หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป EB 5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564 16:19:00 - 05 ก.ย. 2564
2 . ประกาศทั่วไป EB 5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 16:18:00 - 05 ก.ย. 2564
3 . ประกาศทั่วไป EB 4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 22:30:00 - 02 ก.ย. 2564
4 . ประกาศทั่วไป EB 4 ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 22:27:00 - 02 ก.ย. 2564
5 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22:11:00 - 02 ก.ย. 2564
6 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22:01:00 - 02 ก.ย. 2564
7 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22:01:00 - 02 ก.ย. 2564
8 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22:00:00 - 02 ก.ย. 2564
9 . ประกาศทั่วไป EB 4 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ซ่อมรถ 21:43:00 - 02 ก.ย. 2564
10 . ประกาศทั่วไป EB 4 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 วัสดุสำน... 21:43:00 - 02 ก.ย. 2564
11 . ประกาศทั่วไป EB 4 ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 21:31:00 - 02 ก.ย. 2564
12 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 2.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตา... 20:59:00 - 02 ก.ย. 2564
13 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ2.1 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตาม... 20:52:00 - 02 ก.ย. 2564
14 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20:46:00 - 02 ก.ย. 2564
15 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตา... 20:45:00 - 02 ก.ย. 2564
16 . ประกาศทั่วไป EB10 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรีย... 20:32:00 - 02 ก.ย. 2564
17 . ประกาศทั่วไป EB 11 ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทรุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ภายใน... 16:27:00 - 02 ก.ย. 2564
18 . ประกาศทั่วไป EB 11 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้... 16:03:00 - 02 ก.ย. 2564
19 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าท... 16:01:00 - 02 ก.ย. 2564
20 . ประกาศทั่วไป EB 13 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส 4 15:00:00 - 02 ก.ย. 2564
21 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาม... 14:35:00 - 02 ก.ย. 2564
22 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ... 14:08:00 - 02 ก.ย. 2564
23 . ประกาศทั่วไป หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของห... 13:56:00 - 02 ก.ย. 2564
24 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการรอบ 12 เดือน 13:55:00 - 02 ก.ย. 2564
25 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่... 13:30:00 - 02 ก.ย. 2564
26 . ประกาศทั่วไป รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในกา... 12:16:00 - 02 ก.ย. 2564
27 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบประมาณ 25... 23:24:00 - 01 ก.ย. 2564
28 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ งบประม... 23:23:00 - 01 ก.ย. 2564
29 . ประกาศทั่วไป การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก อำเภอดยสอะเก็ด ปี2563 23:14:00 - 18 ส.ค. 2564
30 . ประกาศทั่วไป แนวทางการควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble and Seal 23:16:00 - 04 ส.ค. 2564
31 . ประกาศทั่วไป ฟ้าทะลายโจร ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร เพื่อใช้รักษาโรคโควิด-19 13:18:00 - 12 ก.ค 2564
32 . ประกาศทั่วไป ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 11:52:00 - 12 ก.ค 2564
33 . ประกาศทั่วไป EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี... 21:47:00 - 13 มิ.ย. 2564
34 . ประกาศทั่วไป EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี... 21:47:00 - 13 มิ.ย. 2564
35 . ประกาศทั่วไป EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป... 21:46:00 - 13 มิ.ย. 2564
36 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 3 ไตรมาส 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล เดือน เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 21:29:00 - 13 มิ.ย. 2564
37 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... 21:12:00 - 13 มิ.ย. 2564
38 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 21:11:00 - 13 มิ.ย. 2564
39 . ประกาศทั่วไป EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 21:11:00 - 13 มิ.ย. 2564
40 . ประกาศทั่วไป EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเ... 21:05:00 - 13 มิ.ย. 2564
41 . ประกาศทั่วไป EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเ... 20:57:00 - 13 มิ.ย. 2564
42 . ประกาศทั่วไป EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเ... 20:56:00 - 13 มิ.ย. 2564
43 . ประกาศทั่วไป EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเ... 20:56:00 - 13 มิ.ย. 2564
44 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน 19:34:00 - 13 มิ.ย. 2564
45 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2.1 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน 19:33:00 - 13 มิ.ย. 2564
46 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ 3 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนิน... 15:50:00 - 13 มิ.ย. 2564
47 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินก... 15:48:00 - 13 มิ.ย. 2564
48 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินก... 15:47:00 - 13 มิ.ย. 2564
49 . ประกาศทั่วไป แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของกร... 17:21:00 - 25 พ.ค. 2564
50 . ประกาศทั่วไป แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย 22:07:00 - 12 พ.ค. 2564
51 . ประกาศทั่วไป คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนหลังได้รับการสร้... 22:01:00 - 12 พ.ค. 2564
52 . ประกาศทั่วไป EB10 ข้อ 4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่า... 16:46:00 - 14 มี.ค. 2564
53 . ประกาศทั่วไป EB10 ข้อ 5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ 16:46:00 - 14 มี.ค. 2564
54 . ประกาศทั่วไป EB10 ข้อ 3. บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร... 16:45:00 - 14 มี.ค. 2564
55 . ประกาศทั่วไป EB10 ข้อ 1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้... 16:19:00 - 14 มี.ค. 2564
56 . ประกาศทั่วไป EB10 ข้อ 2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแ... 16:19:00 - 14 มี.ค. 2564
57 . ประกาศทั่วไป EB8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระ... 16:00:00 - 14 มี.ค. 2564
58 . ประกาศทั่วไป EB8 ข้อ2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระด... 15:51:00 - 14 มี.ค. 2564
59 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงา... 15:50:00 - 14 มี.ค. 2564
60 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 15:46:00 - 14 มี.ค. 2564
61 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 4.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้... 15:44:00 - 14 มี.ค. 2564
62 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้า... 15:42:00 - 14 มี.ค. 2564
63 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกั... 15:41:00 - 14 มี.ค. 2564
64 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ7 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 12:08:00 - 14 มี.ค. 2564
65 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 12:07:00 - 14 มี.ค. 2564
66 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ5 ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดประชุมการเนินงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ... 12:06:00 - 14 มี.ค. 2564
67 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ4 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหาร... 12:05:00 - 14 มี.ค. 2564
68 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ3 รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภาร... 12:03:00 - 14 มี.ค. 2564
69 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ2 รายงานประชุมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู... 12:02:00 - 14 มี.ค. 2564
70 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ1.2 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 12:00:00 - 14 มี.ค. 2564
71 . ประกาศทั่วไป EB12 ข้อ1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และขออนุญาตเผยแพร่ 11:59:00 - 14 มี.ค. 2564
72 . ประกาศทั่วไป EB 9 แบบฟอร๋มขอเผยแพร่สาธารณะบนเว็ปไซต์ 20:48:00 - 13 มี.ค. 2564
73 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 20:47:00 - 13 มี.ค. 2564
74 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริม... 20:45:00 - 13 มี.ค. 2564
75 . ประกาศทั่วไป EB9 ข้อ 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมส... 20:44:00 - 13 มี.ค. 2564
76 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักง... 20:41:00 - 13 มี.ค. 2564
77 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะสู่เว็ปไซต์ 20:41:00 - 13 มี.ค. 2564
78 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมา... 20:40:00 - 13 มี.ค. 2564
79 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัต... 20:33:00 - 13 มี.ค. 2564
80 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 5 รายงานการกำกับติดตามมาตราการป้องกันและแก้ไข 19:30:00 - 13 มี.ค. 2564
81 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนปรกาศเจตนารมณ์ 19:29:00 - 13 มี.ค. 2564
82 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก่ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ... 19:28:00 - 13 มี.ค. 2564
83 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใ... 19:27:00 - 13 มี.ค. 2564
84 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดคุ... 19:26:00 - 13 มี.ค. 2564
85 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ 19:24:00 - 13 มี.ค. 2564
86 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 3 รายชื่อสมาชิกของชมรม 19:23:00 - 13 มี.ค. 2564
87 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 4 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม 19:23:00 - 13 มี.ค. 2564
88 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม 19:22:00 - 13 มี.ค. 2564
89 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 1 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน 19:20:00 - 13 มี.ค. 2564
90 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 5 ภาพกิจกรรม 19:03:00 - 13 มี.ค. 2564
91 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าานเว็ปไซต์ 19:03:00 - 13 มี.ค. 2564
92 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 4 รายงานผลการจัดโครงการ "จิตพอเพียงต้านทุจริต" 19:00:00 - 13 มี.ค. 2564
93 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ 18:58:00 - 13 มี.ค. 2564
94 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" 18:57:00 - 13 มี.ค. 2564
95 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 1.1.2 โครงการ "จิตพอเพียงต้านทุรจริต" 18:56:00 - 13 มี.ค. 2564
96 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 1.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ "จิตพอเพียงด้านทุจริต" 18:52:00 - 13 มี.ค. 2564
97 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 17:22:00 - 12 มี.ค. 2564
98 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ4.3 ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดประชุมจริยธรรม 17:06:00 - 12 มี.ค. 2564
99 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ5 หนังสือแจ้งเวียน มาตรการบริหารผลการ 17:06:00 - 12 มี.ค. 2564
100 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต 17:06:00 - 12 มี.ค. 2564
101 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ4.1 บันทึกขอเชิญประชุม 17:06:00 - 12 มี.ค. 2564
102 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ4.2 รายงานการประชุม 17:06:00 - 12 มี.ค. 2564
103 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ1 บันทึกลงนามขออนุญาตเผยแพร่มาตรการใ 17:05:00 - 12 มี.ค. 2564
104 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ2 ประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง มาตรกา 17:05:00 - 12 มี.ค. 2564
105 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ2.1 ประกาศ สสอ.ดอยสะเก็ด เรื่อง มาตรการใ 17:05:00 - 12 มี.ค. 2564
106 . ประกาศทั่วไป EB7 ข้อ3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน 17:05:00 - 12 มี.ค. 2564
107 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 16:59:00 - 12 มี.ค. 2564
108 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ4 ไตรมาส 2 รูปการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต 16:57:00 - 12 มี.ค. 2564
109 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ5 ไตรมาส 2 ฟอร์มลงเว็บ การเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต 16:57:00 - 12 มี.ค. 2564
110 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ1.1 ไตรมาส 2 บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตนารมณ์ 16:56:00 - 12 มี.ค. 2564
111 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ2 ไตรมาส 2 บันทึกข้อความ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 16:56:00 - 12 มี.ค. 2564
112 . ประกาศทั่วไป EB16 ข้อ3 ไตรมาส 2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 16:56:00 - 12 มี.ค. 2564
113 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน หัวข้อโครงการประชุม... 16:54:00 - 12 มี.ค. 2564
114 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 7 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 16:54:00 - 12 มี.ค. 2564
115 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารทราบรายงานสรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภ... 16:49:00 - 12 มี.ค. 2564
116 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 4 รายงานสรุปการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันประโยชน์ท... 16:49:00 - 12 มี.ค. 2564
117 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 5 ภาพกิจกรรมที่ระบบวันเวลา สถานที่ จัดกจิกรรม 16:49:00 - 12 มี.ค. 2564
118 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 1.1 บันทึกลงนาม ขออนุมัติจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้... 16:48:00 - 12 มี.ค. 2564
119 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 1.2 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน์ทั... 16:48:00 - 12 มี.ค. 2564
120 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 1.3 หนังสือเชิญประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน การป้องกันผลประโยชน... 16:48:00 - 12 มี.ค. 2564
121 . ประกาศทั่วไป EB21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงาน การป้องกันผลประโย... 16:48:00 - 12 มี.ค. 2564
122 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:46:00 - 12 มี.ค. 2564
123 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 16:46:00 - 12 มี.ค. 2564
124 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งข้อสั่งการประกาศ และปรากฏการ ขออนุญาตเผยแพร่ บ... 16:44:00 - 12 มี.ค. 2564
125 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ2 ประกาศแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปี 2564 รอบที่ 1 16:44:00 - 12 มี.ค. 2564
126 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ไตรมาส 2 16:44:00 - 12 มี.ค. 2564
127 . ประกาศทั่วไป EB20 ข้อ4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินตามกรอบแนวทางการ... 16:44:00 - 12 มี.ค. 2564
128 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 16:42:00 - 12 มี.ค. 2564
129 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 2 สรุปรายงานการประชุมฯ 16:38:00 - 12 มี.ค. 2564
130 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยว 16:38:00 - 12 มี.ค. 2564
131 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 4 บันทึกหนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบและสั่งการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ 16:38:00 - 12 มี.ค. 2564
132 . ประกาศทั่วไป EB19 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมฯ 16:37:00 - 12 มี.ค. 2564
133 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 1.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 16:34:00 - 12 มี.ค. 2564
134 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 2.4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 16:34:00 - 12 มี.ค. 2564
135 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ 1.1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ และสั่งการ ไตรมาส 2 16:28:00 - 12 มี.ค. 2564
136 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ 1.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส 2 16:28:00 - 12 มี.ค. 2564
137 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ 2.2.1 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ (รูปเล่ม) แบบฟอร์ม 2 และแบบฟอร์ม 3 16:28:00 - 12 มี.ค. 2564
138 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ 2.2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ และสั่งการ 16:28:00 - 12 มี.ค. 2564
139 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ 2.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส 2 16:28:00 - 12 มี.ค. 2564
140 . ประกาศทั่วไป EB18 ข้อ 1.1.1 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ (รูปเล่ม) ไตรมาส 2 16:27:00 - 12 มี.ค. 2564
141 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 16:25:00 - 12 มี.ค. 2564
142 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 5 ไตรมาส 2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:23:00 - 12 มี.ค. 2564
143 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 1 ไตรมาส 2 หนังสือสั่งการ 16:22:00 - 12 มี.ค. 2564
144 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 2 ไตรมาส 2 แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป 16:22:00 - 12 มี.ค. 2564
145 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 3 ไตรมาส 2 แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง 16:22:00 - 12 มี.ค. 2564
146 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 4 ไตรมาส 2 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ 16:22:00 - 12 มี.ค. 2564
147 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 5 ไตรมาส 2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:21:00 - 12 มี.ค. 2564
148 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 16:20:00 - 12 มี.ค. 2564
149 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 1 ไตรมาส 2 หนังสือสั่งการ 16:18:00 - 12 มี.ค. 2564
150 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป 16:18:00 - 12 มี.ค. 2564
151 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 3 ไตรมาส 2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง 16:18:00 - 12 มี.ค. 2564
152 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 4 ไตรมาส 2 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ 16:18:00 - 12 มี.ค. 2564
153 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ5 ไตรมาส 2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 16:16:00 - 12 มี.ค. 2564
154 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 16:16:00 - 12 มี.ค. 2564
155 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ4 ไตรมาส 2 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลต่อผู้บริหา... 16:11:00 - 12 มี.ค. 2564
156 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ2.5 ไตรมาส 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้ารา... 16:10:00 - 12 มี.ค. 2564
157 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ2.6 ไตรมาส 2 มาตราการรับส่วนแถมพิเศษส่วนชดเชยส่วนสนับสนุนหรือส่วนอื่นใด 16:10:00 - 12 มี.ค. 2564
158 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ2.7 ไตรมาส 2 หนังสือชี้แจงการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 16:10:00 - 12 มี.ค. 2564
159 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ3 ไตรมาส 2 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 16:10:00 - 12 มี.ค. 2564
160 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ2.2 ไตรมาส 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้ารา... 16:09:00 - 12 มี.ค. 2564
161 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ2.3 ไตรมาส 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้ารา... 16:09:00 - 12 มี.ค. 2564
162 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ2.4 ไตรมาส 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้ารา... 16:09:00 - 12 มี.ค. 2564
163 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ2.1 ไตรมาส 2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้ารา... 16:08:00 - 12 มี.ค. 2564
164 . ประกาศทั่วไป EB13 ข้อ1 ไตรมาส 2 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ มาตรการ กลไก หรือการวางระบบใน... 16:06:00 - 12 มี.ค. 2564
165 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 16:05:00 - 12 มี.ค. 2564
166 . ประกาศทั่วไป EB5 ข้อ 3 ไตรมาส 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ 16:03:00 - 12 มี.ค. 2564
167 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 ไตรมาส 2 กพ.64 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ 16:01:00 - 12 มี.ค. 2564
168 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 ไตรมาส 2 มีค.64 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ 16:01:00 - 12 มี.ค. 2564
169 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 ไตรมาส 2 มค.64 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ 16:00:00 - 12 มี.ค. 2564
170 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3.5 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เฉพาะข้อ 3.1 ถึง ข้อ 3.2 ใน... 15:57:00 - 12 มี.ค. 2564
171 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ3.1 ไตรมาส 2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแน 15:52:00 - 12 มี.ค. 2564
172 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ3.2 ไตรมาส 2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ 15:40:00 - 12 มี.ค. 2564
173 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ3.3 ไตรมาส 2 บันทึกข้อความ แสดงหลักฐานชุ 15:40:00 - 12 มี.ค. 2564
174 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ3.4 ไตรมาส 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ 15:40:00 - 12 มี.ค. 2564
175 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ2.1 ไตรมาส 2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหา 15:39:00 - 12 มี.ค. 2564
176 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ2.2 ไตรมาส 2 บันทึกข้อความ รายงานผลการดำ 15:39:00 - 12 มี.ค. 2564
177 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ2.3 ไตรมาส 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อ 15:39:00 - 12 มี.ค. 2564
178 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง... 15:07:00 - 12 มี.ค. 2564
179 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 2.3 แบบลงทะเบียนผุู้เข้ารับการอบรม 15:03:00 - 12 มี.ค. 2564
180 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต 15:03:00 - 12 มี.ค. 2564
181 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศแนวทางการเ 15:02:00 - 12 มี.ค. 2564
182 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 2.1 นโยบายผู้บริหาร ปี 2564 15:02:00 - 12 มี.ค. 2564
183 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 2.2 ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ-People-Excellence-Strateg 15:02:00 - 12 มี.ค. 2564
184 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS 14:40:00 - 12 มี.ค. 2564
185 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 1 ไตรมาส 2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหา 10:48:00 - 12 มี.ค. 2564
186 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ 5 ไตรมาส 2 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ 10:01:00 - 12 มี.ค. 2564
187 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ 2 ไตรมาส 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน 10:00:00 - 12 มี.ค. 2564
188 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ 3 ไตรมาส 2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ... 10:00:00 - 12 มี.ค. 2564
189 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ 4 ไตรมาส 2 รายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ 10:00:00 - 12 มี.ค. 2564
190 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ 1 ไตรมาส 2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการ ขออนุ... 09:41:00 - 12 มี.ค. 2564
191 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 (3.3) ไตรมาส 2 ชุดที่ 1 ใบสำคัญการเบิกจ่า 13:47:00 - 11 มี.ค. 2564
192 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 (3.3) ไตรมาส 2 ชุดที่ 2 ใบสำคัญการเบิกจ่า 13:47:00 - 11 มี.ค. 2564
193 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9 9.5 ไตรมาส 2 สขร1 เดือนมีนาคม 2564 12:04:00 - 11 มี.ค. 2564
194 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9 9.5 ไตรมาส 2 สขร1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 12:03:00 - 11 มี.ค. 2564
195 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9 9.5 ไตรมาส 2 สขร1 เดือนมกราคม 2564 12:02:00 - 11 มี.ค. 2564
196 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 9.4 ไตรมาส 2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 10:55:00 - 11 มี.ค. 2564
197 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 9.3 ไตรมาส 2 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดสรรพัสดุประจำ... 10:53:00 - 11 มี.ค. 2564
198 . ประกาศทั่วไป เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกตามทางเพศในการทำงาน 11:23:00 - 29 ม.ค. 2564
199 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:45:00 - 23 ธ.ค. 2563
200 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 (2.4) Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:44:00 - 23 ธ.ค. 2563
201 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 (3.5) Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:44:00 - 23 ธ.ค. 2563
202 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 (1.6) Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:43:00 - 23 ธ.ค. 2563
203 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:42:00 - 23 ธ.ค. 2563
204 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 12 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:41:00 - 23 ธ.ค. 2563
205 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 6 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 11:40:00 - 23 ธ.ค. 2563
206 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 1 (1.1) ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประม... 17:32:00 - 22 ธ.ค. 2563
207 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยง... 15:14:00 - 22 ธ.ค. 2563
208 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ร... 15:14:00 - 22 ธ.ค. 2563
209 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1 (1.15) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 19:56:00 - 21 ธ.ค. 2563
210 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1 (1.13) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนั... 19:47:00 - 21 ธ.ค. 2563
211 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ1.(1.12) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 19:30:00 - 21 ธ.ค. 2563
212 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1(1.11) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 19:27:00 - 21 ธ.ค. 2563
213 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 18:56:00 - 21 ธ.ค. 2563
214 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 17:41:00 - 21 ธ.ค. 2563
215 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9 (9.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 17:40:00 - 21 ธ.ค. 2563
216 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9 (9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประ... 17:39:00 - 21 ธ.ค. 2563
217 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9 (9.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 17:39:00 - 21 ธ.ค. 2563
218 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9 (9.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 17:38:00 - 21 ธ.ค. 2563
219 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 9 (9.1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านม... 17:37:00 - 21 ธ.ค. 2563
220 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บร... 17:35:00 - 21 ธ.ค. 2563
221 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 17:35:00 - 21 ธ.ค. 2563
222 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 6 . หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีมีการร้องเรียนเรื่องการ ทุจริ... 17:12:00 - 21 ธ.ค. 2563
223 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 5 หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการ ปฏิบ... 16:48:00 - 21 ธ.ค. 2563
224 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 16:47:00 - 21 ธ.ค. 2563
225 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 16:45:00 - 21 ธ.ค. 2563
226 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 16:44:00 - 21 ธ.ค. 2563
227 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.14) อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประ... 16:29:00 - 21 ธ.ค. 2563
228 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.10) ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม 16:27:00 - 21 ธ.ค. 2563
229 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.9) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 16:26:00 - 21 ธ.ค. 2563
230 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุค... 16:23:00 - 21 ธ.ค. 2563
231 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.7) ข้อมูลการติดต่อ 15:35:00 - 21 ธ.ค. 2563
232 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ 15:34:00 - 21 ธ.ค. 2563
233 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.5) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 15:31:00 - 21 ธ.ค. 2563
234 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.4) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมา... 15:28:00 - 21 ธ.ค. 2563
235 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.3) โครงสร้างหน่วยงาน 15:27:00 - 21 ธ.ค. 2563
236 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.2) นโยบายของผู้บริหาร 15:26:00 - 21 ธ.ค. 2563
237 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน (1.1) ข้อมูลผู้บริหาร 15:18:00 - 21 ธ.ค. 2563
238 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมา... 14:50:00 - 21 ธ.ค. 2563
239 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:55:00 - 20 ธ.ค. 2563
240 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:54:00 - 20 ธ.ค. 2563
241 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:53:00 - 20 ธ.ค. 2563
242 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:53:00 - 20 ธ.ค. 2563
243 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:52:00 - 20 ธ.ค. 2563
244 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:51:00 - 20 ธ.ค. 2563
245 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:49:00 - 20 ธ.ค. 2563
246 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 รายงานผลของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน (2.3) 16:11:00 - 20 ธ.ค. 2563
247 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำนเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได... 16:11:00 - 20 ธ.ค. 2563
248 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 รายงานผลของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน (2.2) 16:10:00 - 20 ธ.ค. 2563
249 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 รายงานผลของการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน (2.1) 16:06:00 - 20 ธ.ค. 2563
250 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน (1.5) 16:03:00 - 20 ธ.ค. 2563
251 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน (1.4) 16:01:00 - 20 ธ.ค. 2563
252 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน (1.2) 15:58:00 - 20 ธ.ค. 2563
253 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน (1.3) 15:58:00 - 20 ธ.ค. 2563
254 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน (1.1) 15:50:00 - 20 ธ.ค. 2563
255 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน 14:53:00 - 20 ธ.ค. 2563
256 . ประกาศทั่วไป EB 3 ช้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานวิเคราะห... 14:49:00 - 20 ธ.ค. 2563
257 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:21:00 - 20 ธ.ค. 2563
258 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เดือนธันวาคม 2563 13:19:00 - 20 ธ.ค. 2563
259 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เดือนพฤศจิกายน 2563 13:17:00 - 20 ธ.ค. 2563
260 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน เดือนตุลาคม 2563 13:13:00 - 20 ธ.ค. 2563
261 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารับทราบและสั่งการ ปรากฏการของอนุญาตนำเผยแ... 13:05:00 - 20 ธ.ค. 2563
262 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 12:53:00 - 20 ธ.ค. 2563
263 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 4 รายงานผลการติตตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้... 12:47:00 - 20 ธ.ค. 2563
264 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน 23:43:00 - 19 ธ.ค. 2563
265 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 2 คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ... 23:32:00 - 19 ธ.ค. 2563
266 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่... 22:37:00 - 19 ธ.ค. 2563
267 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 3 LINK แสดงหลักฐานจากเวปไซค์ในหน่วยงานและในระบบ MITAS 08:28:00 - 19 มิ.ย. 2563
268 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2563 งวด 2 ผ่านเวปไซค์ 08:08:00 - 19 มิ.ย. 2563
269 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 งวด 2 08:07:00 - 19 มิ.ย. 2563
270 . ประกาศทั่วไป EB10 ข้อ1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี งวด 2 ประจำปี 2563 และข... 08:05:00 - 19 มิ.ย. 2563
271 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 4 แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงานและการควบคุมกำกับติดตามประเมินผล 07:06:00 - 19 มิ.ย. 2563
272 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการควบคุมกำกับติดตาม 07:05:00 - 19 มิ.ย. 2563
273 . ประกาศทั่วไป EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 06:29:00 - 19 มิ.ย. 2563
274 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 7 LiNK แสดงหลักฐานจากเวปไซต์ขอ่งหน่วยงาน 16:51:00 - 17 มิ.ย. 2563
275 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารการปรับกิจกรรม 16:47:00 - 17 มิ.ย. 2563
276 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 16:47:00 - 17 มิ.ย. 2563
277 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 8 LiNK แสดงหลักฐานจากเวปไซต์ขอ่งหน่วยงาน 16:44:00 - 17 มิ.ย. 2563
278 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 6 หนังสือรายงานผู้บริหารการปรับกิจกรรม 16:29:00 - 17 มิ.ย. 2563
279 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 16:29:00 - 17 มิ.ย. 2563
280 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 7 LiNK แสดงหลักฐานจากเวปไซต์ขอ่งหน่วยงาน 16:24:00 - 17 มิ.ย. 2563
281 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 16:13:00 - 17 มิ.ย. 2563
282 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารการปรับกิจกรรม 16:12:00 - 17 มิ.ย. 2563
283 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.6 วาง Link แสดงหลักฐานจาก Web site ของหน่วยงานในระบบ MITAS 15:28:00 - 17 มิ.ย. 2563
284 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.5 Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน 15:27:00 - 17 มิ.ย. 2563
285 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประม... 14:51:00 - 17 มิ.ย. 2563
286 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) งบลงทุน พ.ค.๖๓ 14:00:00 - 17 มิ.ย. 2563
287 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) งบลงทุน เม.ย.๖๓ 13:54:00 - 17 มิ.ย. 2563
288 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) งบลงทุน มี.ค.๖๓ 13:50:00 - 17 มิ.ย. 2563
289 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) งบดำเนินงาน พ.ค... 13:45:00 - 17 มิ.ย. 2563
290 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แแบ สขร.๑) งบดำเนินงาน เม.... 13:41:00 - 17 มิ.ย. 2563
291 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.4 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑) งบดำเนินงาน มี.... 13:36:00 - 17 มิ.ย. 2563
292 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(งบลงทุ... 13:33:00 - 17 มิ.ย. 2563
293 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(งบลงทุ... 13:30:00 - 17 มิ.ย. 2563
294 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(งบดำเน... 13:21:00 - 17 มิ.ย. 2563
295 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(งบดำเน... 13:16:00 - 17 มิ.ย. 2563
296 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(งบดำเน... 13:13:00 - 17 มิ.ย. 2563
297 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป... 13:07:00 - 17 มิ.ย. 2563
298 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประม... 13:02:00 - 17 มิ.ย. 2563
299 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประม... 12:57:00 - 17 มิ.ย. 2563
300 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ... 12:54:00 - 17 มิ.ย. 2563
301 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดอน เมษายน ๒๕... 12:46:00 - 17 มิ.ย. 2563
302 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒... 12:43:00 - 17 มิ.ย. 2563
303 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 12:40:00 - 17 มิ.ย. 2563
304 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 12:35:00 - 17 มิ.ย. 2563
305 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพ่รตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 12:30:00 - 17 มิ.ย. 2563
306 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 11:36:00 - 17 มิ.ย. 2563
307 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 11:29:00 - 17 มิ.ย. 2563
308 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 - 3.2.2 ขอรายงานผลการดำเนินงานและเผยแพร่ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างปร... 11:19:00 - 17 มิ.ย. 2563
309 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงานและปริ้นสกรีน 23:04:00 - 16 มิ.ย. 2563
310 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 4 Link แสดงหลักฐานจากเว็ปไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS 22:12:00 - 16 มิ.ย. 2563
311 . ประกาศทั่วไป B14 ข้อ3 ภาพถ่ายประกอบหน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบ... 20:35:00 - 16 มิ.ย. 2563
312 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ (1.4)ภาพถ่ายการปิดประกาศการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 01:01:00 - 16 ธ.ค. 2562
313 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.62. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 11 01:00:00 - 16 ธ.ค. 2562
314 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 2 แบบ สขร.1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.62. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 11 01:00:00 - 16 ธ.ค. 2562
315 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 3.1 ฟอร์มลงเว็บการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่า... 01:00:00 - 16 ธ.ค. 2562
316 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 1.2สั่งการ ให้ดำเนินการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้า... 00:59:00 - 16 ธ.ค. 2562
317 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 1.4 บันทึกข้อความขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์ 00:59:00 - 16 ธ.ค. 2562
318 . ประกาศทั่วไป EB3 (ข้อ1.3) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5000 บาท (บันทึก... 00:58:00 - 16 ธ.ค. 2562
319 . ประกาศทั่วไป EB4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ 00:58:00 - 16 ธ.ค. 2562
320 . ประกาศทั่วไป EB3 (ข้อ1.2) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด (บันทึกข้อความชี้... 00:57:00 - 16 ธ.ค. 2562
321 . ประกาศทั่วไป EB3 (ข้อ1.1) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป (บันทึกข... 00:54:00 - 16 ธ.ค. 2562
322 . ประกาศทั่วไป EB3 (ข้อ1.1) เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป (บันทึกข... 00:54:00 - 16 ธ.ค. 2562
323 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.1) บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รอบท... 20:24:00 - 15 ธ.ค. 2562
324 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุญาต... 20:22:00 - 15 ธ.ค. 2562
325 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3) แบบรายงานการดำเนินการตามแผน สขร.1 (งบดำเนินงาน) 20:21:00 - 15 ธ.ค. 2562
326 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภู... 20:20:00 - 15 ธ.ค. 2562
327 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.6) บันทึกข้อความรายงานหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ... 20:18:00 - 15 ธ.ค. 2562
328 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.6 ) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล(รายงานหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเ... 20:16:00 - 15 ธ.ค. 2562
329 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.5) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในาชการบริหา... 20:15:00 - 15 ธ.ค. 2562
330 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.4 ) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อ... 20:13:00 - 15 ธ.ค. 2562
331 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.3) แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท ) 20:12:00 - 15 ธ.ค. 2562
332 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.2) บันทึกข้อโปรดพิจารณาลงนามแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับ... 20:09:00 - 15 ธ.ค. 2562
333 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.2) บันทึกข้อความสั่งการ แจ้งเวียนแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้... 20:08:00 - 15 ธ.ค. 2562
334 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3) แบบรายงานการดำเนินการตามแผน สขร.1 20:05:00 - 15 ธ.ค. 2562
335 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุญาตเ... 20:03:00 - 15 ธ.ค. 2562
336 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3 ) แบบรายงานการดำเนินการตามแผน สขร.1 (งบลงทุน) 20:01:00 - 15 ธ.ค. 2562
337 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.4) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 19:43:00 - 15 ธ.ค. 2562
338 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.2.3 ) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน และขออนุญาต... 19:41:00 - 15 ธ.ค. 2562
339 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 19:25:00 - 15 ธ.ค. 2562
340 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 18:12:00 - 15 ธ.ค. 2562
341 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1.2) บันทึกข้อความรายงานผลการจัดสรรงบลงทุน เงินงบประมาณ ปี 2563 18:10:00 - 15 ธ.ค. 2562
342 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 บันทึกข้อความรายงานผลการปิดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256... 18:09:00 - 15 ธ.ค. 2562
343 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 บันทึกข้อความกรอบแนวทางการการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจ... 18:07:00 - 15 ธ.ค. 2562
344 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1) บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 18:05:00 - 15 ธ.ค. 2562
345 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 3.1ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17:56:00 - 15 ธ.ค. 2562
346 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.3.1 ) แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหา... 17:54:00 - 15 ธ.ค. 2562
347 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1.7) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริห... 17:52:00 - 15 ธ.ค. 2562
348 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1.5) คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ ปี พ.ศ. 2563 17:50:00 - 15 ธ.ค. 2562
349 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 (3.1.4) แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 17:48:00 - 15 ธ.ค. 2562
350 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 2 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 17:24:00 - 15 ธ.ค. 2562
351 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขอนุมัติกำหนด มาตรการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส แล... 17:23:00 - 15 ธ.ค. 2562
352 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 3.2แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภ... 17:20:00 - 15 ธ.ค. 2562
353 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 3.1แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภ... 17:18:00 - 15 ธ.ค. 2562
354 . ประกาศทั่วไป แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซด์ของหน่วยงานพ.ศ.2563 15:31:00 - 15 ธ.ค. 2562
355 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเ... 15:14:00 - 15 ธ.ค. 2562
356 . ประกาศทั่วไป EB 1 ข้อ 3 (3.2)คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมู... 14:58:00 - 15 ธ.ค. 2562
357 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256... 14:39:00 - 15 ธ.ค. 2562
358 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 14:12:00 - 15 ธ.ค. 2562
359 . ประกาศทั่วไป EB2 -3.2.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารระผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 09:58:00 - 23 ส.ค. 2562
360 . ประกาศทั่วไป EB2 -3.2.3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดวื้อจัดจ้างฯ 09:57:00 - 23 ส.ค. 2562
361 . ประกาศทั่วไป EB2 ส่วนที่2 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 09:49:00 - 23 ส.ค. 2562
362 . ประกาศทั่วไป EB2 ส่วนที่2 -3.2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเวปไซด์ของหน่วยงาน 19:05:00 - 22 ส.ค. 2562
363 . ประกาศทั่วไป EB2 ส่วนที่2-3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ 19:04:00 - 22 ส.ค. 2562
364 . ประกาศทั่วไป EB8 ข้อ4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณผ... 19:11:00 - 20 ส.ค. 2562
365 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 4-4.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลบนเวปไซด์หน่วยงาน 14:44:00 - 20 ส.ค. 2562
366 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 3.ภาพถ่ายประกอบการปิดประกาศเผยแพร่ผลการประเมินฯ 14:42:00 - 20 ส.ค. 2562
367 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 2ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปกิบัติราชการประจำปีขอ... 14:41:00 - 20 ส.ค. 2562
368 . ประกาศทั่วไป EB14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศและอนุญาตเผยแพร่บนเวปไซด์หน่วยงาน 14:38:00 - 20 ส.ค. 2562
369 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 09:46:00 - 19 ส.ค. 2562
370 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐาน... 09:45:00 - 19 ส.ค. 2562
371 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ก้องป้องกัน ปราบป... 15:07:00 - 18 ส.ค. 2562
372 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 15:07:00 - 18 ส.ค. 2562
373 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนห้องกันและปราบ... 15:06:00 - 18 ส.ค. 2562
374 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนิน... 14:45:00 - 18 ส.ค. 2562
375 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 2.4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมระบุปัญหาอุปส... 14:43:00 - 18 ส.ค. 2562
376 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 3 แบบแสดงหลักฐานการเปิดเผยข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบั... 14:40:00 - 18 ส.ค. 2562
377 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บ... 14:39:00 - 18 ส.ค. 2562
378 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินตามระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 14:39:00 - 18 ส.ค. 2562
379 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน 14:37:00 - 18 ส.ค. 2562
380 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 14:36:00 - 18 ส.ค. 2562
381 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหน... 14:35:00 - 18 ส.ค. 2562
382 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 6 บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 14:33:00 - 18 ส.ค. 2562
383 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 14:32:00 - 18 ส.ค. 2562
384 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 14:30:00 - 18 ส.ค. 2562
385 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 14:30:00 - 18 ส.ค. 2562
386 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 14:28:00 - 18 ส.ค. 2562
387 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 14:28:00 - 18 ส.ค. 2562
388 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎกา... 14:27:00 - 18 ส.ค. 2562
389 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ 14:20:00 - 18 ส.ค. 2562
390 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.2.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งต้องสอดคล้องกับรอบ... 14:17:00 - 18 ส.ค. 2562
391 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการ... 20:35:00 - 10 มิ.ย. 2562
392 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 20:32:00 - 10 มิ.ย. 2562
393 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สชร.1) 20:31:00 - 10 มิ.ย. 2562
394 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 1 คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน มีเนื้อหาที่แส... 20:29:00 - 10 มิ.ย. 2562
395 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ 3 แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์ของหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 16:51:00 - 10 มิ.ย. 2562
396 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ2 แนบแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 16:50:00 - 10 มิ.ย. 2562
397 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) 16:48:00 - 10 มิ.ย. 2562
398 . ประกาศทั่วไป EB11 ข้อ 1บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน(ปีที่ผ่านมา) 16:47:00 - 10 มิ.ย. 2562
399 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์... 15:57:00 - 10 มิ.ย. 2562
400 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 2 2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมลายมือชื่อ 15:35:00 - 10 มิ.ย. 2562
401 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 2 2.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณพร้อมลายมือชื่อผู้รับรองรายงา... 15:29:00 - 10 มิ.ย. 2562
402 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 4 หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั่งองค์กร 13:28:00 - 10 มิ.ย. 2562
403 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 13:28:00 - 10 มิ.ย. 2562
404 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 3-3.1 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซด์ของหน่วยงาน 16:54:00 - 22 มี.ค. 2562
405 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1-1.3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน... 16:32:00 - 19 มี.ค. 2562
406 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1-1.2 เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลางวงเงินสูงสุด 16:31:00 - 19 มี.ค. 2562
407 . ประกาศทั่วไป EB3 ข้อ 1-1.1เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างระบบกรมบัญชีกลางวงเงินเกิน5พัน 16:30:00 - 19 มี.ค. 2562
408 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.6หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯงบปี2562-ชุด2 16:08:00 - 19 มี.ค. 2562
409 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบ 2562 -ชุด1 16:06:00 - 19 มี.ค. 2562
410 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.6 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบ 2562 -ชุด1 16:06:00 - 19 มี.ค. 2562
411 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล 16:05:00 - 19 มี.ค. 2562
412 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.4 หนังสือขอเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบ 16:04:00 - 19 มี.ค. 2562
413 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.3 หนังสือเวียนของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 16:03:00 - 19 มี.ค. 2562
414 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนในหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางตรวจสอบ 16:02:00 - 19 มี.ค. 2562
415 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.3.1 มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง จนท.ที่เกี่ยวข้องกับก... 16:00:00 - 19 มี.ค. 2562
416 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.2.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่่ข้อมูลบนเวปไศด์หน่วยงาน 14:45:00 - 19 มี.ค. 2562
417 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.2.3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14:42:00 - 19 มี.ค. 2562
418 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.2.1-3.2.2 บันทึกรายงานผู้บริหารและขอเผยแพร่บนเวปไซด์หน่วยงาน 14:39:00 - 19 มี.ค. 2562
419 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.8 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 14:29:00 - 19 มี.ค. 2562
420 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.7 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผน ฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 14:28:00 - 19 มี.ค. 2562
421 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.6 มีคำสั่ง ปิด ปลด ประกาศ 14:27:00 - 19 มี.ค. 2562
422 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.5 แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 14:26:00 - 19 มี.ค. 2562
423 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.4 หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ 14:25:00 - 19 มี.ค. 2562
424 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1.2-3.1.3 บันทึกรายงานผู้บริหารและขอเผยแพร่ 14:24:00 - 19 มี.ค. 2562
425 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3-3.1ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 14:21:00 - 19 มี.ค. 2562
426 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 3-3.2คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซด์หน่วยงาน 12:49:00 - 19 มี.ค. 2562
427 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1ข้อ3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ 12:35:00 - 19 มี.ค. 2562
428 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.2.1-.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 17:35:00 - 17 มี.ค. 2562
429 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 14:20:00 - 15 มี.ค. 2562
430 . ประกาศทั่วไป EB 24 ข้อ 1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนห้องกันและปราบ... 14:16:00 - 15 มี.ค. 2562
431 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 14:06:00 - 15 มี.ค. 2562
432 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรร... 14:05:00 - 15 มี.ค. 2562
433 . ประกาศทั่วไป EB 23 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนาม... 14:03:00 - 15 มี.ค. 2562
434 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 13:54:00 - 15 มี.ค. 2562
435 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อมราบรายงานสรุปผลการจัดประชุม หรืออบรม... 13:52:00 - 15 มี.ค. 2562
436 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 3 ภาพประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมท... 13:51:00 - 15 มี.ค. 2562
437 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ้งต้... 13:50:00 - 15 มี.ค. 2562
438 . ประกาศทั่วไป EB 22 ข้อ 1 หลักฐานการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงา... 13:49:00 - 15 มี.ค. 2562
439 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 13:29:00 - 15 มี.ค. 2562
440 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 3 ต้องมีกรอบแนวทางบริหารการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหนา้ที่ผู้... 13:26:00 - 15 มี.ค. 2562
441 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 2 คำสั่งหรือปรพกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้... 13:24:00 - 15 มี.ค. 2562
442 . ประกาศทั่วไป EB 13 ข้อ 1 บักทึกข้อความขออนุมัติลงนามคำสั่งเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือก... 13:11:00 - 15 มี.ค. 2562
443 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 11:09:00 - 15 มี.ค. 2562
444 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 5 สรุปรายงานผลการดำเนินรายงานตามโครงการ/กิจกรรมต้องระบุ วิธีดำเนินกิจก... 11:07:00 - 15 มี.ค. 2562
445 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 4 บันทึกข้อความรับทราบรายงานตามโครงการ/กิจกรรมต้องระบุ วิธีดำเนินกิจกร... 11:05:00 - 15 มี.ค. 2562
446 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 3 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิ... 11:04:00 - 15 มี.ค. 2562
447 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรม หรือค่า... 11:03:00 - 15 มี.ค. 2562
448 . ประกาศทั่วไป EB 18 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ... 11:01:00 - 15 มี.ค. 2562
449 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 09:52:00 - 15 มี.ค. 2562
450 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแ... 09:51:00 - 15 มี.ค. 2562
451 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงาน 09:50:00 - 15 มี.ค. 2562
452 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 3 หลักฐานการประชุมชี้แจ้ง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้้งองกร 09:48:00 - 15 มี.ค. 2562
453 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐาน... 09:43:00 - 15 มี.ค. 2562
454 . ประกาศทั่วไป EB 25 ข้อ 1 บักทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ... 09:39:00 - 15 มี.ค. 2562
455 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 09:33:00 - 15 มี.ค. 2562
456 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 3 หลักฐานสะท้อนคตวามริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัต... 09:30:00 - 15 มี.ค. 2562
457 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 2 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงบริหารงานของหน่วยงานใ... 09:28:00 - 15 มี.ค. 2562
458 . ประกาศทั่วไป EB 19 ข้อ 1 หลักฐานการวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกร... 09:25:00 - 15 มี.ค. 2562
459 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:53:00 - 13 มี.ค. 2562
460 . ประกาศทั่วไป EB 26 ข้อ 2 ถาพภ่ายประกอบ 17:52:00 - 13 มี.ค. 2562
461 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:48:00 - 13 มี.ค. 2562
462 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 4 หลักฐานหนังสือเจ้งเวียน 17:47:00 - 13 มี.ค. 2562
463 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนิน... 17:47:00 - 13 มี.ค. 2562
464 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 3 หลักฐานการจัดการความเสี่ยงตามกรอบแนวทางในข้อ 2 17:46:00 - 13 มี.ค. 2562
465 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 2 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามบทวิเค... 17:44:00 - 13 มี.ค. 2562
466 . ประกาศทั่วไป EB 21 ข้อ 1 บันทึกข้อความเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกั... 17:42:00 - 13 มี.ค. 2562
467 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:40:00 - 13 มี.ค. 2562
468 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน... 17:39:00 - 13 มี.ค. 2562
469 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 3 รายงานบทวิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์... 17:37:00 - 13 มี.ค. 2562
470 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 2 สรุปผลรายงานการประชุม ฯ 17:36:00 - 13 มี.ค. 2562
471 . ประกาศทั่วไป EB 20 ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผล... 17:35:00 - 13 มี.ค. 2562
472 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:27:00 - 13 มี.ค. 2562
473 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 4 บันทึกความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้อง... 17:26:00 - 13 มี.ค. 2562
474 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัด 17:25:00 - 13 มี.ค. 2562
475 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบตา... 17:22:00 - 13 มี.ค. 2562
476 . ประกาศทั่วไป EB 17 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ย... 17:20:00 - 13 มี.ค. 2562
477 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:16:00 - 13 มี.ค. 2562
478 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 8 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่อง... 17:14:00 - 13 มี.ค. 2562
479 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 5 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคู่มื... 17:11:00 - 13 มี.ค. 2562
480 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 4 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรั... 17:10:00 - 13 มี.ค. 2562
481 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 3 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน๊ต/ผ่านระบบไ... 17:08:00 - 13 มี.ค. 2562
482 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 2 กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมีรายละเอียด ตา... 17:07:00 - 13 มี.ค. 2562
483 . ประกาศทั่วไป EB 16 ข้อ 1 คำสั่งผู้รับผิดชอบ (คำสั่งอย่งเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยง... 17:03:00 - 13 มี.ค. 2562
484 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ใน... 17:00:00 - 13 มี.ค. 2562
485 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 3 ภาพประกอบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ 16:59:00 - 13 มี.ค. 2562
486 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 16:58:00 - 13 มี.ค. 2562
487 . ประกาศทั่วไป EB 15 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการ... 16:56:00 - 13 มี.ค. 2562
488 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 16:52:00 - 13 มี.ค. 2562
489 . ประกาศทั่วไป EB 14 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน... 16:41:00 - 13 มี.ค. 2562
490 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินตามระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 12:02:00 - 13 มี.ค. 2562
491 . ประกาศทั่วไป EB 12 ข้อ 1 บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปี 62 เสนอผู้บ... 12:01:00 - 13 มี.ค. 2562
492 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา... 11:58:00 - 13 มี.ค. 2562
493 . ประกาศทั่วไป EB 11 ข้อ 1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชก... 11:56:00 - 13 มี.ค. 2562
494 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11:53:00 - 13 มี.ค. 2562
495 . ประกาศทั่วไป EB 10 ข้อ 1 บันทึกข้อความขออนุฒัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 11:52:00 - 13 มี.ค. 2562
496 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 11:48:00 - 13 มี.ค. 2562
497 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 11:46:00 - 13 มี.ค. 2562
498 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติก... 11:46:00 - 13 มี.ค. 2562
499 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 11:45:00 - 13 มี.ค. 2562
500 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รายงาน 2 ครั้ง 11:43:00 - 13 มี.ค. 2562
501 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือ... 11:41:00 - 13 มี.ค. 2562
502 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประมเินผลการดำเ... 11:39:00 - 13 มี.ค. 2562
503 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 11:37:00 - 13 มี.ค. 2562
504 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผ... 11:37:00 - 13 มี.ค. 2562
505 . ประกาศทั่วไป EB 9 ข้อ 1.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ที่มีข้อมูล 11:34:00 - 13 มี.ค. 2562
506 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 19:56:00 - 12 มี.ค. 2562
507 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอถปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข... 19:55:00 - 12 มี.ค. 2562
508 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะและผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รายละ... 19:53:00 - 12 มี.ค. 2562
509 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 2 คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่า... 19:51:00 - 12 มี.ค. 2562
510 . ประกาศทั่วไป EB 8 ข้อ 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บ... 19:48:00 - 12 มี.ค. 2562
511 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 19:46:00 - 12 มี.ค. 2562
512 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/พิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตน... 19:44:00 - 12 มี.ค. 2562
513 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 4 ภาพกิจกรรมประกอบเพิ่ม 19:43:00 - 12 มี.ค. 2562
514 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 2 โครงการ 19:40:00 - 12 มี.ค. 2562
515 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 3 รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีสาวนได้เส... 19:40:00 - 12 มี.ค. 2562
516 . ประกาศทั่วไป EB 7 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ 19:38:00 - 12 มี.ค. 2562
517 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่... 17:51:00 - 12 มี.ค. 2562
518 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 5 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 17:39:00 - 12 มี.ค. 2562
519 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏกา... 17:39:00 - 12 มี.ค. 2562
520 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก 17:38:00 - 12 มี.ค. 2562
521 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 2 โครงการ 17:36:00 - 12 มี.ค. 2562
522 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเ... 17:36:00 - 12 มี.ค. 2562
523 . ประกาศทั่วไป EB 6 ข้อ 1 บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ 17:35:00 - 12 มี.ค. 2562
524 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล Website หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 16:49:00 - 12 มี.ค. 2562
525 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 5 หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต... 16:46:00 - 12 มี.ค. 2562
526 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 4 ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม 16:41:00 - 12 มี.ค. 2562
527 . ประกาศทั่วไป EB 5 ข้อ 3 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ 16:39:00 - 12 มี.ค. 2562
528 . ประกาศทั่วไป EB5 ข้อ 2 โครงการ 16:25:00 - 12 มี.ค. 2562
529 . ประกาศทั่วไป EB5 ข้อ 1 บันทึกความขออนุมัติดำเนินโครงการ 16:12:00 - 12 มี.ค. 2562
530 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3.1 การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ได้รับการจัดสร... 16:05:00 - 27 ก.พ. 2562
531 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกฏกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 09:00:00 - 24 ธ.ค. 2561
532 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกฏกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 09:00:00 - 24 ธ.ค. 2561
533 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกฏกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 09:00:00 - 24 ธ.ค. 2561
534 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 3.3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ประกาศกฏกระทรวงสาธารณสุขแนวทางปฏิบัติงานเพื่อต... 08:54:00 - 24 ธ.ค. 2561
535 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ3.3 ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน 12:58:00 - 21 ธ.ค. 2561
536 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ3.3 การป้องกันผู้มีหน้าที่จัดซื้อ/จ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียฯ 12:54:00 - 21 ธ.ค. 2561
537 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฎกา... 20:30:00 - 13 ธ.ค. 2561
538 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช... 19:27:00 - 13 ธ.ค. 2561
539 . ประกาศทั่วไป EB 4 ข้อ 2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) 19:26:00 - 13 ธ.ค. 2561
540 . ประกาศทั่วไป EB 3 ข้อ 1 หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครื่อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี... 19:22:00 - 13 ธ.ค. 2561
541 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 .3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วน... 19:20:00 - 13 ธ.ค. 2561
542 . ประกาศทั่วไป EB 2 ข้อ 3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประ... 19:17:00 - 13 ธ.ค. 2561
543 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 2 คำสั่ง*ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หร... 19:16:00 - 13 ธ.ค. 2561
544 . ประกาศทั่วไป EB2 ข้อ 1 บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็... 19:14:00 - 13 ธ.ค. 2561
545 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีลั... 17:51:00 - 13 ธ.ค. 2561
546 . ประกาศทั่วไป EB1 ข้อ 1 บันทึกความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสังการและปรากฎการขออนุ... 17:47:00 - 13 ธ.ค. 2561
547 . ประกาศทั่วไป EB8(4) ข้อ2 รายงานผลเสนอผู้บริหารสรุปเรื่องร้องเรียน และขอเผยแพร่ 14:51:00 - 22 ส.ค. 2561
548 . ประกาศทั่วไป EB11(2)ข้อ 3 หนังสือเสนอผู้บริหารสั่งการและขอเผยแพร่ 21:10:00 - 22 มิ.ย. 2561
549 . ประกาศทั่วไป EB11(2) ข้อ 2หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม ชุดที่ 2 21:09:00 - 22 มิ.ย. 2561
550 . ประกาศทั่วไป EB11(2) ข้อ 2หลักฐานสะท้อนความคิดของกลุ่ม ชุดที่ 3 21:09:00 - 22 มิ.ย. 2561
551 . ประกาศทั่วไป EB11(2) ข้อ 2หลักฐานสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม ชุดที่ 1 21:08:00 - 22 มิ.ย. 2561
552 . ประกาศทั่วไป EB11(2) ข้่อ1หลักฐานแสดงความพยายามปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใส 21:07:00 - 22 มิ.ย. 2561
553 . ประกาศทั่วไป EB10(1 ข้อ2 หนังสือเสนอผู้บริหาร 18:51:00 - 22 มิ.ย. 2561
554 . ประกาศทั่วไป EB10(1)ข้อ 1 มีรายงานผลการวิเคราะห์ 18:50:00 - 22 มิ.ย. 2561
555 . ประกาศทั่วไป EB9(3) ข้อ3 มีภาพถ่ายประกอบ 18:35:00 - 22 มิ.ย. 2561
556 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ 4 มีหนังสือเสนอผู้บริหารสรุปการจัดประชุมและขออนุญาตเผยแพร่ 18:35:00 - 22 มิ.ย. 2561
557 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 18:34:00 - 22 มิ.ย. 2561
558 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 18:34:00 - 22 มิ.ย. 2561
559 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ 1 หลักฐานการจัดประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 18:33:00 - 22 มิ.ย. 2561
560 . ประกาศทั่วไป EB8(3) ข้อ2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน 17:31:00 - 22 มิ.ย. 2561
561 . ประกาศทั่วไป EB10(1 ข้อ2 หนังสือเสนอผู้บริหาร 16:33:00 - 21 มิ.ย. 2561
562 . ประกาศทั่วไป EB10(1)ข้อ1 รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต 16:32:00 - 21 มิ.ย. 2561
563 . ประกาศทั่วไป EB3(2) ข้อ1 หนังสือสั่งการให้ปฏิบัติตามคู่มือป้องกันละเว้นการปฏิบัติ 16:20:00 - 21 มิ.ย. 2561
564 . ประกาศทั่วไป EB3(2)ข้อ 2คู่มือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 16:19:00 - 21 มิ.ย. 2561
565 . ประกาศทั่วไป EB11(1) ข้อ2 เอกสารหลักฐานประกอบการทำกิจกรรมกลุ่ม 13:41:00 - 04 มิ.ย. 2561
566 . ประกาศทั่วไป EB11(1) ข้อ 1หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริต 13:38:00 - 04 มิ.ย. 2561
567 . ประกาศทั่วไป EB8(4) ข้อ2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบสรุปเรื่องร้องเรียน และขอเผยแพร่ 15:02:00 - 03 มิ.ย. 2561
568 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 6 สรุปการดำเนินงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไตรมาส 3 15:57:00 - 01 มิ.ย. 2561
569 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 5 ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 15:56:00 - 01 มิ.ย. 2561
570 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ2 หนังสือเสนอผู้บริหารอนุมัติแผน 15:54:00 - 01 มิ.ย. 2561
571 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 1 แผนปฎิบัติการป้องการทุจริตของหน่วยงาน 15:51:00 - 01 มิ.ย. 2561
572 . ประกาศทั่วไป EB4 (2) ข้อ 8 มีหนังสือขออนุญาติผู้บริหารสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 15:50:00 - 01 มิ.ย. 2561
573 . ประกาศทั่วไป EB4 (2) ข้อ 7 มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 15:49:00 - 01 มิ.ย. 2561
574 . ประกาศทั่วไป EB2(1) ข้อ 2 มีการประชุมคณะทำงาน 15:45:00 - 01 มิ.ย. 2561
575 . ประกาศทั่วไป EB2(1) ข้อ 3 มีรายงานการประชุมคณะทำงาน 15:45:00 - 01 มิ.ย. 2561
576 . ประกาศทั่วไป EB2(1) ข้อ 1 มีคำสั่งคณะทำงานคู่มือการปฎิบัติงาน 15:42:00 - 01 มิ.ย. 2561
577 . ประกาศทั่วไป EB10(2) ข้อ6 สรุปผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต 14:55:00 - 23 มี.ค. 2561
578 . ประกาศทั่วไป EB9(4)ข้อ2 รายงานผลการปรับปรุงประกาศผลประโยชน์ทับซ้อน 14:54:00 - 23 มี.ค. 2561
579 . ประกาศทั่วไป EB9(4)ข้อ1 การปรับปรุงแนวทางการปกิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 14:53:00 - 23 มี.ค. 2561
580 . ประกาศทั่วไป EB9(3)ข้อ4 รายงานสรุปผลการจัดอบรมและขออนุญาตขึ้นเวป 14:52:00 - 23 มี.ค. 2561
581 . ประกาศทั่วไป EB9(2) ข้อ1รายงานประชุมการจัดทำร่างคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 14:50:00 - 23 มี.ค. 2561
582 . ประกาศทั่วไป EB9(1)ข้อ3รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 14:49:00 - 23 มี.ค. 2561
583 . ประกาศทั่วไป EB8(1)ข้อ1ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 14:46:00 - 23 มี.ค. 2561
584 . ประกาศทั่วไป ตารางการให้บริการ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 15:30:00 - 16 มี.ค. 2561
585 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 3 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่หนังสือและดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและป... 13:31:00 - 16 มี.ค. 2561
586 . ประกาศทั่วไป EB10 (1) ข้อ 5 คำสั่งสสอ.ดอยสะเก็ด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและคว... 12:07:00 - 16 มี.ค. 2561
587 . ประกาศทั่วไป EB11 (2) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน 16:24:00 - 15 มี.ค. 2561
588 . ประกาศทั่วไป EB11 (2) ข้อ 2 การสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อส... 16:22:00 - 15 มี.ค. 2561
589 . ประกาศทั่วไป EB11 (2) ข้อ 1 กิจกรรมแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วย... 16:20:00 - 15 มี.ค. 2561
590 . ประกาศทั่วไป EB11 (1) ข้อ 2 หลักฐานอื่นประกอบการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเ... 16:19:00 - 15 มี.ค. 2561
591 . ประกาศทั่วไป EB11 (1) ข้อ 1 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมป... 16:18:00 - 15 มี.ค. 2561
592 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 6 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต 16:14:00 - 15 มี.ค. 2561
593 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 5 การประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริต 16:13:00 - 15 มี.ค. 2561
594 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติแผนฯ 16:12:00 - 15 มี.ค. 2561
595 . ประกาศทั่วไป EB10 (2) ข้อ 1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราใมการทุจริตของหน่วยงาน 16:10:00 - 15 มี.ค. 2561
596 . ประกาศทั่วไป EB10 (1) ข้อ 2 หนังสือเสนอผู้บริหารขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน 16:07:00 - 15 มี.ค. 2561
597 . ประกาศทั่วไป EB10 (1) ข้อ 1 รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน... 16:06:00 - 15 มี.ค. 2561
598 . ประกาศทั่วไป EB9 (4) ข้อ 3 ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูก... 15:58:00 - 15 มี.ค. 2561
599 . ประกาศทั่วไป EB9 (4) ข้อ 2 ประกาศสสอ.ดอยสะเก็ด เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ... 15:50:00 - 15 มี.ค. 2561
600 . ประกาศทั่วไป EB9 (4) ข้อ 1 แนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:46:00 - 15 มี.ค. 2561
601 . ประกาศทั่วไป EB9 (4) ข้อ 1 แนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:46:00 - 15 มี.ค. 2561
602 . ประกาศทั่วไป EB9 (3) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมความรู้เรื่องกา... 15:41:00 - 15 มี.ค. 2561
603 . ประกาศทั่วไป EB9 (3) ข้อ 3 ภาพถ่ายประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรสสอ.ดอยสะเก็ด 15:39:00 - 15 มี.ค. 2561
604 . ประกาศทั่วไป EB9 (3) ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมนา 15:21:00 - 15 มี.ค. 2561
605 . ประกาศทั่วไป EB9 (3) ข้อ 1 หนังสือขออนุญาตดำเนินงานโครงการการพัฒนาตามมาตรการประเมินคุณธรรมและ... 15:16:00 - 15 มี.ค. 2561
606 . ประกาศทั่วไป EB9 (2) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ... 15:11:00 - 15 มี.ค. 2561
607 . ประกาศทั่วไป EB9 (2) ข้อ 3 หนังสือให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ท... 15:08:00 - 15 มี.ค. 2561
608 . ประกาศทั่วไป EB9 (2) ข้อ 2 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:05:00 - 15 มี.ค. 2561
609 . ประกาศทั่วไป EB9 (2) ข้อ 1 แต่งตั้งคณะทำงานร่างคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:01:00 - 15 มี.ค. 2561
610 . ประกาศทั่วไป EB9 (1) ข้อ 3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง 14:57:00 - 15 มี.ค. 2561
611 . ประกาศทั่วไป EB9 (1) ข้อ 2 บันทึกการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน 14:56:00 - 15 มี.ค. 2561
612 . ประกาศทั่วไป EB9 (1) ข้อ 4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 14:49:00 - 15 มี.ค. 2561
613 . ประกาศทั่วไป EB9 (1) ข้อ 1 หนังสือแสดงหลักฐานหลักฐานการจัดประชุม 14:48:00 - 15 มี.ค. 2561
614 . ประกาศทั่วไป EB7 (4) ข้อ หลักฐานการให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทำการ(เวลาราชการ) 14:36:00 - 15 มี.ค. 2561
615 . ประกาศทั่วไป EB7 (4) ข้อ 2 หลักฐานโทรศัพท์หน่วยงาน 14:35:00 - 15 มี.ค. 2561
616 . ประกาศทั่วไป EB7 (4) ข้อ 1 หลักฐานแสดงระบบการเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน 14:32:00 - 15 มี.ค. 2561
617 . ประกาศทั่วไป EB7 (3) ข้อ 2 แสดงข้อมูลระบุวันที่ หรือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นปัจุบัน การดำเนิ... 14:28:00 - 15 มี.ค. 2561
618 . ประกาศทั่วไป EB7 (3) ข้อ 1 ข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางWeb site 14:20:00 - 15 มี.ค. 2561
619 . ประกาศทั่วไป EB7 (2) ข้อ 4 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 14:04:00 - 15 มี.ค. 2561
620 . ประกาศทั่วไป EB7 (2) ข้อ 3 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 14:00:00 - 15 มี.ค. 2561
621 . ประกาศทั่วไป EB7 (2) ข้อ 2 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 13:48:00 - 15 มี.ค. 2561
622 . ประกาศทั่วไป EB7 (2) ข้อ 2 บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน (ราชกิจจานุเบกษา) 13:36:00 - 15 มี.ค. 2561
623 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 6 กรอบโครงสร้างสสอ. 12:50:00 - 15 มี.ค. 2561
624 . ประกาศทั่วไป RB7 (1) ข้อ 4 แผนภูมิการแบ่งงาน สสอ.ดอยสะเก็ด 12:45:00 - 15 มี.ค. 2561
625 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 5 ภาพถ่ายการให้บริการข่าวสารแก่ประชาชน 12:39:00 - 15 มี.ค. 2561
626 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 3 จุดให้บริการข่าวสารประชาชน 12:38:00 - 15 มี.ค. 2561
627 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 2 คำสั่งมอบหมายงานในส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ในงานด้านประชาสัมพันธ์ข... 12:35:00 - 15 มี.ค. 2561
628 . ประกาศทั่วไป EB7 (1) ข้อ 1 เวลาการให้บริการของสสอ. 12:11:00 - 15 มี.ค. 2561
629 . ประกาศทั่วไป EB8 (4) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่กระบวนการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ 11:54:00 - 15 มี.ค. 2561
630 . ประกาศทั่วไป EB8 (4) ข้อ 2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่กระบวนการดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ 11:49:00 - 15 มี.ค. 2561
631 . ประกาศทั่วไป EB8 (3) ข้อ 1 หนังสือราชการการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้... 11:46:00 - 15 มี.ค. 2561
632 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 4 หนังสือขออนุญาตนำคำสั่งฯ ขึ้นเผยแพร่บน Web site หน่วยงาน 11:22:00 - 15 มี.ค. 2561
633 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 3 แผนผังกระบวนการเรื่องการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 11:17:00 - 15 มี.ค. 2561
634 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 11:15:00 - 15 มี.ค. 2561
635 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 2 มีคำสั่งมอบหมายให้ส่วนงานหรือเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดการเรื่องร้องเ... 11:08:00 - 15 มี.ค. 2561
636 . ประกาศทั่วไป EB8 (2) ข้อ 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/คำสั่งมอบหมายให้สำนัก กอง ฝ่าย มีหน้าที... 11:02:00 - 15 มี.ค. 2561
637 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ 3 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน Chart ที่ติดบร... 10:56:00 - 15 มี.ค. 2561
638 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ 4 ภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน 10:50:00 - 15 มี.ค. 2561
639 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ 2 หนังสือขออนุญาตนำคู่มือฯ ขึ้นเผยแพร่บบ Web site หน่วยงาน 10:43:00 - 15 มี.ค. 2561
640 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ1 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 10:37:00 - 15 มี.ค. 2561
641 . ประกาศทั่วไป EB8 (1) ข้อ 2 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเจ้... 10:22:00 - 15 มี.ค. 2561
642 . ประกาศทั่วไป EB3 (2) ข้อ 4 แสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่ 19:39:00 - 14 มี.ค. 2561
643 . ประกาศทั่วไป EB3 (2) ข้อ 3 กรณีแสดงระบบ ต้องมีคู่มือประกอบแสเงถึงความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง... 19:36:00 - 14 มี.ค. 2561
644 . ประกาศทั่วไป EB3 (2) ข้อ 2 คู่มือที่เป็นระบบการป้องกันหรือตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฎิบ... 19:35:00 - 14 มี.ค. 2561
645 . ประกาศทั่วไป EB3 (2) ข้อ 1 หนังสือให้ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณา/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตินำเ... 19:34:00 - 14 มี.ค. 2561
646 . ประกาศทั่วไป EB3 (1) ข้อ 3 แสดงหลักฐานช่องทางที่นำเผยแพร่ 19:29:00 - 14 มี.ค. 2561
647 . ประกาศทั่วไป EB3 (1) ข้อ 2 แนวทาง/คู่มือการปฎิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานทำขึ้นม... 19:27:00 - 14 มี.ค. 2561
648 . ประกาศทั่วไป EB3 (1) ข้อ 1 หนังสือให้ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณา/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตินำเ... 19:25:00 - 14 มี.ค. 2561
649 . ประกาศทั่วไป EB2 (2) ข้อ 2 รายงานผลการปฎิบัติงานตามแนวทางการปฎิบัติงานหรือคู่มือกำหนดมาตรฐานก... 18:47:00 - 14 มี.ค. 2561
650 . ประกาศทั่วไป EB2 (2) ข้อ 1 หนังสือให้ผู้บริหารรับทราบ/พิจารณา/สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตินำเ... 18:40:00 - 14 มี.ค. 2561
651 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 6 แสดงหลักฐานช่องทางที่นำไปเผยแพร่ 18:39:00 - 14 มี.ค. 2561
652 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 5 แนวทาง/คู่มือการปฎิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงานทำขึ้นมา... 18:37:00 - 14 มี.ค. 2561
653 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 4 หนังสือสั่งการ/มีการสื่อสารให้ปฎิบัติการตามแนวทาง และปรากฎการขออนุ... 18:32:00 - 14 มี.ค. 2561
654 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 3 มีรายงานการประชุมคณะทำงาน 18:30:00 - 14 มี.ค. 2561
655 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 2 มีการประชุมคณะกรรมการทำงาน 18:29:00 - 14 มี.ค. 2561
656 . ประกาศทั่วไป EB2 (1) ข้อ 1 มีคำสั่งคณะทำงานคู่มือการปฎิบัติงาน/คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฎิบัติงา... 18:27:00 - 14 มี.ค. 2561
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด
E-mail : doisakethealth@gmail.com โทร 053495502 โทรสาร -
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : พรชัย อุ่นปวง