 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 16:58:00 - 13 มี.ค. 2562
430 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการ... 16:56:00 - 13 มี.ค. 2562
431 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 16:52:00 - 13 มี.ค. 2562
432 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน... 16:41:00 - 13 มี.ค. 2562
433 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินตามระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 12:02:00 - 13 มี.ค. 2562
434 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บ... 12:01:00 - 13 มี.ค. 2562
435 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา... 11:58:00 - 13 มี.ค. 2562
436 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชก... 11:56:00 - 13 มี.ค. 2562
437 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11:53:00 - 13 มี.ค. 2562
438 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุฒัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 11:52:00 - 13 มี.ค. 2562
439 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 11:48:00 - 13 มี.ค. 2562
440 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 11:46:00 - 13 มี.ค. 2562
441 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติก... 11:46:00 - 13 มี.ค. 2562
442 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 11:45:00 - 13 มี.ค. 2562
443 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รายงาน 2 ครั้ง 11:43:00 - 13 มี.ค. 2562
444 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือ... 11:41:00 - 13 มี.ค. 2562
445 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประมเินผลการดำเ... 11:39:00 - 13 มี.ค. 2562
446 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 11:37:00 - 13 มี.ค. 2562
447 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผ... 11:37:00 - 13 มี.ค. 2562
448 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ที่มีข้อมูล 11:34:00 - 13 มี.ค. 2562
449 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 19:56:00 - 12 มี.ค. 2562
450 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอถปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข... 19:55:00 - 12 มี.ค. 2562
451 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะและผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รายละ... 19:53:00 - 12 มี.ค. 2562
452 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่า... 19:51:00 - 12 มี.ค. 2562
453 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บ... 19:48:00 - 12 มี.ค. 2562
454 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 19:46:00 - 12 มี.ค. 2562
455 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/พิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน... 19:44:00 - 12 มี.ค. 2562
456 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 4 ภาพกิจกรรมประกอบเพิ่ม 19:43:00 - 12 มี.ค. 2562
457 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 2 โครงการ 19:40:00 - 12 มี.ค. 2562
458 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีสาวนได้เส... 19:40:00 - 12 มี.ค. 2562
459 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ 19:38:00 - 12 มี.ค. 2562
460 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 17:51:00 - 12 มี.ค. 2562
461 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 17:39:00 - 12 มี.ค. 2562
462 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏกา... 17:39:00 - 12 มี.ค. 2562
463 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก 17:38:00 - 12 มี.ค. 2562
464 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 2 โครงการ 17:36:00 - 12 มี.ค. 2562
465 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเ... 17:36:00 - 12 มี.ค. 2562
466 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ 17:35:00 - 12 มี.ค. 2562
467 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 16:49:00 - 12 มี.ค. 2562
468 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต... 16:46:00 - 12 มี.ค. 2562
469 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 16:41:00 - 12 มี.ค. 2562
470 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ 16:39:00 - 12 มี.ค. 2562
471 . ประกาศทั่วไป EB5 ข้อ 2 โครงการ 16:25:00 - 12 มี.ค. 2562
472 . ประกาศทั่วไป EB5 ข้อ 1 บันทึกความขออนุมัติดำเนินโครงการ 16:12:00 - 12 มี.ค. 2562
473 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.1 การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ได้รับการจัดสร... 16:05:00 - 27 ก.พ. 2562
474 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกฏกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 09:00:00 - 24 ธ.ค. 2561
475 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกฏกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 09:00:00 - 24 ธ.ค. 2561
476 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกฏกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 09:00:00 - 24 ธ.ค. 2561
477 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกฏกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 08:54:00 - 24 ธ.ค. 2561
478 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ3.3 ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน 12:58:00 - 21 ธ.ค. 2561
479 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ3.3 การป้องกันผู้มีหน้าที่จัดซื้อ/จ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียฯ 12:54:00 - 21 ธ.ค. 2561
480 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎกา... 20:30:00 - 13 ธ.ค. 2561
481 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 19:27:00 - 13 ธ.ค. 2561
482 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 19:26:00 - 13 ธ.ค. 2561
483 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ 1 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี... 19:22:00 - 13 ธ.ค. 2561
484 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 .3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วน... 19:20:00 - 13 ธ.ค. 2561
485 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประ... 19:17:00 - 13 ธ.ค. 2561
486 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 2 คำสั่ง*ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หร... 19:16:00 - 13 ธ.ค. 2561
487 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็... 19:14:00 - 13 ธ.ค. 2561
488 . ประกาศในหน่วยงาน EB1 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 18:02:00 - 13 ธ.ค. 2561
489 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีลั... 17:51:00 - 13 ธ.ค. 2561
490 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1 บันทึกความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสังการและปรากฎการขออนุ... 17:47:00 - 13 ธ.ค. 2561
491 . ประกาศทั่วไป EB8(4) ข้อ2 รายงานผลเสนอผู้บริหารสรุปเรื่องร้องเรียน และขอเผยแพร่ 14:51:00 - 22 ส.ค. 2561
492 . ประกาศทั่วไป EB11(2)ข้อ 3 หนังสือเสนอผู้บริหารสั่งการและขอเผยแพร่ 21:10:00 - 22 มิ.ย. 2561
493 . ประกาศทั่วไป EB11(2) ข้อ 2หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม ชุดที่ 2 21:09:00 - 22 มิ.ย. 2561
494 . ประกาศทั่วไป EB11(2) ข้อ 2หลักฐานสะท้อนความคิดของกลุ่ม ชุดที่ 3 21:09:00 - 22 มิ.ย. 2561
495 . ประกาศทั่วไป EB11(2) ข้อ 2หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม ชุดที่ 1 21:08:00 - 22 มิ.ย. 2561
496 . ประกาศทั่วไป EB11(2) ข้่อ1หลักฐานแสดงความพยายามปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใส 21:07:00 - 22 มิ.ย. 2561
497 . ประกาศทั่วไป EB10(1 ข้อ2 หนังสือเสนอผู้บริหาร 18:51:00 - 22 มิ.ย. 2561
498 . ประกาศทั่วไป EB10(1)ข้อ 1 มีรายงานผลการวิเคราะห์ 18:50:00 - 22 มิ.ย. 2561
499 . ประกาศทั่วไป EB9(3) ข้อ3 มีภาพถ่ายประกอบ 18:35:00 - 22 มิ.ย. 2561
500 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ 4 มีหนังสือเสนอผู้บริหารสรุปการจัดประชุมและขออนุญาตเผยแพร่ 18:35:00 - 22 มิ.ย. 2561
501 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 18:34:00 - 22 มิ.ย. 2561
502 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 18:34:00 - 22 มิ.ย. 2561
503 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ 1 หลักฐานการจัดประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 18:33:00 - 22 มิ.ย. 2561
504 . ประกาศทั่วไป EB8(3) ข้อ2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน 17:31:00 - 22 มิ.ย. 2561
505 . ประกาศในหน่วยงาน EB8(4) ข้อ5 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน 17:18:00 - 22 มิ.ย. 2561
506 . ประกาศทั่วไป EB10(1 ข้อ2 หนังสือเสนอผู้บริหาร 16:33:00 - 21 มิ.ย. 2561
507 . ประกาศทั่วไป EB10(1)ข้อ1 รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต 16:32:00 - 21 มิ.ย. 2561
508 . ประกาศในหน่วยงาน EB7(2) เผยแพร่กฏกระทรวง 16:30:00 - 21 มิ.ย. 2561
509 . ประกาศในหน่วยงาน EB4(2) ข้อ4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซด์ 16:27:00 - 21 มิ.ย. 2561
510 . ประกาศในหน่วยงาน EB4(2) ข้อ2มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 16:26:00 - 21 มิ.ย. 2561
511 . ประกาศในหน่วยงาน EB4(2) ข้อ3 มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 16:26:00 - 21 มิ.ย. 2561
512 . ประกาศในหน่วยงาน EB4(2) ข้อ 1 หนังสืออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง 16:25:00 - 21 มิ.ย. 2561
513 . ประกาศทั่วไป EB3(2) ข้อ1 หนังสือสั่งการให้ปฏิบัติตามคู่มือป้องกันละเว้นการปฏิบัติ 16:20:00 - 21 มิ.ย. 2561
514 . ประกาศทั่วไป EB3(2)ข้อ 2คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 16:19:00 - 21 มิ.ย. 2561
515 . ประกาศทั่วไป EB11(1) ข้อ2 เอกสารหลักฐานประกอบการทำกิจกรรมกลุ่ม 13:41:00 - 04 มิ.ย. 2561
516 . ประกาศทั่วไป EB11(1) ข้อ 1หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต 13:38:00 - 04 มิ.ย. 2561
517 . ประกาศทั่วไป EB8(4) ข้อ2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสรุปเรื่องร้องเรียน และขอเผยแพร่ 15:02:00 - 03 มิ.ย. 2561
518 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 6 สรุปการดำเนินงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไตรมาส 3 15:57:00 - 01 มิ.ย. 2561
519 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 5 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 15:56:00 - 01 มิ.ย. 2561
520 . ประกาศในหน่วยงาน EB10 (2) ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติเผยแพร่ 15:55:00 - 01 มิ.ย. 2561
521 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ2 หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผน 15:54:00 - 01 มิ.ย. 2561
522 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 1 แผนปฎิบัติการป้องการทุจริตของหน่วยงาน 15:51:00 - 01 มิ.ย. 2561
523 . ประกาศทั่วไป EB4 (2) ข้อ 8 มีหนังสือขออนุญาติผู้บริหารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 15:50:00 - 01 มิ.ย. 2561
524 . ประกาศทั่วไป EB4 (2) ข้อ 7 มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 15:49:00 - 01 มิ.ย. 2561
525 . ประกาศทั่วไป EB2(1) ข้อ 2 มีการประชุมคณะทำงาน 15:45:00 - 01 มิ.ย. 2561
526 . ประกาศทั่วไป EB2(1) ข้อ 3 มีรายงานการประชุมคณะทำงาน 15:45:00 - 01 มิ.ย. 2561
527 . ประกาศทั่วไป EB2(1) ข้อ 1 มีคำสั่งคณะทำงานคู่มือการปฎิบัติงาน 15:42:00 - 01 มิ.ย. 2561
528 . ประกาศทั่วไป EB10(2) ข้อ6 สรุปผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต 14:55:00 - 23 มี.ค. 2561
529 . ประกาศทั่วไป EB9(4)ข้อ2 รายงานผลการปรับปรุงประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน 14:54:00 - 23 มี.ค. 2561
530 . ประกาศทั่วไป EB9(4)ข้อ1 การปรับปรุงแนวทางการปกิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:53:00 - 23 มี.ค. 2561
531 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ4 รายงานสรุปผลการจัดอบรมและขออนุญาตขึ้นเวป 14:52:00 - 23 มี.ค. 2561
532 . ประกาศทั่วไป EB9(2) ข้อ1รายงานประชุมการจัดทำร่างคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 14:50:00 - 23 มี.ค. 2561
533 . ประกาศทั่วไป EB9(1)ข้อ3รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 14:49:00 - 23 มี.ค. 2561
534 . ประกาศในหน่วยงาน EB8(3)ข้อ1สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 14:48:00 - 23 มี.ค. 2561
535 . ประกาศทั่วไป EB8(1)ข้อ1ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 14:46:00 - 23 มี.ค. 2561
536 . ประกาศทั่วไป ตารางการให้บริการ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 15:30:00 - 16 มี.ค. 2561
537 . ประกาศในหน่วยงาน EB11 (1) ข้อ 1 รายงานการประชุมดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริต 14:58:00 - 16 มี.ค. 2561
538 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่หนังสือและดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและป... 13:31:00 - 16 มี.ค. 2561
539 . ประกาศทั่วไป EB10 (1) ข้อ 5 คำสั่งสสอ.ดอยสะเก็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและคว... 12:07:00 - 16 มี.ค. 2561
540 . ประกาศทั่วไป EB11 (2) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 16:24:00 - 15 มี.ค. 2561
541 . ประกาศทั่วไป EB11 (2) ข้อ 2 การสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อส... 16:22:00 - 15 มี.ค. 2561
542 . ประกาศทั่วไป EB11 (2) ข้อ 1 กิจกรรมแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วย... 16:20:00 - 15 มี.ค. 2561
543 . ประกาศทั่วไป EB11 (1) ข้อ 2 หลักฐานอื่นประกอบการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเ... 16:19:00 - 15 มี.ค. 2561
544 . ประกาศทั่วไป EB11 (1) ข้อ 1 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมป... 16:18:00 - 15 มี.ค. 2561
545 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 6 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต 16:14:00 - 15 มี.ค. 2561
546 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 5 การประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริต 16:13:00 - 15 มี.ค. 2561
547 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติแผนฯ 16:12:00 - 15 มี.ค. 2561
548 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราใมการทุจริตของหน่วยงาน 16:10:00 - 15 มี.ค. 2561
549 . ประกาศทั่วไป EB10 (1) ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน 16:07:00 - 15 มี.ค. 2561
550 . ประกาศทั่วไป EB10 (1) ข้อ 1 รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน... 16:06:00 - 15 มี.ค. 2561
551 . ประกาศทั่วไป EB9 (4) ข้อ 3 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูก... 15:58:00 - 15 มี.ค. 2561
552 . ประกาศทั่วไป EB9 (4) ข้อ 2 ประกาศสสอ.ดอยสะเก็ด เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ... 15:50:00 - 15 มี.ค. 2561
553 . ประกาศทั่วไป EB9 (4) ข้อ 1 แนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:46:00 - 15 มี.ค. 2561
554 . ประกาศทั่วไป EB9 (4) ข้อ 1 แนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:46:00 - 15 มี.ค. 2561
555 . ประกาศทั่วไป EB9 (3) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมความรู้เรื่องกา... 15:41:00 - 15 มี.ค. 2561
556 . ประกาศทั่วไป EB9 (3) ข้อ 3 ภาพถ่ายประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรสสอ.ดอยสะเก็ด 15:39:00 - 15 มี.ค. 2561
557 . ประกาศทั่วไป EB9 (3) ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมนา 15:21:00 - 15 มี.ค. 2561
558 . ประกาศทั่วไป EB9 (3) ข้อ 1 หนังสือขออนุญาตดำเนินงานโครงการการพัฒนาตามมาตรการประเมินคุณธรรมและ... 15:16:00 - 15 มี.ค. 2561
559 . ประกาศทั่วไป EB9 (2) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ... 15:11:00 - 15 มี.ค. 2561
560 . ประกาศทั่วไป EB9 (2) ข้อ 3 หนังสือให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ท... 15:08:00 - 15 มี.ค. 2561
561 . ประกาศทั่วไป EB9 (2) ข้อ 2 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:05:00 - 15 มี.ค. 2561
562 . ประกาศทั่วไป EB9 (2) ข้อ 1 แต่งตั้งคณะทำงานร่างคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:01:00 - 15 มี.ค. 2561
563 . ประกาศทั่วไป EB9 (1) ข้อ 3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 14:57:00 - 15 มี.ค. 2561
564 . ประกาศทั่วไป EB9 (1) ข้อ 2 บันทึกการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน 14:56:00 - 15 มี.ค. 2561
565 . ประกาศทั่วไป EB9 (1) ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 14:49:00 - 15 มี.ค. 2561
566 . ประกาศทั่วไป EB9 (1) ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานหลักฐานการจัดประชุม 14:48:00 - 15 มี.ค. 2561
567 . ประกาศทั่วไป EB7 (4) ข้อ หลักฐานการให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการ(เวลาราชการ) 14:36:00 - 15 มี.ค. 2561
568 . ประกาศทั่วไป EB7 (4) ข้อ 2 หลักฐานโทรศัพท์หน่วยงาน 14:35:00 - 15 มี.ค. 2561
569 . ประกาศทั่วไป EB7 (4) ข้อ 1 หลักฐานแสดงระบบการเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน 14:32:00 - 15 มี.ค. 2561
570 . ประกาศทั่วไป EB7 (3) ข้อ 2 แสดงข้อมูลระบุวันที่ หรือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นปัจุบัน การดำเนิ... 14:28:00 - 15 มี.ค. 2561
571 . ประกาศทั่วไป EB7 (3) ข้อ 1 ข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางWeb site 14:20:00 - 15 มี.ค. 2561
572 . ประกาศทั่วไป EB7 (2) ข้อ 4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 14:04:00 - 15 มี.ค. 2561
573 . ประกาศทั่วไป EB7 (2) ข้อ 3 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 14:00:00 - 15 มี.ค. 2561
574 . ประกาศทั่วไป EB7 (2) ข้อ 2 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 13:48:00 - 15 มี.ค. 2561
575 . ประกาศทั่วไป EB7 (2) ข้อ 2 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน (ราชกิจจานุเบกษา) 13:36:00 - 15 มี.ค. 2561
576 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 6 กรอบโครงสร้างสสอ. 12:50:00 - 15 มี.ค. 2561
577 . ประกาศทั่วไป RB7 (1) ข้อ 4 แผนภูมิการแบ่งงาน สสอ.ดอยสะเก็ด 12:45:00 - 15 มี.ค. 2561
578 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 5 ภาพถ่ายการให้บริการข่าวสารแก่ประชาชน 12:39:00 - 15 มี.ค. 2561
579 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 3 จุดให้บริการข่าวสารประชาชน 12:38:00 - 15 มี.ค. 2561
580 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 2 คำสั่งมอบหมายงานในส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ในงานด้านประชาสัมพันธ์ข... 12:35:00 - 15 มี.ค. 2561
581 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 1 เวลาการให้บริการของสสอ. 12:11:00 - 15 มี.ค. 2561
582 . ประกาศทั่วไป EB8 (4) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่กระบวนการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ 11:54:00 - 15 มี.ค. 2561
583 . ประกาศทั่วไป EB8 (4) ข้อ 2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่กระบวนการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ 11:49:00 - 15 มี.ค. 2561
584 . ประกาศทั่วไป EB8 (3) ข้อ 1 หนังสือราชการการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้... 11:46:00 - 15 มี.ค. 2561
585 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตนำคำสั่งฯ ขึ้นเผยแพร่บน Web site หน่วยงาน 11:22:00 - 15 มี.ค. 2561
586 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 3 แผนผังกระบวนการเรื่องการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 11:17:00 - 15 มี.ค. 2561
587 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 11:15:00 - 15 มี.ค. 2561
588 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 2 มีคำสั่งมอบหมายให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดการเรื่องร้องเ... 11:08:00 - 15 มี.ค. 2561
589 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/คำสั่งมอบหมายให้สำนัก กอง ฝ่าย มีหน้าที... 11:02:00 - 15 มี.ค. 2561
590 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ 3 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน Chart ที่ติดบร... 10:56:00 - 15 มี.ค. 2561
591 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ 4 ภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน 10:50:00 - 15 มี.ค. 2561
592 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ 2 หนังสือขออนุญาตนำคู่มือฯ ขึ้นเผยแพร่บบ Web site หน่วยงาน 10:43:00 - 15 มี.ค. 2561
593 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ1 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 10:37:00 - 15 มี.ค. 2561
594 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ 2 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเจ้... 10:22:00 - 15 มี.ค. 2561
595 . ประกาศทั่วไป EB3 (2) ข้อ 4 แสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่ 19:39:00 - 14 มี.ค. 2561
596 . ประกาศทั่วไป EB3 (2) ข้อ 3 กรณีแสดงระบบ ต้องมีคู่มือประกอบแสเงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง... 19:36:00 - 14 มี.ค. 2561
597 . ประกาศทั่วไป EB3 (2) ข้อ 2 คู่มือที่เป็นระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฎิบ... 19:35:00 - 14 มี.ค. 2561
598 . ประกาศทั่วไป EB3 (2) ข้อ 1 หนังสือให้ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณา/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตินำเ... 19:34:00 - 14 มี.ค. 2561
599 . ประกาศทั่วไป EB3 (1) ข้อ 3 แสดงหลักฐานช่องทางที่นำเผยแพร่ 19:29:00 - 14 มี.ค. 2561
600 . ประกาศทั่วไป EB3 (1) ข้อ 2 แนวทาง/คู่มือการปฎิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานทำขึ้นม... 19:27:00 - 14 มี.ค. 2561
601 . ประกาศทั่วไป EB3 (1) ข้อ 1 หนังสือให้ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณา/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตินำเ... 19:25:00 - 14 มี.ค. 2561
602 . ประกาศทั่วไป EB2 (2) ข้อ 2 รายงานผลการปฎิบัติงานตามแนวทางการปฎิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานก... 18:47:00 - 14 มี.ค. 2561
603 . ประกาศทั่วไป EB2 (2) ข้อ 1 หนังสือให้ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณา/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตินำเ... 18:40:00 - 14 มี.ค. 2561
604 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 6 แสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่ 18:39:00 - 14 มี.ค. 2561
605 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 5 แนวทาง/คู่มือการปฎิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานทำขึ้นมา... 18:37:00 - 14 มี.ค. 2561
606 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 4 หนังสือสั่งการ/มีการสื่อสารให้ปฎิบัติการตามแนวทาง และปรากฎการขออนุ... 18:32:00 - 14 มี.ค. 2561
607 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 3 มีรายงานการประชุมคณะทำงาน 18:30:00 - 14 มี.ค. 2561
608 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 2 มีการประชุมคณะกรรมการทำงาน 18:29:00 - 14 มี.ค. 2561
609 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 1 มีคำสั่งคณะทำงานคู่มือการปฎิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงา... 18:27:00 - 14 มี.ค. 2561
610 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB8 (1) ข้อ 2 คู่มือการปฎิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ... 17:31:00 - 14 มี.ค. 2561
611 . ประกาศในหน่วยงาน ขอเชิญประชุม Video Conference วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 16:23:00 - 21 ก.พ. 2561
612 . ประกาศในหน่วยงาน การอบรม อสม.แก้ไขปัญหาหมอกควัญและไฟป่า 16:17:00 - 21 ก.พ. 2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง
 HosThai.com