หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน EB16 ข้อ 3.2 คู่มือการปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้ 10:34:00 - 08 ก.ย. 2563
2 . ประกาศในหน่วยงาน EB16ข้อ3.1คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่อง 10:33:00 - 08 ก.ย. 2563
3 . ประกาศในหน่วยงาน EB24 ข้อ 2 - 2.4 LINK แสดงหลักฐาน ไตรมาส 4 18:15:00 - 04 ก.ย. 2563
4 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากไซค์ของหน่วยงาน 18:08:00 - 04 ก.ย. 2563
5 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2 -2.3 print screen เว็ปไซต์หน่วยงาน 18:04:00 - 04 ก.ย. 2563
6 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และ Print Screen จากเ... 18:02:00 - 04 ก.ย. 2563
7 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงาน ไตรมาส... 18:01:00 - 04 ก.ย. 2563
8 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2 -2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน 18:00:00 - 04 ก.ย. 2563
9 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2 -2.1แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ... 17:51:00 - 04 ก.ย. 2563
10 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2 -2.2 บันทึกข้อความขออรุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 17:51:00 - 04 ก.ย. 2563
11 . ประกาศในหน่วยงาน EB24 ข้อ 1 - 1.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 17:48:00 - 04 ก.ย. 2563
12 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1 - 1.3 print screen เว็ปไซต์ของหน่วยงาน 17:41:00 - 04 ก.ย. 2563
13 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:36:00 - 04 ก.ย. 2563
14 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1 -1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ สั้งการการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ป... 17:35:00 - 04 ก.ย. 2563
15 . ประกาศในหน่วยงาน EB16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเวปไซค์หน่วยงาน 17:35:00 - 04 ก.ย. 2563
16 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1 -1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ... 17:35:00 - 04 ก.ย. 2563
17 . ประกาศในหน่วยงาน EB24 ข้อ 1 - 1.1 แบบรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมจริ... 17:34:00 - 04 ก.ย. 2563
18 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 17:00:00 - 04 ก.ย. 2563
19 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 4 16:57:00 - 04 ก.ย. 2563
20 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ6 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS ไตรมาส 4 16:54:00 - 04 ก.ย. 2563
21 . ประกาศในหน่วยงาน EB21 ข้อ5 Print Screen จากเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 16:53:00 - 04 ก.ย. 2563
22 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้... 16:52:00 - 04 ก.ย. 2563
23 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.5 Print screen จากระบบ Wep Site หน่วยงาน 16:47:00 - 04 ก.ย. 2563
24 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด ไตรมาส 4 16:38:00 - 04 ก.ย. 2563
25 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานผลการดำเนินงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับ... 16:37:00 - 04 ก.ย. 2563
26 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.7 หนังสือชี้แจงการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล ไตรมาส 4 16:37:00 - 04 ก.ย. 2563
27 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (รอบที่ 2)ไตรมาส 4 16:37:00 - 04 ก.ย. 2563
28 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่... 16:36:00 - 04 ก.ย. 2563
29 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.6 มาตราการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใด ไตรมาส 4 16:36:00 - 04 ก.ย. 2563
30 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ไตรมาส 4 16:36:00 - 04 ก.ย. 2563
31 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบร... 16:35:00 - 04 ก.ย. 2563
32 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี 2563 รอบที่ 2 (31... 16:35:00 - 04 ก.ย. 2563
33 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการประกาศ และปรากฏการ ขออนุญาตเผยแพร่... 16:34:00 - 04 ก.ย. 2563
34 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.2.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาข... 16:31:00 - 04 ก.ย. 2563
35 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 16:31:00 - 04 ก.ย. 2563
36 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.2 มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษา... 16:30:00 - 04 ก.ย. 2563
37 . ประกาศในหน่วยงาน EB17 ข้อ2.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผ... 16:25:00 - 04 ก.ย. 2563
38 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 3 (3.2)Print screen จาก Wep site ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 16:19:00 - 04 ก.ย. 2563
39 . ประกาศในหน่วยงาน EB16 ข้อ9 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web Site ของหน่วยงานในระบบ MITAS ไตรมาส 4 16:15:00 - 04 ก.ย. 2563
40 . ประกาศในหน่วยงาน EB16 ข้อ7.3 บันทึกสรุปเรื่องร้องเรียนทั้ง2เรื่อง ไตรมาส 4 16:12:00 - 04 ก.ย. 2563
41 . ประกาศในหน่วยงาน EB16 ข้อ7.2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนมิชอบ ไตรมาส 4 16:10:00 - 04 ก.ย. 2563
42 . ประกาศในหน่วยงาน EB16 ข้อ7.1รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนทั่วไป ไตรมาส4 16:09:00 - 04 ก.ย. 2563
43 . ประกาศในหน่วยงาน EB16 ข้อ 3.2 คู่มือการปฏิบัติงานการรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 16:01:00 - 04 ก.ย. 2563
44 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1 และ ข้อ 2 สค.63 (งบดำเนินงาน) รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนกา... 15:58:00 - 04 ก.ย. 2563
45 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1และข้อ2 สค.63 (งบลงทุน)รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจ... 15:58:00 - 04 ก.ย. 2563
46 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1และข้อ2 กค.63 (งบลงทุน)รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจ... 15:57:00 - 04 ก.ย. 2563
47 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1และข้อ2 มิย.63 (งบลงทุน )บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัด... 15:56:00 - 04 ก.ย. 2563
48 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1 และ ข้อ 2 กค.63 (งบดำเนินงาน)รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจ... 15:56:00 - 04 ก.ย. 2563
49 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1 และ ข้อ 2 มิย.63 (งบดำเนินงาน) รายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนกา... 15:55:00 - 04 ก.ย. 2563
50 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 3 Print Screen การเผยแพร่ จาก Web site หน่วยงาน(รอบ 1) 15:46:00 - 04 ก.ย. 2563
51 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.5 Print screen จากเวปไซต์ ของหน่วยงาน 15:46:00 - 04 ก.ย. 2563
52 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 1) 15:45:00 - 04 ก.ย. 2563
53 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน (รอบที่ 1)และขออนุ... 15:41:00 - 04 ก.ย. 2563
54 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 3 Print Screen การเผยแพร่ จาก Web site หน่วยงาน(รอบ 2) 15:38:00 - 04 ก.ย. 2563
55 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) 15:35:00 - 04 ก.ย. 2563
56 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน (รอบที่ 2)และขออนุ... 15:32:00 - 04 ก.ย. 2563
57 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจ้างจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่... 15:31:00 - 04 ก.ย. 2563
58 . ประกาศในหน่วยงาน EB3 ข้อ 1 (1.3 )กรณีจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 5000 บาท 15:30:00 - 04 ก.ย. 2563
59 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1 (1.2 ) เอกสารกาเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบฯ EGP วงเงินสูงสุ... 15:29:00 - 04 ก.ย. 2563
60 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1 (1.1 ) เอกสารกาเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบฯ EGP วงเงินเกิน ... 15:26:00 - 04 ก.ย. 2563
61 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2 สค.63 งบลงทุน ขอรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเวป... 15:18:00 - 04 ก.ย. 2563
62 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2 มิย.63 งบลงทุน ขอรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว... 15:17:00 - 04 ก.ย. 2563
63 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2 สค.63 งบดำเนินงาน ขอรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่ผ่า... 15:17:00 - 04 ก.ย. 2563
64 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2 กค.63 งบดำเนินงาน ขอรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่ผ่า... 15:16:00 - 04 ก.ย. 2563
65 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2 มิย.63 งบดำเนินงาน ขอรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่ผ่... 15:16:00 - 04 ก.ย. 2563
66 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2 .กค.63 งบลงทุน ขอรายงานผลแผนจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว... 15:15:00 - 04 ก.ย. 2563
67 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ3.1 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานปี 2563 14:42:00 - 04 ก.ย. 2563
68 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ1 1.2.3 ภาพกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 17:10:00 - 03 ก.ย. 2563
69 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ3 3.2 Print Screen จากระบบ Web Site หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 23:03:00 - 01 ก.ย. 2563
70 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 2 (2.1) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั้ง/ประกาศลงนามโดย... 14:56:00 - 01 ก.ย. 2563
71 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 งบลงทุน เมษายน 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 05:57:00 - 19 มิ.ย. 2563
72 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 งบลงุทุน มีนาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 05:49:00 - 19 มิ.ย. 2563
73 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 งบลงุทุน พฤษภาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือ... 05:47:00 - 19 มิ.ย. 2563
74 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 งบดำเนินงาน พฤษภาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเ... 05:39:00 - 19 มิ.ย. 2563
75 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 งบดำเนินงาน เมษายน 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเ... 05:38:00 - 19 มิ.ย. 2563
76 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 งบดำเเนินงาน มีนาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบ... 05:37:00 - 19 มิ.ย. 2563
77 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7,5 งบดำเนินการ พฤษภาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอ... 04:48:00 - 19 มิ.ย. 2563
78 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7,5 งบดำเนินการ เมษายน 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบ... 04:47:00 - 19 มิ.ย. 2563
79 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7,5 งบลงทุน พฤษภาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดื... 04:44:00 - 19 มิ.ย. 2563
80 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7,5 งบดำเนินการ มีนาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบ... 04:44:00 - 19 มิ.ย. 2563
81 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7,5 งบลงทุน เมษายน 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือ... 04:43:00 - 19 มิ.ย. 2563
82 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7,5 งบลงทุน มีนาคม 63 (แบบ สขร.1) แบบเสนอผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือ... 04:40:00 - 19 มิ.ย. 2563
83 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 8 LinK แสดงหลักฐานจากเวปไซต์ของหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื... 23:33:00 - 16 มิ.ย. 2563
84 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงานและปริ้นสกรีน 23:19:00 - 16 มิ.ย. 2563
85 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 6 หนังสือรายงานผู้บริหารการปรับกิจกรรมโครงการและขออนุญาตเผยแพร่ในเวปไซ... 23:18:00 - 16 มิ.ย. 2563
86 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 7 LiNK แสดงหลักฐานจากเวปไซต์ขอ่งหน่วยงานหรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอ... 23:10:00 - 16 มิ.ย. 2563
87 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 2 ประกาศการรายงานประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ร... 21:23:00 - 16 มิ.ย. 2563
88 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวปไซค์ของหน่... 05:23:00 - 16 มิ.ย. 2563
89 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด ... 04:36:00 - 16 มิ.ย. 2563
90 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 00:29:00 - 12 มิ.ย. 2563
91 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 00:28:00 - 12 มิ.ย. 2563
92 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 00:28:00 - 12 มิ.ย. 2563
93 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 00:27:00 - 12 มิ.ย. 2563
94 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 00:27:00 - 12 มิ.ย. 2563
95 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 00:26:00 - 12 มิ.ย. 2563
96 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... 00:16:00 - 12 มิ.ย. 2563
97 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... 00:16:00 - 12 มิ.ย. 2563
98 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... 00:15:00 - 12 มิ.ย. 2563
99 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... 00:14:00 - 12 มิ.ย. 2563
100 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... 00:14:00 - 12 มิ.ย. 2563
101 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... 00:13:00 - 12 มิ.ย. 2563
102 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (งบดำเ... 00:08:00 - 12 มิ.ย. 2563
103 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (งบลงท... 00:07:00 - 12 มิ.ย. 2563
104 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (งบดำเ... 00:07:00 - 12 มิ.ย. 2563
105 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (งบดำเ... 00:07:00 - 12 มิ.ย. 2563
106 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (งบลงท... 00:06:00 - 12 มิ.ย. 2563
107 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (งบลงท... 00:06:00 - 12 มิ.ย. 2563
108 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) งบดำเนินงาน เมษ... 00:02:00 - 12 มิ.ย. 2563
109 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) งบดำเนินงาน พฤษ... 00:02:00 - 12 มิ.ย. 2563
110 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) งบดำเนินงาน มีน... 00:01:00 - 12 มิ.ย. 2563
111 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) งบลงทุน พฤษภาคม... 00:00:00 - 12 มิ.ย. 2563
112 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) งบลงทุน เมษายน ... 23:59:00 - 11 มิ.ย. 2563
113 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) งบลงทุน มีนาคม ... 23:59:00 - 11 มิ.ย. 2563
114 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 23:57:00 - 11 มิ.ย. 2563
115 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติราชกาประจำปีของบ... 23:56:00 - 11 มิ.ย. 2563
116 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด ... 18:58:00 - 10 มิ.ย. 2563
117 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 Print screen หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 22:59:00 - 09 มิ.ย. 2563
118 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม... 22:32:00 - 09 มิ.ย. 2563
119 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22:22:00 - 09 มิ.ย. 2563
120 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 3 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรั... 19:13:00 - 09 มิ.ย. 2563
121 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามก 23:08:00 - 14 มี.ค. 2563
122 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 22:56:00 - 14 มี.ค. 2563
123 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.9 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 20:37:00 - 14 มี.ค. 2563
124 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.8 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือ... 20:35:00 - 14 มี.ค. 2563
125 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.6 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5000 บ 20:33:00 - 14 มี.ค. 2563
126 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.6 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5000 บ 20:32:00 - 14 มี.ค. 2563
127 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 20:30:00 - 14 มี.ค. 2563
128 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.3 หนังสือเวียนกระทรวงสาธารณสุข 20:29:00 - 14 มี.ค. 2563
129 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.4 ขออนุญาตเผยแพร่ 20:29:00 - 14 มี.ค. 2563
130 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานแนวทางการต 20:28:00 - 14 มี.ค. 2563
131 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.1 ประกาศสสอ.ดอยสะเก็ด 20:27:00 - 14 มี.ค. 2563
132 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.3.1 ประกาศกระทรวง 20:26:00 - 14 มี.ค. 2563
133 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบสรุปผลการจัดพัสดุแต่ละรอบเดือน 20:24:00 - 14 มี.ค. 2563
134 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการ 20:22:00 - 14 มี.ค. 2563
135 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.-มี.ค.63. แบบสรุปผลการ 08:48:00 - 14 มี.ค. 2563
136 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบสรุปผลการจัดพัสดุแต่ละรอบเดือน 08:48:00 - 14 มี.ค. 2563
137 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.3 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติ 08:47:00 - 14 มี.ค. 2563
138 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.2 บันทึกข้อความขออนุญาติเผยแพร่ 08:46:00 - 14 มี.ค. 2563
139 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 หนังสือสั่งการ 08:45:00 - 14 มี.ค. 2563
140 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร 08:44:00 - 14 มี.ค. 2563
141 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 08:40:00 - 14 มี.ค. 2563
142 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 7.4.1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 08:38:00 - 14 มี.ค. 2563
143 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 08:37:00 - 14 มี.ค. 2563
144 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-9 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก 08:36:00 - 14 มี.ค. 2563
145 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-2 นโยบาย สสอ.ดอยสะเก็ด 08:35:00 - 14 มี.ค. 2563
146 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 08:34:00 - 14 มี.ค. 2563
147 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 08:34:00 - 14 มี.ค. 2563
148 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1-1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน สสอ.ดอยสะเก็ด 08:33:00 - 14 มี.ค. 2563
149 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.7.5 แบบสรุปผลการจัดพัสดุแต่ละรอบเดือน 08:32:00 - 14 มี.ค. 2563
150 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 08:31:00 - 14 มี.ค. 2563
151 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.11.1 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 08:30:00 - 14 มี.ค. 2563
152 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.11. 2 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวง 08:29:00 - 14 มี.ค. 2563
153 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.9 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ-ส 08:28:00 - 14 มี.ค. 2563
154 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 08:28:00 - 14 มี.ค. 2563
155 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 08:27:00 - 14 มี.ค. 2563
156 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.7 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 08:26:00 - 14 มี.ค. 2563
157 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.4 บทบาทหน้าที่ สํานักงานสาธารณสุข 08:25:00 - 14 มี.ค. 2563
158 . ประกาศในหน่วยงาน EB 9 ข้อ 1.1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ 08:25:00 - 14 มี.ค. 2563
159 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.7 ฟอร์มลงเว็บ 08:22:00 - 14 มี.ค. 2563
160 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.6 ภาพถ่ายเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 08:21:00 - 14 มี.ค. 2563
161 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 08:20:00 - 14 มี.ค. 2563
162 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.3 หนังสือจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบ63 08:19:00 - 14 มี.ค. 2563
163 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.2 ขออนุญาตเผยแพร่บันทึกข้อความรายงาน 08:18:00 - 14 มี.ค. 2563
164 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.1.1 บันทึกข้อความ ชี้แจงงบลงทุน 08:17:00 - 14 มี.ค. 2563
165 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 08:16:00 - 14 มี.ค. 2563
166 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63 08:15:00 - 14 มี.ค. 2563
167 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3.1 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริม 08:14:00 - 14 มี.ค. 2563
168 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3 พรบ.2560 เอกสารหมายเลข1 08:13:00 - 14 มี.ค. 2563
169 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 3 .15 คำสั่ง ปิดปดประกาศocx 08:12:00 - 14 มี.ค. 2563
170 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 2.1 คำสั่งคณะทำงาน ITA อำเภอดอยสะเก็ด ปี 2563 08:11:00 - 14 มี.ค. 2563
171 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 1.1 สั่งการคำสั่ง 08:04:00 - 14 มี.ค. 2563
172 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 1.2 หนังสือสั่งการ 08:04:00 - 14 มี.ค. 2563
173 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความเสนอคำสั่ง 08:03:00 - 14 มี.ค. 2563
174 . ประกาศในหน่วยงาน EB 2 ข้อ 1.1 ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 07:59:00 - 14 มี.ค. 2563
175 . ประกาศในหน่วยงาน 8 แบบฟอร์มเผยแพร่ คู่มือมาตรฐาน 07:55:00 - 14 มี.ค. 2563
176 . ประกาศในหน่วยงาน 9 แบบฟอร์มเผยแพร่ มาตรฐานขั้นตอน 07:55:00 - 14 มี.ค. 2563
177 . ประกาศในหน่วยงาน 8 คู่มือระบบการป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกัน 07:54:00 - 14 มี.ค. 2563
178 . ประกาศในหน่วยงาน 7.2 แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 63 07:53:00 - 14 มี.ค. 2563
179 . ประกาศในหน่วยงาน 7 แบบฟอร์มเผยแพร่ จัดซื้อจัดจ้าง 07:52:00 - 14 มี.ค. 2563
180 . ประกาศในหน่วยงาน 7.1 แผนการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 62 07:52:00 - 14 มี.ค. 2563
181 . ประกาศในหน่วยงาน 6 สรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน 07:51:00 - 14 มี.ค. 2563
182 . ประกาศในหน่วยงาน 6 แบบฟอร์มเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินงาน 07:50:00 - 14 มี.ค. 2563
183 . ประกาศในหน่วยงาน 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ คู่มือปฏืบัติงาน 07:49:00 - 14 มี.ค. 2563
184 . ประกาศในหน่วยงาน 4 แบบฟอร์มเผยแพร่ แผนใช้จ่ายงบประมาณ 07:48:00 - 14 มี.ค. 2563
185 . ประกาศในหน่วยงาน 5 คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน 07:48:00 - 14 มี.ค. 2563
186 . ประกาศในหน่วยงาน 2 แบบฟอร์มเผยแพร่ นโยบาย 07:46:00 - 14 มี.ค. 2563
187 . ประกาศในหน่วยงาน 3 แบบฟอร์มเผยแพร่ แผนปฏิบัติการ 07:46:00 - 14 มี.ค. 2563
188 . ประกาศในหน่วยงาน 1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน 07:44:00 - 14 มี.ค. 2563
189 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 21:27:00 - 13 มี.ค. 2563
190 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 5 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อ... 21:26:00 - 13 มี.ค. 2563
191 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ 21:24:00 - 13 มี.ค. 2563
192 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล 21:23:00 - 13 มี.ค. 2563
193 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ 21:22:00 - 13 มี.ค. 2563
194 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 2 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร สั่งการ 21:21:00 - 13 มี.ค. 2563
195 . ประกาศในหน่วยงาน EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศแนวทาง 21:20:00 - 13 มี.ค. 2563
196 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 7 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 21:15:00 - 13 มี.ค. 2563
197 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 6 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อ... 21:13:00 - 13 มี.ค. 2563
198 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 21:11:00 - 13 มี.ค. 2563
199 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหาร 21:10:00 - 13 มี.ค. 2563
200 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา 21:09:00 - 13 มี.ค. 2563
201 . ประกาศในหน่วยงาน EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 21:08:00 - 13 มี.ค. 2563
202 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 8 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:54:00 - 13 มี.ค. 2563
203 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 7 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อ... 19:52:00 - 13 มี.ค. 2563
204 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 19:50:00 - 13 มี.ค. 2563
205 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 6 หนังสือรายงานผู้บริหาร 19:49:00 - 13 มี.ค. 2563
206 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 4 แผนงานโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก 19:48:00 - 13 มี.ค. 2563
207 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา 19:47:00 - 13 มี.ค. 2563
208 . ประกาศในหน่วยงาน EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 19:46:00 - 13 มี.ค. 2563
209 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 7 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:44:00 - 13 มี.ค. 2563
210 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 6 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อ... 19:42:00 - 13 มี.ค. 2563
211 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 19:40:00 - 13 มี.ค. 2563
212 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหาร 19:39:00 - 13 มี.ค. 2563
213 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา 19:38:00 - 13 มี.ค. 2563
214 . ประกาศในหน่วยงาน EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 19:37:00 - 13 มี.ค. 2563
215 . ประกาศในหน่วยงาน EB 10 ข้อ 3 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:32:00 - 13 มี.ค. 2563
216 . ประกาศในหน่วยงาน EB 10 ข้อ 3.1 ฟอร์มลงเว็บ 19:30:00 - 13 มี.ค. 2563
217 . ประกาศในหน่วยงาน EB 10 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติ 19:29:00 - 13 มี.ค. 2563
218 . ประกาศในหน่วยงาน EB 10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 19:29:00 - 13 มี.ค. 2563
219 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11 ข้อ 3 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:27:00 - 13 มี.ค. 2563
220 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 19:25:00 - 13 มี.ค. 2563
221 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11ข้อ 2 รายงานการประเมินผลปี 62 19:24:00 - 13 มี.ค. 2563
222 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11 ข้อ 2 รายงานการประเมินตามแผนปี 62 19:23:00 - 13 มี.ค. 2563
223 . ประกาศในหน่วยงาน EB 11 ข้อ 1 รายงานผลจัดซื้อจ้าง62 19:22:00 - 13 มี.ค. 2563
224 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 3 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:20:00 - 13 มี.ค. 2563
225 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานปี62 19:19:00 - 13 มี.ค. 2563
226 . ประกาศในหน่วยงาน EB 12 ข้อ 1 รายงานผู้บริหารผลการดำเนินงาน62 19:18:00 - 13 มี.ค. 2563
227 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 19:17:00 - 13 มี.ค. 2563
228 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 6 หนังสือขอเผยแพร่ผู้ริหารทราบ 19:15:00 - 13 มี.ค. 2563
229 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่มาตรการในการบริหาร 19:14:00 - 13 มี.ค. 2563
230 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 4 รายงานการประชุม 19:13:00 - 13 มี.ค. 2563
231 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 5 หนังสือแจ้งมาตรการในการบริหาร 19:13:00 - 13 มี.ค. 2563
232 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 2 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการ 19:09:00 - 13 มี.ค. 2563
233 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มี... 19:09:00 - 13 มี.ค. 2563
234 . ประกาศในหน่วยงาน EB 13 ข้อ 1 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่มาตรการในการบริหาร 19:07:00 - 13 มี.ค. 2563
235 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 18:11:00 - 13 มี.ค. 2563
236 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.5 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื... 18:09:00 - 13 มี.ค. 2563
237 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.4 ภาพถ่ายการปิดประกาศการเผยแพร่แผน 18:05:00 - 13 มี.ค. 2563
238 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.3 เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 18:03:00 - 13 มี.ค. 2563
239 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5000 บ 18:02:00 - 13 มี.ค. 2563
240 . ประกาศในหน่วยงาน EB 3 ข้อ 1.1 เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5000 บ 17:59:00 - 13 มี.ค. 2563
241 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 3.1 ฟอร์มลงเว็บ 18:06:00 - 12 มี.ค. 2563
242 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.62-ก.พ.63. แบบสรุปผลการดำ 18:04:00 - 12 มี.ค. 2563
243 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1.3 คำสั่งคณะทำงาน ITA อำเภอดอยสะเก็ด ปี 2563 18:03:00 - 12 มี.ค. 2563
244 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1.2 สั่งการ ให้ดำเนินการเผยแพร่บันทึก 18:02:00 - 12 มี.ค. 2563
245 . ประกาศในหน่วยงาน EB 4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ 18:00:00 - 12 มี.ค. 2563
246 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 4 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 17:58:00 - 12 มี.ค. 2563
247 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 3 ภาพประกอบการประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น... 17:55:00 - 12 มี.ค. 2563
248 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 2 บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมาก รอบ... 17:54:00 - 12 มี.ค. 2563
249 . ประกาศในหน่วยงาน EB 14 ข้อ 1 รายงานผลการประเมินความดีรอบที่2-62 17:52:00 - 12 มี.ค. 2563
250 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 5 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 17:50:00 - 12 มี.ค. 2563
251 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 4 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่... 17:48:00 - 12 มี.ค. 2563
252 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภ... 17:46:00 - 12 มี.ค. 2563
253 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 17:45:00 - 12 มี.ค. 2563
254 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 17:44:00 - 12 มี.ค. 2563
255 . ประกาศในหน่วยงาน EB 15 ข้อ 1 บันทึกลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 17:42:00 - 12 มี.ค. 2563
256 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 9 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 17:38:00 - 12 มี.ค. 2563
257 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:36:00 - 12 มี.ค. 2563
258 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 7 (7.1,7.2,7.3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่อง 17:32:00 - 12 มี.ค. 2563
259 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 4 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน 17:31:00 - 12 มี.ค. 2563
260 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 3 แบบฟอร์มหัวข้อช่องทางการร้องเรียน 17:30:00 - 12 มี.ค. 2563
261 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 17:29:00 - 12 มี.ค. 2563
262 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 3 หลักฐานช่องทางร้องเรียนและขั้นตอน 17:28:00 - 12 มี.ค. 2563
263 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2-4.3 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผล 17:26:00 - 12 มี.ค. 2563
264 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2-4.3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 17:25:00 - 12 มี.ค. 2563
265 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2-2 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่คู่มือ 17:24:00 - 12 มี.ค. 2563
266 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2-2 ขออนุญาตเผยแพร่ คู่มือการปฏิบัติงาน 17:23:00 - 12 มี.ค. 2563
267 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ 17:22:00 - 12 มี.ค. 2563
268 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 1 แบบฟอร์์มขออนุญาตเผยแพร่คำสั่ง 17:21:00 - 12 มี.ค. 2563
269 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 1 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ คส. แต่งตั้งคณะกรรมการ 01:14:00 - 12 มี.ค. 2563
270 . ประกาศในหน่วยงาน EB 16 ข้อ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ 01:10:00 - 12 มี.ค. 2563
271 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 01:02:00 - 12 มี.ค. 2563
272 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่มาตรการป้องกัน 00:56:00 - 12 มี.ค. 2563
273 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 4 รายงานมาตรการป้องกันการรับสินบนทุก 00:53:00 - 12 มี.ค. 2563
274 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 4 ขออนุมัติกำหนด มาตรกร กลไกและระบบ 00:52:00 - 12 มี.ค. 2563
275 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 3 หนังสือแจ้งเวียน 00:50:00 - 12 มี.ค. 2563
276 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 2-2.3 ประกาศมาตรการการรับสินบน 00:48:00 - 12 มี.ค. 2563
277 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 2.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแ 00:46:00 - 12 มี.ค. 2563
278 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 00:36:00 - 12 มี.ค. 2563
279 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 2 แบบฟอร์มสั่งการแจ้ง มาตรการ กลไก 00:33:00 - 12 มี.ค. 2563
280 . ประกาศในหน่วยงาน EB 17 ข้อ 1 ขออนุมัติกำหนด มาตรกร กลไกและระบบ 00:31:00 - 12 มี.ค. 2563
281 . ประกาศในหน่วยงาน EB 18 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 00:26:00 - 12 มี.ค. 2563
282 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ 00:17:00 - 12 มี.ค. 2563
283 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 4 รายงานสรปผลการดำเนินงาน่จรรยาข้าราการ 00:15:00 - 12 มี.ค. 2563
284 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 3 ภาพประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรม 00:13:00 - 12 มี.ค. 2563
285 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 2 แผนการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการ 00:12:00 - 12 มี.ค. 2563
286 . ประกาศในหน่วยงาน EB18 ข้อ 1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 00:10:00 - 12 มี.ค. 2563
287 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 23:14:00 - 11 มี.ค. 2563
288 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 5 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่... 23:13:00 - 11 มี.ค. 2563
289 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที 23:05:00 - 11 มี.ค. 2563
290 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 4 หนังสือรายงานผู้บริหาร 23:04:00 - 11 มี.ค. 2563
291 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 3-3.4 หนังสือรายงานผลการประชุมผู้บริหาร 23:02:00 - 11 มี.ค. 2563
292 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 3-3.2 ประชุมกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาผลประโยชน์ 23:01:00 - 11 มี.ค. 2563
293 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 3-3.1 หนังสือรายงานผู้บริหาร 22:59:00 - 11 มี.ค. 2563
294 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 3.1 หนังสือรายงานผู้บริหารขออนุมัติ 22:58:00 - 11 มี.ค. 2563
295 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 2 หลักฐานแสดงกิจกรรมต่อยอด 22:57:00 - 11 มี.ค. 2563
296 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 2 หนังสือรายงานผู้บริหาร 22:55:00 - 11 มี.ค. 2563
297 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ 1-1.3 แนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรม 22:54:00 - 11 มี.ค. 2563
298 . ประกาศในหน่วยงาน EB 19 ข้อ1 สมาชิกกลุ่ม STRONG คุณธรรมจริยธรรม ดอยสะเก็ด 22:44:00 - 11 มี.ค. 2563
299 . ประกาศในหน่วยงาน EB 20 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 22:39:00 - 11 มี.ค. 2563
300 . ประกาศในหน่วยงาน EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสา... 22:37:00 - 11 มี.ค. 2563
301 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 4 link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 01:34:00 - 11 มี.ค. 2563
302 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 3 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่... 01:34:00 - 11 มี.ค. 2563
303 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติ 01:21:00 - 11 มี.ค. 2563
304 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 3 แบบฟอร์มรายงานแผนปฏิบัติ 01:20:00 - 11 มี.ค. 2563
305 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 2.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ 01:19:00 - 11 มี.ค. 2563
306 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 2 หนังสือขอเผยแพร่ผู้บริหารทราบ 01:17:00 - 11 มี.ค. 2563
307 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบป... 01:15:00 - 11 มี.ค. 2563
308 . ประกาศในหน่วยงาน EB23 ข้อ 1.2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัด ... 01:11:00 - 11 มี.ค. 2563
309 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภู... 00:54:00 - 11 มี.ค. 2563
310 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภู... 00:53:00 - 11 มี.ค. 2563
311 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 4 บันทึกรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลป... 00:52:00 - 11 มี.ค. 2563
312 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยง 00:51:00 - 11 มี.ค. 2563
313 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 2.1 แต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ... 00:49:00 - 11 มี.ค. 2563
314 . ประกาศในหน่วยงาน EB 20 ข้อ 2. รายงานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที... 00:48:00 - 11 มี.ค. 2563
315 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ1.2 หนังสือเชิญคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อ... 00:47:00 - 11 มี.ค. 2563
316 . ประกาศในหน่วยงาน EB20 ข้อ 1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม 00:45:00 - 11 มี.ค. 2563
317 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.2.4 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ... 22:23:00 - 10 มี.ค. 2563
318 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในชองทาง... 21:12:00 - 10 มี.ค. 2563
319 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 5 Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 21:08:00 - 10 มี.ค. 2563
320 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก... 21:04:00 - 10 มี.ค. 2563
321 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 4 บันทึกรายงานผู้บริหารเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลการและเผยแพร่สรุปผลการอบรมแล... 21:02:00 - 10 มี.ค. 2563
322 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบอบรม 21:00:00 - 10 มี.ค. 2563
323 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 1.4 บันทึกรายงานผู้บริหารเผยแพร่ข้อมูลการอบรมความรู้การป้องกันผลประโยช... 20:59:00 - 10 มี.ค. 2563
324 . ประกาศในหน่วยงาน EB 22 ข้อ 1.1 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส บริหารความเสี่ยง ป้องกันผลประโยช... 20:55:00 - 10 มี.ค. 2563
325 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธ... 20:55:00 - 10 มี.ค. 2563
326 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทา... 20:48:00 - 10 มี.ค. 2563
327 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.1 แผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต 63 20:37:00 - 10 มี.ค. 2563
328 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มกาเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสาร... 20:28:00 - 10 มี.ค. 2563
329 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25.2 คู่มือการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุ... 20:14:00 - 10 มี.ค. 2563
330 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 6.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอย... 20:11:00 - 10 มี.ค. 2563
331 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติด 20:08:00 - 10 มี.ค. 2563
332 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 19:57:00 - 10 มี.ค. 2563
333 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 3 หลักฐานการประชุม 19:56:00 - 10 มี.ค. 2563
334 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 3 ภาพประชุมกำหนดมาตรการ กลไก การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ... 19:55:00 - 10 มี.ค. 2563
335 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 2-2.3 กำหนดกลไกการติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการติดตามงานสถานบ... 19:53:00 - 10 มี.ค. 2563
336 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 2-2.2. ขั้นตอนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ฯ ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขอำเภ... 19:50:00 - 10 มี.ค. 2563
337 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 2-2.1 ดำเนินการตาม Flow chart แนวทางการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานขอ... 19:44:00 - 10 มี.ค. 2563
338 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 2 คู่มือระบบการป้องกัน และตรวจสอบการปฏิบัตหิน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ในสัง... 19:42:00 - 10 มี.ค. 2563
339 . ประกาศในหน่วยงาน EB 23 ข้อ 1.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดส... 19:41:00 - 10 มี.ค. 2563
340 . ประกาศในหน่วยงาน EB 25 ข้อ 1 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือระบบการป้องกัน และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ... 19:38:00 - 10 มี.ค. 2563
341 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 6 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 15:25:00 - 10 มี.ค. 2563
342 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 5.1 Print screen จาก web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 15:23:00 - 10 มี.ค. 2563
343 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 15:11:00 - 10 มี.ค. 2563
344 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 15:11:00 - 10 มี.ค. 2563
345 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 15:10:00 - 10 มี.ค. 2563
346 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 1.2 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนประ... 15:08:00 - 10 มี.ค. 2563
347 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:08:00 - 10 มี.ค. 2563
348 . ประกาศในหน่วยงาน EB 21 ข้อ 1.1 ขอกำหนดมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำค... 15:07:00 - 10 มี.ค. 2563
349 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.4 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 21:54:00 - 09 มี.ค. 2563
350 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.3 Print screen จาก web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 21:50:00 - 09 มี.ค. 2563
351 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 21:38:00 - 09 มี.ค. 2563
352 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามข้อ... 21:37:00 - 09 มี.ค. 2563
353 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2.1 รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการ... 21:36:00 - 09 มี.ค. 2563
354 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1.4 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 21:35:00 - 09 มี.ค. 2563
355 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการเผยแร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ใ... 21:19:00 - 09 มี.ค. 2563
356 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 21:11:00 - 09 มี.ค. 2563
357 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 1.2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้อง... 21:10:00 - 09 มี.ค. 2563
358 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 4 วาง link แสดงหลักฐานจาก website ของหน่วยงานในระบบ MITAS 15:22:00 - 09 มี.ค. 2563
359 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 3.3 Print screen จาก web site ของหน่วยงาน 15:06:00 - 09 มี.ค. 2563
360 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 2 ภาพประกอบการบริการขอรับใบขออนุญาตด้านอาหาร 14:59:00 - 09 มี.ค. 2563
361 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน 14:38:00 - 09 มี.ค. 2563
362 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 ข้อ 1.1-1.3 เอกสารแสดงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือก... 14:36:00 - 09 มี.ค. 2563
363 . ประกาศในหน่วยงาน EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยกา... 14:33:00 - 09 มี.ค. 2563
364 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 4 link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 23:02:00 - 07 มี.ค. 2563
365 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 3.3 Print screen แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือส... 22:56:00 - 07 มี.ค. 2563
366 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 3.2คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ข... 22:33:00 - 07 มี.ค. 2563
367 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วน... 22:30:00 - 07 มี.ค. 2563
368 . ประกาศในหน่วยงาน EB 1 ข้อ 2 รูปเล่มรายงานการวิเคราะหค์วามเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ... 22:27:00 - 07 มี.ค. 2563
369 . ประกาศในหน่วยงาน EB1 ข้อ 1.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภ... 22:22:00 - 07 มี.ค. 2563
370 . ประกาศในหน่วยงาน EB1 ข้อ1.2 ผู้บริหารรับทราบ สั่งการอนุญาตให้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้า... 22:17:00 - 07 มี.ค. 2563
371 . ประกาศในหน่วยงาน EB1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 20:53:00 - 07 มี.ค. 2563
372 . ประกาศในหน่วยงาน EB2 ส่วนที่2 3.2.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ 18:52:00 - 22 ส.ค. 2562
373 . ประกาศในหน่วยงาน EB 24 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ก้องป้องกัน ปราบป... 14:18:00 - 15 มี.ค. 2562
374 . ประกาศในหน่วยงาน EB1 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 18:02:00 - 13 ธ.ค. 2561
375 . ประกาศในหน่วยงาน EB8(4) ข้อ5 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน 17:18:00 - 22 มิ.ย. 2561
376 . ประกาศในหน่วยงาน EB7(2) เผยแพร่กฏกระทรวง 16:30:00 - 21 มิ.ย. 2561
377 . ประกาศในหน่วยงาน EB4(2) ข้อ4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซด์ 16:27:00 - 21 มิ.ย. 2561
378 . ประกาศในหน่วยงาน EB4(2) ข้อ2มีแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 16:26:00 - 21 มิ.ย. 2561
379 . ประกาศในหน่วยงาน EB4(2) ข้อ3 มีหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 16:26:00 - 21 มิ.ย. 2561
380 . ประกาศในหน่วยงาน EB4(2) ข้อ 1 หนังสืออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง 16:25:00 - 21 มิ.ย. 2561
381 . ประกาศในหน่วยงาน EB10 (2) ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติเผยแพร่ 15:55:00 - 01 มิ.ย. 2561
382 . ประกาศในหน่วยงาน EB8(3)ข้อ1สรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 14:48:00 - 23 มี.ค. 2561
383 . ประกาศในหน่วยงาน EB11 (1) ข้อ 1 รายงานการประชุมดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริต 14:58:00 - 16 มี.ค. 2561
384 . ประกาศในหน่วยงาน ขอเชิญประชุม Video Conference วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 16:23:00 - 21 ก.พ. 2561
385 . ประกาศในหน่วยงาน การอบรม อสม.แก้ไขปัญหาหมอกควัญและไฟป่า 16:17:00 - 21 ก.พ. 2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง